Regulamin newslettera

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Newsletter'a przesyłanego przez:

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej

im. Józefa Tuliszkowskiego

ul. Nadwiślańska 213 05-420 Józefów

1. Newsletter jest wysyłany na zarejestrowany przez użytkownika adres poczty elektronicznej, zawiera informacje związane z aktualną działalnością CNBOP,

2. Newsletter jest bezpłatny, i jest wysyłany w momencie ważnych wydarzeń w CNBOP drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego,

3. Zarejestrowany użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z dalszego otrzymywania Newsletter'a proprzez wypisanie adresu z listy mailingowej,

4. Akceptacja regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z obsługą Newsletter'a

5. Wpisanie adresu mailowego i akcepracja wysłania adresu mailowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Newslettera,

6. CNBOP nie będzie udostępniał powierzonych jej adresów poczty elektronicznej osobom trzecim,

7. CNBOP ma prawo do jednostronnej zmiany zapisów regulaminu z przyczyn techniczno - organizacyjno - ekonomicznych.