Etykieta: CNBOP

Tytuł
Zmiany i nowe perspektywy w CentrumCzytaj dalej >>
BACED BY THE SKY - Satellite applications as a tool for a better situational awarenessCzytaj dalej >>
Aktywność CNBOP w zakresie prowadzenia prac naukowo-badawczych w latach 2006-2009 Czytaj dalej >>
Emisja zaburzeń elektromagnetycznychCzytaj dalej >>
Zintegrowany mobilny system wspomagający działania antyterrorystyczne i antykryzysowe PROTEUSCzytaj dalej >>
Ocena ryzyka pożarowego dla obiektów biurowychCzytaj dalej >>
Współpraca jednostek ratowniczo-gaśniczych z grupami ratownictwa wysokościowego w warunkach wielkomiejskich - uwagi na temat ćwiczeń zorganizowanych w ŁodziCzytaj dalej >>
Działalność szkoleniowo-dydaktyczna i wydawnicza CNBOP w roku 2008 Czytaj dalej >>
Specyfika projektów realizowanych w konsorcjumCzytaj dalej >>
Strategiczna karta wyników w planowaniu Państwowej Straży Pożarnej (str. 19-26)Czytaj dalej >>
Rodzaje i źródła zagrożeń bezpieczeństwa (str. 27-46)Czytaj dalej >>
Kryzys-początek recesji czy szansa na sukces? (str. 47-62)Czytaj dalej >>
Reakcja na ogień. Metody badań i kryteria klasyfikacji. (str. 63-74)Czytaj dalej >>
Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego EC 135p2+. Porównanie ze śmigłowcem Mi-2 plus. (str. 87-98)Czytaj dalej >>
Stosowanie napędów hybrydowych spalinowo-elektrycznych oraz gazowych paliw alternatywnych w samochodach i związane z tym niebezpieczeństwa dla użytkowników i prowadzących działania ratowniczo-gaśnicze (str. 99-112) Czytaj dalej >>
Analiza porównawcza stałych urządzeń gaśniczych cz. I (str. 113-132)Czytaj dalej >>
Transfer wiedzy na rzecz ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa powszechnego (str. 133-140)Czytaj dalej >>
Możliwość wykorzystania węży pożarniczych W-75 w akcji ratowania tonącego (str. 141-146)Czytaj dalej >>
Droga do sukcesu zarządzania - zarządzanie jakością, wybrane elementyCzytaj dalej >>
Sięgając po fundusze europejskie. Doświadczenia i dobre praktyki w tym zakresie. Czytaj dalej >>
Techniki satelitarne w zarządzaniu kryzysowym - studium użytecznościCzytaj dalej >>
Badanie wpływu gęstości drewna ulegającego spalaniu na czas zadziałania czujek dymuCzytaj dalej >>
Badania związane z określaniem aktywności powierzchniowej podstawowych składników środków zwilżającychCzytaj dalej >>
Zagrożenia związane z transportem drogowym towarów niebezpiecznych a tunele drogoweCzytaj dalej >>
Wpływ pianotwórczych środków gaśniczych i neutralizatorów na środowisko naturalne, szczególnie na organizmy wodneCzytaj dalej >>
Wyznaczanie właściwości pianotwórczych środków gaśniczych w aspekcie ich wykorzystania w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz w gaśnicach przenośnych i przewoźnychCzytaj dalej >>
Nietypowe zastosowanie standardowego sprzętu ratowniczego do zabezpieczenia miejsca zdarzeniaCzytaj dalej >>
Zastosowanie metody matrycowania jako droga do sprawnego systemu bezpieczeństwa wewnętrznegoCzytaj dalej >>
There is no translation in this languageCzytaj dalej >>
Polityka jakościCzytaj dalej >>
Rola i miejsce Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w systemie bezpieczeństwa powszechnegoCzytaj dalej >>
Rozpoznawanie rodzajów i źródeł zagrożeń na terenie krajuCzytaj dalej >>
Trwałość środków gaśniczychCzytaj dalej >>
Analiza porównawcza własności akustycznych sali konferencyjnej na podstawie pomiarów rzeczywistych i symulacji komputerowej w programie EASE 3.0 cz. I. - pomiaryCzytaj dalej >>
Odbiory techiczno-jakościowe samochodów ratowniczo-gaśniczych Czytaj dalej >>
Pojazdy pożarnicze - podwozia i nadwozia wymagania i rozwiązania konstrukcyjne Czytaj dalej >>
Aprobaty techniczne w krajowym systemie wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych z zakresu ochrony przeciwpożarowejCzytaj dalej >>
Badania i technika, najczęściej zadawane pytaniaCzytaj dalej >>
Reforma Państwowej Straży Pożarnej Czytaj dalej >>
Elementy lokalnej polityki i strategii bezpieczeństwaCzytaj dalej >>
Metody oceny systemów ratowniczychCzytaj dalej >>
Strategia naukowo-badawcza CNBOPCzytaj dalej >>
Organizacyjno-techniczne aspekty przygotowania komunikatów i ostrzegania zagrożonej ludnościCzytaj dalej >>
Dialog społeczny jako narzędzie rozwiązywania konfliktów w obszarze bezpieczeństwa - mediacje i negocjacje społeczne cz. I.Czytaj dalej >>
IV Międzynarodowe Sympozjum "Badania i certyfikacja w ochronie przeciwpożarowej w krajach Europy Centralnej i Wschodniej"Czytaj dalej >>
Współczesne technologie zapobiegania i likwidacji nadzwyczajnych sytuacji i pożarów (wersja ros.)Czytaj dalej >>
Rola Centrum Badawczego Pożarnictwa w litewskim systemie ochrony przeciwpożarowej (wersja ang.)Czytaj dalej >>
Podstawy certyfikacji na ŁotwieCzytaj dalej >>
Koncepcja uregulowań technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej (wersja ros.)Czytaj dalej >>
Działalność badawcza i certyfikacja w zakresie ochrony przeciwpożarowej Republiki SłowacjiCzytaj dalej >>
Współczesne kierunki działalności naukowej Ukraińskiego Naukowo-Badawczego Instytutu Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych UkrainCzytaj dalej >>
Niepewność pomiaru i wiarygodność badań kontrolnychCzytaj dalej >>
Ochrony osobiste, rodzaje i metody badań Czytaj dalej >>
Analiza porównawcza własności akustycznych sali konferencyjnej na podstawie pomiarów rzeczywistych i symulacji komputerowej... Czytaj dalej >>
Samochody specjalne - drabiny i podnośnikiCzytaj dalej >>
Sorbenty. Podział i kryteria doboru.Czytaj dalej >>
Ocena zgodności wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej w Polsce. Aktualny stan prawny. Działalność CNBOP.Czytaj dalej >>
Nowe wymagania dla uniwersalnych ubrań specjalnych przeznaczonych dla straży pożarnych wynikające z nowej normy PN-EN 469:2006Czytaj dalej >>
Dobrowolne dokumenty i specyfikacje techniczne wspomagające właściwe stosowanie wyrobów w ochronie przeciwpożarowej - rekomendacje CNBOPCzytaj dalej >>
Historia rozwoju systemów zarządzania bazami danychCzytaj dalej >>
Generatory aerozoli gaśniczych wytwarzanych pirotechnicznieCzytaj dalej >>
Łącznik kątowy wielkości 75Czytaj dalej >>
Pytania do Jednostki Certyfikującej CNBOPCzytaj dalej >>
Funkcjonowanie organów administracji publicznej w czasie klęsk żywiołowych w wybranych krajachCzytaj dalej >>
Modernizacja Państwowej Straży Pożarnej w latach 2007-2009Czytaj dalej >>
Wybrane narzędzia planowania strategicznego. Projektowanie rozmieszczenia sił i środków PSP na przykładzie województwa śląskiegoCzytaj dalej >>
Regionalne i lokalne zarządzanie kryzysowe w standardach UECzytaj dalej >>
Komunikacja kryzysowa-wybrane aspekty komunikacji z mass mediami Czytaj dalej >>
Dialog społeczny jako narzędzie rozwiązywania konfliktów w obszarze bezpieczeństwa - mediacje i negocjacje społeczne cz. IICzytaj dalej >>
IV Międzynarodowe Sympozjum „Badania i certyfikacja w ochronie przeciwpożarowej w krajach Europy Centralnej i Wschodniej” część II.Czytaj dalej >>
O możliwościach wspólnych prac badawczych w zakresie bezpieczeństwa pożarowegoCzytaj dalej >>
Bezpieczeństwo powszechne obywateli - nadrzędnym celem działalności Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu RatowniczegoCzytaj dalej >>
Obrót wyrobami budowlanymi i ich stosowanie oraz nadzór nad rynkiemCzytaj dalej >>
Aprobaty techniczne w krajowym systemie wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych z zakresu ochrony przeciwpożarowejCzytaj dalej >>
Certyfikacja usług z zakresu ochrony przeciwpożarowejCzytaj dalej >>
Wytyczne sterowania urządzeniami przeciwpożarowymiCzytaj dalej >>
Zasady postępowania ze środkami ochrony roślin podczas prowadzenia działań ratowniczych cz. ICzytaj dalej >>
Certyfikacja usług w praktyce. Świadectwa dopuszczenia.Czytaj dalej >>
Rozproszone bazy danych - architektura funkcjonalnaCzytaj dalej >>
Innowacyjne technologie mające zastosowanie w obszarze wykrywania zagrożenia pożarowegoCzytaj dalej >>
Fundusze strukturalne - nowe możliwości dla Państwowej Straży PożarnejCzytaj dalej >>
Przegląd źródeł finansowania ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Czytaj dalej >>
System szkolenia dla potrzeb ochrony ludnościCzytaj dalej >>
Zwiększenie liczby spienienia roztworów wodnych (wersja. ros.)Czytaj dalej >>
Fizyko-matematyczny model procesu iskrzenia ciernego (wersja ros.)Czytaj dalej >>
Reakcja materiałów budowlanych na testy ogniowe (wersja angielska)Czytaj dalej >>
Wytyczne sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi cz. IICzytaj dalej >>
Działalność naukowo-badawcza i rozwojowa CNBOP w latach 2006-2007Czytaj dalej >>
Zasady postępowania ze środkami ochrony roślin podczas prowadzenia działań ratowniczych cz. IICzytaj dalej >>
Nowe metody badań pożarniczych węży tłocznych do hydrantówCzytaj dalej >>
Wymagania zasadnicze i szczegółowe stawiane wyrobom w procesie oceny zgodnościCzytaj dalej >>
Architektura oraz możliwości funkcjonalne katalogowych baz danychCzytaj dalej >>
Fałszywe alarmy pożaroweCzytaj dalej >>
Sprawdzone wzorce osoboweCzytaj dalej >>
Jaka straż pożarna? Państwowa, ochotnicza czy samorządowa? Czytaj dalej >>
System szkolenia strażaków OSPCzytaj dalej >>
Zasady postępowania ze środkami ochrony roślin podczas prowadzenia działań ratowniczych cz. IIICzytaj dalej >>
Badania w zakresie wyposażenia straży pożarnej i zabezpieczeń przeciwpożarowychCzytaj dalej >>
Ocena zagrożenia pożarowego stwarzanego przez włókiennicze wyroby wyposażenia wnętrzCzytaj dalej >>
Działalność i badania Zakładu-Laboratorium Badań Chemicznych i PożarowychCzytaj dalej >>
Istotne zmiany w systemie oceny zgodności wyrobówCzytaj dalej >>
Aprobaty techniczne w krajowym systemie oceny zgodności wyrobów budowlanych stosowanych w ochronie przeciwpożarowejCzytaj dalej >>
Nowoczesne podwozia i kabiny stosowane w samochodach pożarniczychCzytaj dalej >>
Zasady postępowania podczas wyposażania obiektów zabytkowych we włókiennicze wyroby wyposażania wnętrzCzytaj dalej >>
Wybrane zagadnienia dotyczące konstrukcji i badań dźwiękowych systemów ostrzegawczychCzytaj dalej >>
Bezpieczeństwo pożarowe oraz rola i zakres działania straży pożarnej - stanowisko szkoleniowe dla młodzieżowych drużyn pożarniczych OSPCzytaj dalej >>
XXXV - LECIE CNBOPCzytaj dalej >>
Finansowanie projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w latach 2007-2013Czytaj dalej >>
Metoda i aparatura badań hydraulicznych narzędzi ratowniczych oraz poduszek pneumatycznych do podnoszenia i uszczelnianiaCzytaj dalej >>
Zasady postępowania ze środkami ochrony roślin podczas prowadzenia działań ratowniczych cz. IVCzytaj dalej >>
Zjawiska reologiczne w pianotwórczych środkach gaśniczychCzytaj dalej >>
Jakość pian gaśniczych wytwarzanych z wód powierzchniowych silnie zanieczyszczonychCzytaj dalej >>
Analiza tworzenia się zagrożeń pożarowo-wybuchowych na instalacjach przerobu ropy naftowej, w wyniku samozapalania się pirosiarczków cz. ICzytaj dalej >>
Istotne zmiany w systemie oceny zgodności wyrobów cz. IICzytaj dalej >>
Wymagania techniczne, standardy wyposażenia, oznaczenia samochodów pożarniczych i kontenerówCzytaj dalej >>
Wykorzystanie tzw. Substytutu termodynamicznego /TS/ do ilościowego szacowania skutków pożarów i wybuchów mieszanin wieloskładnikowychCzytaj dalej >>
Zadania wójta gminy Kamieniec Ząbkowicki w zakresie zarządzania kryzysowego, zadań obronnych, obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej i obrony przeciwpowodziowejCzytaj dalej >>
Lider w StrażyCzytaj dalej >>
Art. 163 Kodeksu Karnego w opiniach biegłych z zakresu pożarnictwa Czytaj dalej >>
Jakość pian gaśniczych wytwarzanych z wód powierzchniowych silnie zanieczyszczonych cz. IICzytaj dalej >>
Optymalizacja właściwości użytkowych sorbentów i zwilżaczy stosowanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowejCzytaj dalej >>
Analiza tworzenia się zagrożeń pożarowo-wybuchowych na instalacjach przerobu ropy naftowej, w wyniku samozapalenia się pirosiarczków. /cz. II/Czytaj dalej >>
Istotne zmiany w systemie oceny zgodności wyrobów cz. IIICzytaj dalej >>
Emisja zaburzeń elektromagnetycznychCzytaj dalej >>
Alternatywne techniki ewakuacji poszkodowanych w pozycji poziomejCzytaj dalej >>
Alternatywna technika ewakuacji poszkodowanego ze studniCzytaj dalej >>
Działalność szkoleniowa i wydawnicza CNBOP w roku 2007Czytaj dalej >>
Między technokratycznym a humanistycznym modelem edukacji zawodowej-studium przypadku polskiego szkolnictwa pożarniczegoCzytaj dalej >>
VII kadencja Rady Naukowej CNBOPCzytaj dalej >>
Oprogramowanie wspomagające zarządzanie kryzysowe na szczeblu lokalnym – ELIKSIRCzytaj dalej >>
System ratownictwa - nowe spojrzenieCzytaj dalej >>
Ratownictwo wysokościowe w Krajowym Systemie Ratowniczo-GaśniczymCzytaj dalej >>
Właściwości koncentratów pianotwórczych zawierających siarczan dodecyl sodu po dodaniu cocamidopropylu betainy (ang.)Czytaj dalej >>
Istotne zmiany w systemie oceny zgodności wyrobów cz. IVCzytaj dalej >>
Możliwości zastosowania nowoczesnych technologii do identyfikacji sił i środków w czasie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych – analiza wstępna Czytaj dalej >>
Badanie właściwości pian gaśniczych wytwarzanych za pomocą systemu CAF z wodnych roztworów środków pianotwórczych typu S I PCzytaj dalej >>
Pytanie o narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w opiniach pożarowychCzytaj dalej >>
Sekwencje ratowniczych założeń taktycznych w obiektach studniCzytaj dalej >>
Praktyczne aspekty działań ratowniczych z zakresu ratownictwa medycznego w zdarzeniach masowych Czytaj dalej >>
Rozporządzenie dla jednostek ochrony przeciwpożarowejCzytaj dalej >>
Skuteczność zabezpieczenia przeciwpożarowego zbiorników stalowych na paliwa płynneCzytaj dalej >>
Ratownictwo wysokościowe z użyciem śmigłowców – potrzeba chwiliCzytaj dalej >>
Badania trwałości, wytrzymałości i charakterystyk przepływu hydrantów zewnętrznychCzytaj dalej >>
Taktyczne aspekty ratownictwa medycznego w zdarzeniach na drogachCzytaj dalej >>
Metody określania reakcji na ogień wybranych materiałów włókienniczych i elementów wykończenia wnętrz – cześć I Czytaj dalej >>
Zjawiska reologiczne w pianotwórczych środkach gaśniczych część II – metody badań właściwości reologicznych i oceny parametrów użytkowych środków gaśniczychCzytaj dalej >>
Jak uniknąć rozczarowania po odbiorze zakupionego wyrobu?Czytaj dalej >>
Innowacyjne rozwiązania dla ochrony przeciwpożarowejCzytaj dalej >>
Doskonalenie procesu badawczego - realizacja misji Sekretarza Naukowego CNBOPCzytaj dalej >>
Sposób oceny zagrożenia gminy i powiatuCzytaj dalej >>
Diagnostyczna metoda oceny ryzyk i systemów reagowania PomRisc jako narzędzie programowania zmian doskonalących systemy bezpieczeństwa i ich monitorowaniaCzytaj dalej >>
Aparatura do badania trwałości hydraulicznych narzędzi ratowniczychCzytaj dalej >>
Metody określania reakcji na ogień wybranych materiałów włókienniczych i elementów wykończenia wnętrz Czytaj dalej >>
Zjawiska reologiczne w pianotwórczych środkach gaśniczych cz. IIICzytaj dalej >>
Badanie stateczności samochodów pożarniczychCzytaj dalej >>
Pożary w przemyśle naftowym – przebieg zdarzeń, przyczyny powstawaniaCzytaj dalej >>
Systemy redukcji tlenu. Analiza praktycznego wykorzystania.Czytaj dalej >>
Wykorzystanie węży tłocznych w ratownictwie na akwenach pokrytych lodemCzytaj dalej >>
E-LearningCzytaj dalej >>
Rola kierownika projektu oraz zespołu projektowego w zarządzaniu projektamiCzytaj dalej >>
Działania asymetryczne jako źródło zagrożeń bezpieczeństwaCzytaj dalej >>
Multimedialny trening decyzyjny >>MeToDa<< jako przykład wykorzystania w nauczaniu metod aktywizujących i twórczości własnej studentów Czytaj dalej >>
Kryteria oceny ryzyka zagrożenia pożarowego lasuCzytaj dalej >>
Wpływ wielkości średnic kropli mgły wodnej na efektywność tłumienia pożarów i chłodzenieCzytaj dalej >>
Uniwersalne zasilanie urządzeń sygnalizacji i automatyki pożarowej z zasilaczy instalowanych poza centralą sygnalizacji pożarowej. Problemy i nowe możliwości. Czytaj dalej >>
Działania ratownicze w ograniczonych przestrzeniachCzytaj dalej >>
Wykorzystanie węży tłocznych do zbudowania mobilnej zapory olejowejCzytaj dalej >>
Badania i rozwój bazy badawczej CNBOP w 2009 rokuCzytaj dalej >>
Rozwój cywilnych zdolności zarządzania kryzysowego w Unii EuropejskiejCzytaj dalej >>
Trzydzieści lat ratownictwa wysokościowego w ochronie przeciwpożarowejCzytaj dalej >>
Media jako uczestnik akcji ratowniczejCzytaj dalej >>
Model regresji wilgotności ściółki w zależności od warunków meteorologicznychCzytaj dalej >>
Zdolność zwilżania i podatność na wchłanianie roztworów podstawowych składników środków zwilżających i ich mieszanin przeznaczonych do gaszenia pożarów lasów (ang.)Czytaj dalej >>
Koncepcja wymagań dla Stałych Urządzeń Gaśniczych gazowychCzytaj dalej >>
Urządzenia transmisji alarmów pożarowych i systemy transmisji alarmów pożarowych - certyfikacja i dopuszczenia CNBOPCzytaj dalej >>
Niebezpieczeństwo samozapłonu towarzyszące składowaniu biomasy przeznaczonej do celów energetycznychCzytaj dalej >>
Analiza możliwości wykorzystania motopomp pływających w działaniach jednostek Państwowej Straży PożarnejCzytaj dalej >>
Specyfika działań SGWR podczas akcji ratowniczych na przykładzie jaskiń tatrzańskichCzytaj dalej >>
Zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa (str. 9-22)Czytaj dalej >>
There is no translation in this languageCzytaj dalej >>
W świecie komunikacji. Cele i zadania public relations (str. 31-34)Czytaj dalej >>
Funkcje probitowe jako narzędzie oceny skutków uwolnienia niebezpiecznych substancji chemicznych. Symulacja obliczeń dla uwolnienia się gazowego chloru (str. 35-40)Czytaj dalej >>
Gaśnice. Badania parametrów techniczno-użytkowych (str. 41-50) Czytaj dalej >>
Znaczenie środków ognioochronnych wykorzystywanych w materiałach stosowanych w budownictwie (str. 51-60)Czytaj dalej >>
Chemia i toksykologia epichlorohydryny pod kątem przydatności dla działań straży pożarnych. Podstawy analizy ryzyka. (str. 61-72)Czytaj dalej >>
Aerozole gaśnicze i ich generatory (str. 73-92)Czytaj dalej >>
Program szkolenia wstępnego i doskonalącego dla pilotów śmigłowców ratunkowych, jako modelowa propozycja właściwego przygotowania do operacji ratowniczych (str. 93-102) Czytaj dalej >>
Istotne zmiany w systemie dopuszczania wyrobów wprowadzanych do użytkowania i wykorzystywanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej - nowelizacja rozporządzenia MSWiA dot. świadectw dopuszczenia (str. 103-109) Czytaj dalej >>
Zagrożenia dla ludzi związane z działaniem stałych urządzeń gaśniczych (SUG) (str. 117-126)Czytaj dalej >>
Techniki ewakuacji poszkodowanych (nieprzytomnych) w zdarzeniach chemicznych (str. 127-134) Czytaj dalej >>
Czynniki kształtujące poziom bezpieczeństwa państwa (str. 9-16)Czytaj dalej >>
Systemy bezpieczeństwa technicznego w polityce zrównoważonego rozwoju (str. 17-24)Czytaj dalej >>
Motywacja a kształtowanie płac (str. 25-34)Czytaj dalej >>
Konsorcjum w zamówieniach publicznych (str. 35-50)Czytaj dalej >>
Inicjatywy podejmowane podczas prezydencji hiszpańskiej w obszarze ochrony ludności w ramach grupy roboczej PROCIV (str. 51-58) Czytaj dalej >>
Przyszłość systemów wczesnego ostrzegania ludności o zagrożeniach. „Cell Broadcast for Public Warning” (str. 59-72) Czytaj dalej >>
Analiza toksyczności produktów rozkładu termicznego i spalania uzyskanych z wybranych materiałów epoksydowych (str. 73-82)Czytaj dalej >>
Analiza właściwości palnych podstawowych grup związków organicznych (str. 83-98)Czytaj dalej >>
Działania inhibicyjne wybranych związków chemicznych stosowanych w środkach gaśniczych (str. 99-106) Czytaj dalej >>
Ekologiczne kierunki zmian bazy surowcowej w koncentratach gaśniczych (str. 107-116)Czytaj dalej >>
Systemy techniczne wspomagające bezpieczeństwo obiektów i procesów technicznych jako czynnik zmniejszenia skutków wypadków i katastrof przemysłowych (str. 123-130)Czytaj dalej >>
Ochrona odgromowa obiektów zabytkowych (str. 131-140)Czytaj dalej >>
Analiza porównawcza stałych urządzeń gaśniczych cz. II (str. 141-146)Czytaj dalej >>
„Wielka woda 2010” Organizacja przeciwpowodziowych ćwiczeń aplikacyjnych (str. 147-158) Czytaj dalej >>
There is no translation in this languageCzytaj dalej >>
There is no translation in this languageCzytaj dalej >>
There is no translation in this languageCzytaj dalej >>
There is no translation in this languageCzytaj dalej >>
There is no translation in this languageCzytaj dalej >>
There is no translation in this languageCzytaj dalej >>
There is no translation in this languageCzytaj dalej >>
There is no translation in this languageCzytaj dalej >>
There is no translation in this languageCzytaj dalej >>
Zaufać społeczeństwu, mówiąc mu prawdę: czego nauczyłem się w ciągu 40 lat pracy w sektorze informowania o ryzyku (str. 9-20)Czytaj dalej >>
Akredytacja narzędziem kształtowania bezpieczeństwa publicznego (str. 21-24)Czytaj dalej >>
Innowacyjność a konkurencyjność przedsiębiorstw (str. 25-38)Czytaj dalej >>
Realizacja projektów w konsorcjum (str. 39-48)Czytaj dalej >>
Perspektywy rozwoju systemów zwiększających bezpieczeństwo ekologiczne (str. 47-58)Czytaj dalej >>
W świecie komunikacji. Rola public relations w sytuacjach kryzysowych. (str. 59-64) Czytaj dalej >>
Model współdziałania państwowej straży pożarnej i lotniczego pogotowia ratunkowego, jako bezpieczny sposób wdrożenia w operacje nocne nowych śmigłowców ratunkowych (str. 65-72)Czytaj dalej >>
Wybrane aspekty awarii z udziałem LPG – aktualne problemy badawcze (str. 73-76)Czytaj dalej >>
Badanie zakresu implementacji i stopnia wspomagania systemu „SWDST” na poziomie powiatu (miasta) (str. 77-90)Czytaj dalej >>
Metodyka e-learningu w kontekście szkoleń internetowych z zakresu OC, OL i ZK (str. 91-104)Czytaj dalej >>
Indywidualna ochrona przed skażeniami dróg oddechowych i skóry cz. I (str. 123-138) Czytaj dalej >>
Samochody z turbinowym systemem gaśniczym (str. 139-150)Czytaj dalej >>
Zagrożenie pożarowe zabudowy drewnianej na przykładzie tzw. „Świdermajerów” (str. 159-164)Czytaj dalej >>
Aspekty szkolenia praktycznego w zakresie stosowania podręcznego sprzętu gaśniczego (str. 151-158)Czytaj dalej >>
Prądownica pożarnicza o eliptycznym wypływie środka gaśniczego (str. 105-111)Czytaj dalej >>
Nowa wersja krajowej strategii skutecznego reagowania kryzysowego w przypadku wystąpienia kataklizmu: Wnioski z przebiegu huraganu Katrina (str. 9-20) Czytaj dalej >>
Systemy zarządzania bazą danych i architektura agentowa w służbach ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej (str. 21-40)Czytaj dalej >>
Znaczenie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) w zarządzaniu przedsiębiorstwem (str. 41-48)Czytaj dalej >>
Inwestycje w kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstwa w okresie dekoniunktury (str. 49-58)Czytaj dalej >>
Monitorowanie i diagnozowanie procesów i obiektów technicznych w systemach zapewnienia bezpieczeństwa technicznego (str. 59-68)Czytaj dalej >>
Zagrożenia bezpieczeństwa państwa (str. 69-78)Czytaj dalej >>
Stateczność pojazdów pożarniczych – metody badań (str. 79-88) Czytaj dalej >>
Badania adsorpcji i zwilżania porowatego materiału przez roztwory surfaktantów (str. 89-94) Czytaj dalej >>
BLEVE – fireball w Jezierzycach Słupskich. Analiza pożaru dużego oraz zagrożeń z nim związanych (str. 95-104)Czytaj dalej >>
Wpływ uregulowań unijnych dotyczących postępowania z F-gazami na ich stosowanie w gazowych urządzeniach gaśniczych (str. 105-116) Czytaj dalej >>
Indywidualna ochrona przed skażeniami dróg oddechowych i skóry cz. II (str. 129-150)Czytaj dalej >>
Wewnętrzna ochrona odgromowa obiektów zabytkowych (str. 151-162)Czytaj dalej >>
Fire safety protection provision of grain purifying and dryer complexes of a mine type (str. 163-168)Czytaj dalej >>
Wybrane aspekty działań ratowniczych i medycznych w aktach terroru (str. 169-174)Czytaj dalej >>
Koncepcja prowadzenia dekontaminacji poszkodowanych przez jednostki ratowniczo gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej (str. 175-180) Czytaj dalej >>
1. Nowa wersja krajowej strategii skutecznego reagowania kryzysowego w przypadku wystąpienia kataklizmu: Wnioski z przebiegu huraganu Katrina cz. II (str. 9-18) Czytaj dalej >>
2. Postamerykański świat (str. 19-24)Czytaj dalej >>
1. Dochodzenia popożarowe - Niedoceniana szansa na poprawę bezpieczeństwa (str. 25-30) Czytaj dalej >>
1. Zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa (str. 31-42)Czytaj dalej >>
1. Kilka komentarzy na temat pomiarów detonacji gazowych w rurze uderzeniowej (str. 43-50)Czytaj dalej >>
2.Nowa metoda usuwania radioaktywnych zanieczyszczeń z roztworów poakcyjnych (str. 51-58)Czytaj dalej >>
3. Właściwe stosowanie ochron osobistych a bezpieczeństwo pracy (str. 59-66)Czytaj dalej >>
1. Ocena zgodności wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej w praktyce – systemy kontroli dostępu (str. 67-70)Czytaj dalej >>
1. Fire detection system with increased electromagnetic hindrances resistance (in russian) (str. 71-74)Czytaj dalej >>
2. Bezpieczeństwo pracy na drabinie (str. 75-84)Czytaj dalej >>
3. Analiza porównawcza metod badań i wymagań stawianych działkom wodno - pianowym ze względu na ich przeznaczenie i zastosowanie (str. 85-102)Czytaj dalej >>
4. Podstawowe aspekty ochrony przeciwpożarowej elektrowni wiatrowych (str. 103-108)Czytaj dalej >>
1. Wykorzystanie środków dydaktycznych w procesie projektowania działań szkoleniowych (str. 109-120)Czytaj dalej >>
1. Dowożenie wody podczas akcji gaśniczych (str. 121-128)Czytaj dalej >>
Dwa typy zarządzania reputacją (str. 9-20)Czytaj dalej >>
Narodowy program szkolenia dyspozytorów medycznych jako element przygotowania kadry dyspozytorów medycznych do współpracy z lotniczym pogotowiem ratunkowym w zakresie operacji nocnych (str. 21-30)Czytaj dalej >>
Obowiązki właścicieli i zarządców lasów z zakresu ochrony przeciwpożarowej (str. 31-34) Czytaj dalej >>
Motywowanie poprzez przywództwo (str. 35-40)Czytaj dalej >>
Przegląd badań w zakresie parametrów flash point i explosion point dla cieczy palnych (str. 41-54) Czytaj dalej >>
Badanie wpływu impregnacji ogniochronnej na skład i ilość produktów toksycznych powstałych podczas spalania drewna sosnowego (str. 55-62)Czytaj dalej >>
Niezawodność w wysokich temperaturach klejonego warstwowo drewna sosny pospolitej w zakresie wytrzymałości na zginanie statyczne (str. 63-68)Czytaj dalej >>
Impregnacja drewna środkami ogniochronnymi (str. 68-76) Czytaj dalej >>
Przegląd możliwości wykorzystania motopomp do wody zanieczyszczonej w działaniach jednostek ochrony przeciwpożarowej (str. 77-82)Czytaj dalej >>
Modelowania pożaru lasu. Część I. Metody i algorytmy modelowania pożaru lasu. (str. 83-94)Czytaj dalej >>
Zadania ochronne ubrania strażackiego przeznaczonego do akcji przeciwpożarowej (str. 95-108)Czytaj dalej >>
Strategia planowania szkoleń e-learningowych (str. 109-114) Czytaj dalej >>
Organizacja ruchu poszkodowanych w czasie likwidacji skażeń (dekontaminacji)(str. 115-122)Czytaj dalej >>
Specyfika projektów realizowanych w konsorcjum (str. 7-18)Czytaj dalej >>
Dwa typy zarządzania reputacjąCzytaj dalej >>
2. Zobowiązania sojusznicze w ramach NATO, minimalizacja skutków ataków terrorystycznych lub sabotażowych jako elementy systemu zarządzania kryzysowego w Polsce.Czytaj dalej >>
1. Analiza procesu szkolenia strażaków Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego do współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym w zakresie realizacji operacji nocnychCzytaj dalej >>
2. Od kontroli wewnętrznej do zarządczej. Analiza organizacyjno-prawnych aspektów kontroli w jednostkach sektora finansów publicznychCzytaj dalej >>
3. Gra decyzyjna „WODA” – symulacja powodzi na potrzeby szkoleniowe centrum zarządzania kryzysowegoCzytaj dalej >>
1. W świecie komunikacji. Komunikacja wewnętrzna w organizacji. Czytaj dalej >>
1. Modelowanie ewakuacji podczas pożarów budynków – analiza ryzykaCzytaj dalej >>
2. Analiza rozkładu stężeń tlenu podczas gaszenia pomieszczenia azotem, przy wymuszonych ruchach powietrzaCzytaj dalej >>
3. Wybrane modele obliczeniowe czasów ewakuacjiCzytaj dalej >>
4. Zastosowanie modelu matematycznego pożaru lasu w oprogramowaniu wspomagania decyzji w akcjach gaśniczychCzytaj dalej >>
1. Znaczenie aprobat technicznych dla bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanychCzytaj dalej >>
Ontologie i możliwości ich wykorzystania jako warstwy reprezentacji wiedzy w systemie CBR dla straży pożarnejCzytaj dalej >>
2. Modelowania pożaru lasu. Część II. Symulacja komputerowa pożaru wybranego kompleksu leśnego Czytaj dalej >>
3. Korozja instalacji gaśniczych i armatury pożarniczejCzytaj dalej >>
1. Metody wyznaczania wydatku gaśniczegoCzytaj dalej >>
1. Analiza oparzeń ciała oraz dojścia do zgonu mężczyzny na podstawie podjętych w sprawie ustaleń i zdjęćCzytaj dalej >>
O edukacji na rzecz bezpieczeństwa (str. 9)Czytaj dalej >>
Ochrona ludności w Unii Europejskiej. Podstawy prawne, sposób funkcjonowania oraz wybrane formy współpracy na poziomie unijnym. (str. 11-22) Czytaj dalej >>
Pozapłacowe formy pobudzania motywacji (str. 23-28)Czytaj dalej >>
Skuteczność pian gaśniczych oraz ich wpływ na środowisko (str. 29-36)Czytaj dalej >>
Modelowanie pożaru lasu. Cz. III. Modele paliwowe. (str. 37-48) Czytaj dalej >>
Wstępna analiza możliwości zastosowania odpadów ceramiki sanitarnej jako kruszywa do betonów pracujących w wysokich temperaturach (str. 49-56) Czytaj dalej >>
Dydaktyczne gry decyzyjne w środowisku „rzeczywistości wzbogaconej” na przykładzie systemu ‘ARES’. Metodologia badań. (str. 57-66)Czytaj dalej >>
Wielkoobszarowe pożary lasów w Polsce (str. 67-78)Czytaj dalej >>
Prawo na rzecz bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej – system monitorowania zmian w rozporządzeniu dotyczącym świadectw dopuszczenia (str. 79-84) Czytaj dalej >>
Modelowanie rozwoju pożaru i rozprzestrzeniania się dymu przy wykorzystaniu numerycznej mechaniki płynów, na przykładzie oprogramowania FDS (str. 85-94)Czytaj dalej >>
Bezpieczeństwo pożarowe budynków i urządzeń (str. 95-98)Czytaj dalej >>
Dzianiny trudno palne na wyroby bieliźniane przeznaczone dla użytkowników w zagrożeniu pożarowym (str. 99-106) Czytaj dalej >>
Ratownictwo chemiczno-ekologiczne. Analiza akcji przy ulicy Powstańców (str. 107-112) Czytaj dalej >>
Wypadek kolejowy w Szczygłowicach. Przebieg zdarzenia oraz analiza zagrożeń rzeczywistych oraz potencjalnych. (str. 113-120)Czytaj dalej >>
Ratownictwo chemiczno-ekologiczne w strukturach Państwowej Straży Pożarnej (str. 9-20) Czytaj dalej >>
Pożary samochodów osobowych (str. 21-26)Czytaj dalej >>
Modelowania pożaru lasu. Część IV. Modele inicjacji i rozprzestrzeniania się ognia koron drzew. (str. 27-36)Czytaj dalej >>
Modelowanie rozwoju pożaru w mieszkaniach przy użyciu programu CFAST (str. 37-44)Czytaj dalej >>
1. Zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (str. 45-52)Czytaj dalej >>
1. Ewolucja stosowania paliwa gazowego do napędu pojazdów samochodowych i związane z tym zagrożenia dla użytkownika (str. 53-66) Czytaj dalej >>
1. Problemy użytkowania podstawowych pomp wykorzystywanych w ratownictwie chemicznym (str. 67-70)Czytaj dalej >>
1. Wykolejenie się wagonów kolejowych z chlorem w Białymstoku. Analiza zdarzenia i możliwych scenariuszy (str. 71-80)Czytaj dalej >>
Badania nad opracowaniem wymagań dotyczących fizycznej i psychicznej przydatności strażaków i kandydatów na strażaków (str. 9-12)Czytaj dalej >>
Ocena skutków awarii przemysłowej w instalacjach procesowych, w tym efektu domino – część 1. (str. 13-26)Czytaj dalej >>
Proces oceniania pracowników w nowoczesnej organizacji (str. 27-34)Czytaj dalej >>
Środki gaśnicze i ogniochronne w ochronie przeciwpożarowej i tłumieniu pożarów (str. 35-38)Czytaj dalej >>
Metoda poprawy bezpieczeństwa budynków poprzez zastosowanie odzysku ciepła w układach wentylacji pożarowej (str. 39-46)Czytaj dalej >>
Możliwości terapeutyczne promieniowania elektromagnetycznego bardzo wielkiej częstotliwości (str. 47-52) Czytaj dalej >>
Odłamkowanie podczas wybuchu zbiorników z LPG (str. 53-58)Czytaj dalej >>
Problemy oceny wielkości i kształtu ziaren materiałów sypkich (str. 59-64)Czytaj dalej >>
Badanie rozwoju pożaru samochodu osobowego w pomieszczeniu (str. 65-70)Czytaj dalej >>
Koncepcja ochrony przeciwpożarowej oraz certyfikacji systemów przeciwpożarowych elektrowni wiatrowych (str. 71-80)Czytaj dalej >>
Standardy projektowania urządzeń gaśniczych tryskaczowych - porównanie głównych parametrów (str. 83-96) Czytaj dalej >>
Wpływ antypirogenów stosowanych w górnictwie węgla kamiennego na ograniczenie skłonności węgla do samozapalenia (str. 97-106)Czytaj dalej >>
Efekty środowiskowe usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych (str. 107-114)Czytaj dalej >>
Pojazdy pożarnicze wczoraj i dziś – rozwój technologii (str. 115-126)Czytaj dalej >>
Bezpieczna ewakuacja a założenia scenariusza pożarowego (str. 127-130)Czytaj dalej >>
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy – 40 lat konsekwentnej pracy dla ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludnościCzytaj dalej >>
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy – 40 lat konsekwentnej pracy dla ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludnościCzytaj dalej >>
Działalność badawczo-rozwojowa w funkcji realizacji misji, wizji i strategii rozwoju Państwowej Straży PożarnejCzytaj dalej >>
Zarządzanie kryzysowe w świetle badańCzytaj dalej >>
Istota zarządzania zasobami ludzkimiCzytaj dalej >>
Wszechrosyjski Naukowo-Badawczy Instytut Bezpieczeństwa PożarowegoCzytaj dalej >>
Antyterrorystyczne systemy monitorujące - kierunki rozwojuCzytaj dalej >>
Ocena poziomu odporności i typu reakcji adaptacyjnej oraz możliwości terapii stymulacyjnej stresu z wykorzystaniem pól elektromagnetycznych bardzo wielkiej częstotliwościCzytaj dalej >>
Toksyczność produktów rozkładu termicznego i spalania pianek poliuretanowych stosowanych do wyrobu mebli tapicerowanychCzytaj dalej >>
Analiza metod badawczych granic wybuchowości cieczy palnychCzytaj dalej >>
Koncepcja symulatora do szkolenia kierowców pojazdów pożarniczych PSP w zakresie zadań realizowanych w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG)Czytaj dalej >>
Inżynieria pożarowa i jej praktyczne zastosowanieCzytaj dalej >>
Znaczenie oceny zgodności dla ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludnościCzytaj dalej >>
Ekstremalna robotyka w rosyjskim Ministerstwie ds. Sytuacji Nadzwyczajnych - wyzwania i perspektywyCzytaj dalej >>
Zagrożenie wybuchem pyłów palnych oraz metody zapobieganiaCzytaj dalej >>
Technologia materiałów na ubrania strażackieCzytaj dalej >>
Badania reakcji na ogień dla kabli elektrycznych - przegląd metod badawczychCzytaj dalej >>
Postęp techniczny i jego wpływ na wyposażenie straży pożarnych w PolsceCzytaj dalej >>
FDS. Analiza procesu obliczeniowego symulacji pożaru w tuneluCzytaj dalej >>
Badania zorientowanne na użytkownika końcowego: korzyści dla bezpieczeństwa i ochrony społeczności lokalnejCzytaj dalej >>
Wpływ nadzoru pedagogicznego na kształcenie w systemie edukacji pożarniczej w okresie tworzenia Państwowej Straży PożarnejCzytaj dalej >>
Działania ratownicze w przypadku zagrożenia chemicznegoCzytaj dalej >>
Motywacja a system ocen okresowychCzytaj dalej >>
Aktualne problemy ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej na UkrainieCzytaj dalej >>
Naukowo-techniczna oraz innowacyjna działalność PIB BPiNS MNS (Państwowego Instytutu Badawczego Bezpieczeństwa Pożarowego i Sytuacji Nadzwyczajnych Ministerstwa Nadzwyczajnych Sytuacji) Białorusi w zakresie ochrony przed sytuacjami nadzwyczajnymi. Realizacja priorytetowych kierunkówCzytaj dalej >>
Możliwości stosowania programów komputerowych w inżynierii bezpieczeństwa pożarowegoCzytaj dalej >>
Obciążenie energetyczne studentów III roku Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w trakcie szkolenia poligonowegoCzytaj dalej >>
Uzgodnienia zorientowane na cele jako instrument skutecznego i efektywnego zarządzania ryzykiem wynikającym ze zjawisk ekstremalnychCzytaj dalej >>
Piany jako nośniki chemicznych środków neutralizacji skażeńCzytaj dalej >>
Propozycja mieszanego przetwarzania półstrukturalnego modelu opisu zdarzeń z akcji ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej PSPCzytaj dalej >>
Monitorowanie nanocząstek w procesach wytwarzania i użytkowaniaCzytaj dalej >>
Zastosowania symulatorów do szkolenia w zakresie sytuacji kryzysowychCzytaj dalej >>
Zabezpieczenie działań wewnętrznych i udzielania pomocy poszkodowanym strażakomCzytaj dalej >>
Ratownictwo medyczne w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Część ICzytaj dalej >>
Badanie wpływu temperatur występujących w czasie pożaru oraz szokowego chłodzenia na przyczepność stali B500SP i BSt500S do betonuCzytaj dalej >>
Wybrane metody empiryczne w naukach o bezpieczeństwieCzytaj dalej >>
Ocena stopnia bezpieczeństwa w aspekcie statystyk zdarzeń za lata 2007-2012. Pożary Czytaj dalej >>
Mapy kognitywne do eksperckiej analizy relacji pomiędzy czynnikami ryzyka i ich rola w szacowaniu bezpieczeństwa pożarowegoCzytaj dalej >>
Scenariusze awaryjne podczas zdarzeń z LPG. Mechanizm wybuchu BLEVECzytaj dalej >>
Zjawisko ciągu wstecznego - BackdraftCzytaj dalej >>
Sposoby modyfikowania właściwości palnych tworzyw sztucznychCzytaj dalej >>
Wygaszanie procesu spalania przy pomocy fal akustycznychCzytaj dalej >>
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ МОНИТОРИНГА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ПУТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИCzytaj dalej >>
Wykorzystanie kamery termowizyjnej podczas gaszenia pożaru zakładu produkcyjnegoCzytaj dalej >>
Bezzałogowe platformy lądoweCzytaj dalej >>
Przegląd, zastosowanie i tendencje rozwojowe armatury pożarniczejCzytaj dalej >>
Ratownictwo medyczne w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Część IICzytaj dalej >>
Scenariusz rozwoju zdarzeń na wypadek pożaru. WprowadzenieCzytaj dalej >>
LOS TÚNELES DE LA CALLE M-30 DE MADRID.CARACTERÍSTICASCzytaj dalej >>
Zapobieganie pożarom za granicąCzytaj dalej >>
Bezpieczeństwo i jego typologieCzytaj dalej >>
Komputery i odkrycie naukoweCzytaj dalej >>
Model matematyczny stanu naprężenia i odkształcenia tamy przeciwwybuchowejCzytaj dalej >>
Wpływ barwników na stopień palności poliamidu 6 Czytaj dalej >>
Ocena stopnia bezpieczeństwa w aspekcie statystyki zdarzeń za lata 2007-2012. Miejscowe zagrożenia Czytaj dalej >>
Sprawdzenie przydatności programu FDS przy ocenie rozwoju pożaru mieszkania doszczelnionego Czytaj dalej >>
Systemy neutralizacji ścieków podekontaminacyjnych powstałych po odkażaniu pojazdów Czytaj dalej >>
Projektowanie rozmieszczenia jednostek straży pożarnej na obszarach zamieszkanych z wykorzystaniem Systemu Informacji Geograficznej Czytaj dalej >>
Badanie narażenia funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej na pole elektromagnetyczne profesjonalnych urządzeń łączności bezprzewodowej Czytaj dalej >>
Nahełmowe wyświetlacze informacyjne i przetworniki ochrony wzroku Czytaj dalej >>
Badania doświadczalne i numeryczne temperatury zapłonu wybranych mieszanin cieczy palnych Czytaj dalej >>
Dostawa energii elektrycznej i sygnałów do urządzeń przeciwpożarowych Czytaj dalej >>
Podejście systemowe do projektowania instalacji sygnalizacji pożarowejCzytaj dalej >>
Ratownictwo medyczne w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Część III Czytaj dalej >>
Wykorzystanie matryc bezpieczeństwa w zarządzaniu i koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej Czytaj dalej >>
Zorientowane na projekt zarządzanie produkcją przemysłową wyposażenia przeciwpożarowego i ratunkowego z użyciem modeli geometrycznychCzytaj dalej >>
Metodyka dobierania próby badawczej w naukach społecznych Czytaj dalej >>
Wstęp do matematycznego modelowania rozwoju i gaszenia pożarów w tunelach różnymi metodamiCzytaj dalej >>
Problematyczne aspekty adaptacji zawodowej młodych specjalistów Federalnej Straży Pożarnej Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Federacji Rosyjskiej Czytaj dalej >>
Flegmatyzacja aerozolami mieszanin palnych Czytaj dalej >>
EUFOFINET: Europejska współpraca w zakresie doskonalenia przygotowania i reagowania na pożary przestrzenne i pożary lasów w Europie Czytaj dalej >>
Klasyfikacja, oznaczenie i podział pojazdów pożarniczych Czytaj dalej >>
Przegląd hybrydowych modeli pożaru Czytaj dalej >>
Symulator szkolenia kierowców wozów bojowych PSP z wykorzystaniem środowiska symulacji wirtualnej VBS2 Czytaj dalej >>
Model matematyczny rozprzestrzenienia pożaru lasu uwzględniający czynniki wiatru i ukształtowania terenu Czytaj dalej >>
Budynek do ćwiczeń pożarowych dla ratowników KSRG: analiza wymagań i przykładowe rozwiązania Czytaj dalej >>
Ochrona przeciwpożarowa zakładów przemysłowych Czytaj dalej >>
Analiza zdarzenia – studium przypadku: pożar hali produkcyjnej w Zakładzie Przetwórstwa Mięsnego Eksport-Import JBB w Łysych Czytaj dalej >>
Generał brygadier Feliks Dela – wizjoner i twórca obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowejCzytaj dalej >>
Uzasadnienie konieczności zmiany wykazu obszarów zamieszkanych zaklasyfikowanych do stref skażenia promieniotwórczego po awarii w czarnobylskiej elektrowni jądrowejCzytaj dalej >>
Analiza podstaw prawnych zarządzania kryzysowego oraz podstaw poznawczo-metodologicznych systemu zarządzania kryzysowegoCzytaj dalej >>
Zasady konstruowania kwestionariusza ankietyCzytaj dalej >>
Metoda określenia wartości normatywnej zawartości cezu-137 w gruntach rolnych na podstawie badań radioekologicznychCzytaj dalej >>
Zastosowanie metod statystycznych w celu ustalenia temperatury samozapłonu cieczy palnychCzytaj dalej >>
Dobór sposobu i parametrów zasilania systemów ochrony przeciwpożarowej w obiektach turystycznychCzytaj dalej >>
Ocena wpływu wybranych czynników na ryzyko zatruć produktami spalania z urządzeń gazowychCzytaj dalej >>
Zgony i hospitalizacje z powodu zatrucia tlenkiem węgla w PolsceCzytaj dalej >>
Wybrane elementy zapewnienia bezpieczeństwa na stacjach tankowania CNGCzytaj dalej >>
Detektory do wykrywania skażeń chemicznych dla bezzałogowej platformy lądowej (Strażak)Czytaj dalej >>
Piąty wymiar w edukacji pożarniczejCzytaj dalej >>
Ratownictwo medyczne w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Część IVCzytaj dalej >>
Zarządzanie kryzysowe w gminach i powiatach – stan faktyczny i oczekiwania w świetle badań ankietowychCzytaj dalej >>
Методикa определения опасности поджига газовоздушной горючей смеси фрикционными искрами Czytaj dalej >>
Rola jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w funkcjonowaniu Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w rejonach wiejskich w Polsce Czytaj dalej >>
Zmiany w doktrynie zarządzania kryzysowego w Stanach Zjednoczonych po ataku huraganu KatrinaCzytaj dalej >>
Zarządzanie zasobami i prognozowanie strat w projektowej strukturze organizacyjnej systemu obrony cywilnejCzytaj dalej >>
Ocena stopnia bezpieczeństwa w aspekcie statystyk zdarzeń za lata 2000-2012. Czasowo-przestrzenna charakterystyka zagrożeń pożarowych obiektów mieszkalnych w systemie informacji przestrzennej (GIS) na przykładzie m.st. WarszawaCzytaj dalej >>
Badania porównawcze wyników analizy granulometrycznej ziaren proszku gaśniczego przeprowadzonej różnymi metodamiCzytaj dalej >>
Zagrożenie pożarowe lasu od transportu kolejowego i ocena efektywności pasów przeciwpożarowychCzytaj dalej >>
Gaszenie procesów spalania katalizatora metaloorganicznego przy użyciu ziemi okrzemkowej – diatomituCzytaj dalej >>
Przykład kwantyfikacji gotowości operacyjnej środków transportowych użytkowanych akcyjnieCzytaj dalej >>
Metoda projektowania bazy wiedzy oraz reguł segmentatora regułowego oparta o formalną analizę pojęćCzytaj dalej >>
Możliwość wykorzystania lotniczego systemu „AVIS” w celu zdalnego monitorowania sytuacji nadzwyczajnychCzytaj dalej >>
Urządzenie do wcięcia się w rurociąg w celu podania powietrzno-mechanicznej piany gaśniczej do płonącego zbiornikaCzytaj dalej >>
Zatrucie tlenkiem węgla – zadania ratownika na miejscu zdarzeniaCzytaj dalej >>
Badania eksperymentalne wibracji odśrodkowej pompy pożarniczej z defektem (luz między gniazdem łożyska a wałem)Czytaj dalej >>
Wybrane zagadnienia ochrony infrastruktury krytycznej na przykładzie portu morskiegoCzytaj dalej >>
Zastosowanie metody planowania programów celowych w ochronie przeciwpożarowejCzytaj dalej >>
Typologia zagrożeńCzytaj dalej >>
Społeczno-ekonomiczne koszty pożarówCzytaj dalej >>
Ocena stopnia bezpieczeństwa w aspekcie statystyk zdarzeń za lata 2000-2012. Analiza statystyczna przypuszczalnych przyczyn pożarów obiektów mieszkalnych w skali kraju i miasta Czytaj dalej >>
Instrumentarium badawcze do testów zderzeniowych konstrukcji lotniczych Czytaj dalej >>
Ocena odporności ogniowej stropów na belkach stalowych Czytaj dalej >>
Badania doświadczalne reakcji na ogień kabli elektrycznych Czytaj dalej >>
Badanie z wykorzystaniem metody obliczeniowo-eksperymentalnej właściwości ogniochronnych powłoki „Amotherm Steel WB” dla zabezpieczenia konstrukcji metalowychCzytaj dalej >>
Badanie wpływu podwyższonej temperatury na wytrzymałość na ściskanie drewna sosnowego impregnowanego środkiem ogniochronnym zawierającym SiO2Czytaj dalej >>
Badanie eksperymentalne powłok ogniochronnych konstrukcji metalowychCzytaj dalej >>
System wizyjny do nocnych poszukiwań nawodnych zintegrowany z łodzią typu RIB (Rigid Inflatable Boat) Czytaj dalej >>
Doraźne metody ochrony przed powodzią Czytaj dalej >>
Zachowanie ludzi jako jeden z czynników determinujących przebieg procesu ewakuacji Czytaj dalej >>
Funkcjonowanie Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania w obecnych uwarunkowaniach systemowych w PolsceCzytaj dalej >>
Wybrane aspekty współpracy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Państwowej Straży Pożarnej w województwie małopolskimCzytaj dalej >>
Prolegomena do dyskusji na temat modelu systemu bezpieczeństwa narodowegoCzytaj dalej >>
Badania ewaluacyjne jako narzędzie sprawnego zarządzaniaCzytaj dalej >>
Społeczny wizerunek straży pożarnej jako filaru systemu bezpieczeństwa państwowego (w świetle badań opinii publicznej)Czytaj dalej >>
Badania skuteczności pożarowej powłok krzemoorganicznych z wypełniaczem stosowanych do betonuCzytaj dalej >>
Wybrane zagadnienia modelowania słupów stalowych poddanych oddziaływaniom pożarowymCzytaj dalej >>
Badania doświadczalne i analiza cyfrowa ziarnistości pyłów palnychCzytaj dalej >>
Zjawisko detonacji mieszanin pyłowych: przegląd stanu wiedzyCzytaj dalej >>
Wzajemne oddziaływanie przepływów konwekcyjnych przy pożarze w wyrobisku górniczymCzytaj dalej >>
Wzajemne oddziaływanie przepływów konwekcyjnych przy pożarze w wyrobisku górniczymCzytaj dalej >>
Dalekozasięgowa kamera do monitorowania obiektów infrastruktury krytycznej. Testy zasięgoweCzytaj dalej >>
Zastosowanie symulacji wirtualnej w zakresie szkolenia operatorów bezzałogowych platform lądowych wykorzystywanych do działań ratowniczo-gaśniczychCzytaj dalej >>
Zwiększenie skuteczności pracy nowoczesnych optycznych punktowych czujek dymuCzytaj dalej >>
Kolizje statków powietrznych z ptakami rosnącym zagrożeniem transportu lotniczegoCzytaj dalej >>
Wykorzystanie narzędzi inżynierii bezpieczeństwa pożarowego w projektowaniu i odbiorze systemów wentylacji pożarowej garaży zamkniętychCzytaj dalej >>
Władysław PilawskiCzytaj dalej >>
Zarządzanie gotowością operacyjną ratownictwa wodnego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczymCzytaj dalej >>
System zarządzania bezpieczeństwem publicznym w ujęciu teorii złożoności. Opracowanie modeloweCzytaj dalej >>
Efektywność działania silikonowych powłok ogniochronnychCzytaj dalej >>
Badania reakcji czujek pożarowych w różnych warunkach pożaruCzytaj dalej >>
Źródła niepewności w ocenie bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji stalowychCzytaj dalej >>
Wpływ obciążeń na bezpieczeństwo pożarowe dachów drewnianych na polskich obszarach górskichCzytaj dalej >>
Problemy kompensacji wahań czułości czujki w normie europejskiej EN 54-7Czytaj dalej >>
Indywidualne środki ochrony przed skażeniami w Wojsku PolskimCzytaj dalej >>
Zastosowanie pojazdu amfibijnego GAMMA w trudnych warunkach terenowych Czytaj dalej >>
Andragogika w służbie bezpieczeństwa państwa Czytaj dalej >>
Główne elementy projektu przygotowania specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa informacji na uczelniach ze specjalnymi warunkami kształceniaCzytaj dalej >>
System wsparcia odbiorów i testowania wyrobów oraz rozwiązań na rzecz ochrony przeciwpożarowejCzytaj dalej >>
Pożary jako przyczyny wypadków statków morskich w ujęciu statystycznym Czytaj dalej >>
Akcja gaśnicza ze szczątkami ofiary śmiertelnej w tleCzytaj dalej >>
Skutki skażenia ubrania strażackiego podczas działań w sytuacjach nadzwyczajnych. Analiza wybranych parametrów Czytaj dalej >>
Metoda oceny bezpieczeństwa i prognozy żywotności kratownicowych konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznej Czytaj dalej >>
Antystatyzacja tworzyw sztucznych w celu uniknięcia zagrożenia wybuchemCzytaj dalej >>
Opracowanie i weryfikacja modelu cieplnego ubrania strażackiego chroniącego przed czynnikami termicznymi dla różnych rodzajów badańCzytaj dalej >>
Koszt fizjologiczny pracy strażaka w ubraniu specjalnymCzytaj dalej >>
Likwidacja skażeń powierzchni „wrażliwych”Czytaj dalej >>
Zintegrowana Platforma Symulacyjna Podmiotów Zarządzania Kryzysowego – spójne środowisko wirtualneCzytaj dalej >>
Znaczenie systemu dopuszczeń pojazdów pożarniczych w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa strażakówCzytaj dalej >>
Współczesne zagrożenia teleinformatyczne w aspekcie działań służb ratowniczychCzytaj dalej >>
Redukcja wpływu zjawisk burzowych w obiektach sektora przemysłowo-rolnego poprzez udoskonalenie właściwości systemów ochrony odgromowejCzytaj dalej >>
Określenie parametrów wytwornicy piany typu wyrzutnia o zwiększonej skuteczności gaśniczejCzytaj dalej >>
Wiedza w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób zatrudnionych w wybranych jednostkach współpracujących z systemem państwowego ratownictwa medycznegoCzytaj dalej >>
Analiza możliwości wykorzystania programu RizEx-2 w symulacji przebiegu zdarzenia awaryjnego na przykładzie wybuchu gazu w Port HudsonCzytaj dalej >>
Nietuzinkowy oficerCzytaj dalej >>
Zarządzanie kryzysowe a teoria organizacji i zarządzaniaCzytaj dalej >>
Fotele tapicerowane jako źródło zagrożenia pożarowego sal kinowo-widowiskowychCzytaj dalej >>
Metody badawcze w ocenie odporności środków ochrony indywidualnej na działanie termicznych czynników zewnętrznychCzytaj dalej >>
Szacowanie możliwości utraty nośności konstrukcji budowlanej w warunkach pożaruCzytaj dalej >>
Metody oceny środków pianotwórczych do gaszenia pożarów w portach morskichCzytaj dalej >>
Przestrzenna analiza zagrożeń na podstawie danych historycznychCzytaj dalej >>
Klasyfikacja zdarzeń na podstawie danych historycznychCzytaj dalej >>
Ocena wilgotności igieł sosny zwyczajnej jako czynnika zagrożenia pożarowego, poprzez pomiar przenikalności elektrycznejCzytaj dalej >>
Określenie temperatury samonagrzewania się węgla w zależności od zawartości tlenku węgla i ubytku tlenu na odcinku awaryjnymCzytaj dalej >>
Graniczna odporność ogniowa konstrukcji budowlanych z betonu w zależności od jego wilgotnościCzytaj dalej >>
Przegląd technologii wytwarzania hełmów strażackich oraz możliwości podniesienia poziomu bezpieczeństwa przez nie gwarantowanegoCzytaj dalej >>
Nowoczesne metody wykrywania materiałów wybuchowych w służbie bezpieczeństwa publicznegoCzytaj dalej >>
Pomiary zrozumiałości mowy dźwiękowych systemów ostrzegawczychCzytaj dalej >>
Wpływ wybranych elementów czasu reakcji systemu ratownictwa medycznego na efektywność udzielania pomocy ofierze wypadku komunikacyjnegoCzytaj dalej >>
Analiza wybranych dokumentów planistycznych pod względem zagrożenia awariami przemysłowymi na przykładzie PoznaniaCzytaj dalej >>
Gaszenie płomienia dyfuzyjnego przy pomocy fal akustycznychCzytaj dalej >>
Wprowadzenie do komputerowego modelowania zachowania się tłumu. Wybrane aspekty psychologii tłumuCzytaj dalej >>
Obliczenie stacjonarnego pola temperatury w wielowarstwowej płycie z uwzględnieniem wewnętrznych źródeł ciepła w warunkach nieidealnego kontaktu termicznego między warstwamiCzytaj dalej >>
Przegląd możliwości wykorzystania wybranego sprzętu ratowniczo-gaśniczego w działaniach jednostek ochrony przeciwpożarowej w kontekście wymagań systemu dopuszczeńCzytaj dalej >>
Dobrowolna ocena wyrobów prowadzona przez polskie i europejskie jednostkiCzytaj dalej >>
Kompaktowe narzędzie elektrohydrauliczne o dużej mocy do rozbijania obiektów z betonu i skał kopalnianych podczas działań ratowniczychCzytaj dalej >>
Analiza porównawcza czujników wykorzystywanych w czujkach gazu do wczesnego wykrywania pożaruCzytaj dalej >>
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, scenariusz pożarowy oraz próbna ewakuacja jako kluczowe elementy zarządzania systemem bezpieczeństwa pożarowego budynkuCzytaj dalej >>
CBRN Analysis i SI Promień – porównanie funkcjonalności oprogramowania do oceny sytuacji skażeńCzytaj dalej >>
Ocena stanu bezpieczeństwa pracy w oparciu o analizę wypadkowości bezwzględnej i rodzajowej w zakładzie tworzyw sztucznych i materiałów wybuchowychCzytaj dalej >>
Analiza zagrożeń pożarowych związanych z instalowaniem wkładów kominkowych w istniejących budynkach na podstawie rzeczywistych zdarzeńCzytaj dalej >>
Organizacja pracy własnej kierownika (str. 23-29)Czytaj dalej >>
Zagrożenie, kryzys i sytuacja kryzysowa – jako uwarunkowania życia współczesnego człowiekaCzytaj dalej >>
Sposoby i środki gaszenia pożarów przy wyciekach gazu: doświadczenie światowe i perspektywy rozwojuCzytaj dalej >>
Analiza destrukcyjnego wpływu nasączenia wodą na parametry wytrzymałościowe betonów poddanych warunkom pożarowymCzytaj dalej >>
Model stanu cieplnego ciała strażaka w ubraniu ochronnymCzytaj dalej >>
Model matematyczny i ocena ryzyka zwalczania pożaruCzytaj dalej >>
Metody badań odporności hełmów ochronnych na działanie promieniowania podczerwonegoCzytaj dalej >>
Zapewnienie bezpieczeństwa w systemach odprowadzania spalin w budownictwie mieszkaniowymCzytaj dalej >>
Możliwości wykorzystania symulatorów w szkoleniu operatorów bezzałogowych statków powietrznych w zakresie działań ratowniczo-gaśniczychCzytaj dalej >>
Bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji z betonu według eurokodów (norm PN-EN)Czytaj dalej >>
Praktyczne aspekty ewakuacji ludzi ze szpitaliCzytaj dalej >>
Określenie dopuszczalnych wartości parametrów sytuacji nadzwyczajnych wywołanych przez człowieka i związanych z pożarami w Federacji RosyjskiejCzytaj dalej >>
Model reagowania systemu ratowniczo-gaśniczegoCzytaj dalej >>
Przykład zastosowania modelu reagowania systemu ratowniczo-gaśniczegoCzytaj dalej >>