Spis treści (Kwartalnik 2010/3)
I. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
1. Czynniki kształtujące poziom bezpieczeństwa państwa (str. 9-16)
 • dr Ryszard Grosset
Niniejszy artykuł prezentuje czynniki, od których uzależnione jest bezpieczeństwo państwa. Udowadnia również , że należy mieć dobre prawo, które musi określać normy prawne danego państwa ale również i międzynarodowe. ...(Czytaj dalej)

2. Systemy bezpieczeństwa technicznego w polityce zrównoważonego rozwoju (str. 17-24)
 • dr inż. Andrzej Zbrowski
W artykule omówiono znaczenie systemów bezpieczeństwa technicznego w strategii zrównoważonego rozwoju. Przedstawiono uwarunkowania prawne i normatywne bezpośrednio i pośrednio stymulujące bezpieczny i korzystny dla człowieka, środowiska i gospodarki rozwój osiągany ...(Czytaj dalej)

II. NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA
1. Motywacja a kształtowanie płac (str. 25-34)
 • dr inż. Zbigniew Ciekanowski
W omawianym artykule przedstawiono relację pomiędzy procesem motywacji, a kształtowaniem płac w organizacji. Zwrócono szczególną uwagę na złożoność tego zjawiska oraz na fakt, iż pobudzanie motywacji jest procesem, który rozpatrywać ...(Czytaj dalej)

2. Konsorcjum w zamówieniach publicznych (str. 35-50)
 • mgr inż. Anna Tomaka
W artykule opisano organizację konsorcjum jako umowę podmiotów występujących wspólnie w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Prawa i obowiązki wynikające z udziału w konsorcjum. Informację o działalności CNBOP jako uczestniku ...(Czytaj dalej)

III. PARTNERSTWO DLA INNOWACYJNOŚCI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA
1. Inicjatywy podejmowane podczas prezydencji hiszpańskiej w obszarze ochrony ludności w ramach grupy roboczej PROCIV (str. 51-58)
 • mgr Marta Cłapka
Materiał obejmuje informacje z zakresu działalności grupy roboczej ds. ochrony ludności PROCIV ze szczególnym uwzględnieniem okresu prezydencji hiszpańskiej w Radzie UE (I połowa 2010 r.). W związku z przygotowaniami Polski ...(Czytaj dalej)

2. Przyszłość systemów wczesnego ostrzegania ludności o zagrożeniach. „Cell Broadcast for Public Warning” (str. 59-72)
 • mgr Anna Kołodziej-Saramak
Prace nad realizacją projektu “Cell Broadcast for public warning - Sharing knowledge and experiences and identification and standardisation of (technical) requirements” zwiazane były z badaniami możliwości wykorzystania systemu “Cell ...(Czytaj dalej)

IV. BADANIA I ROZWÓJ
1. Analiza toksyczności produktów rozkładu termicznego i spalania uzyskanych z wybranych materiałów epoksydowych (str. 73-82)
 • m. bryg. dr Marzena Półka
Toksyczność produktów rozkładu termicznego w środowisku pożarowym jest przyczyną większości wypadków śmiertelnych. Powszechne stosowanie materiałów syntetycznych do konstrukcji, wystroju i wyposażenia wnętrz zazwyczaj jeszcze bardziej zwiększa szybkość tworzenia się zagrożeń ...(Czytaj dalej)

2. Analiza właściwości palnych podstawowych grup związków organicznych (str. 83-98)
 • dr Tomasz Węsierski
Analiza właściwości pożarowych związków chemicznych stanowi niezwykle ważne zagadnienie w aspekcie ochrony przeciwpożarowej. Określenie charakterystyk pożarowych daje nam możliwość przewidzenia zachowania się rozpatrywanej substancji w żądanych warunkach a zatem staje ...(Czytaj dalej)

3. Działania inhibicyjne wybranych związków chemicznych stosowanych w środkach gaśniczych (str. 99-106)
 • dr inż Stefan Wilczkowski
W artykule przedstawiony został w zarysie aktualny stan wiedzy dotyczący procesów spalania materiałów palnych i mechanizmy procesów przeciwstawnych. Procesy przeciwstawne to oczywiście sposoby wygaszania płomieni. Omawianie tych procesów ograniczono do ...(Czytaj dalej)

4. Ekologiczne kierunki zmian bazy surowcowej w koncentratach gaśniczych (str. 107-116)
 • st. kpt. mgr inż. Joanna Rakowska
 • mł. bryg. mgr Bożenna Porycka
 • mgr inż. Monika Nagrodzka
W artykule przedstawiono wpływ pianotwórczych kompozycji gaśniczych na środowisko naturalne z uwzględnieniem metod oceny biodegradowalności i toksyczności. Analizowano także oddziaływanie poszczególnych składników pianotwórczych środków gaśniczych na ekosystem oraz przedstawiono kierunki ...(Czytaj dalej)

V. TECHNIKA I TECHNOLOGIA
1. Systemy techniczne wspomagające bezpieczeństwo obiektów i procesów technicznych jako czynnik zmniejszenia skutków wypadków i katastrof przemysłowych (str. 123-130)
 • dr inż. Andrzej Zbrowski
 • dr inż. Tomasz Samborski
W artykule omówiono zadania systemów wspomagających bezpieczeństwo obiektów i procesów technicznych w aspekcie zmniejszania skutków i ryzyka wypadków oraz katastrof przemysłowych. Przeprowadzono analizę potrzeb wynikających z ochrony przeciwpożarowej, działań ratowniczych ...(Czytaj dalej)

2. Ochrona odgromowa obiektów zabytkowych (str. 131-140)
 • mgr inż. Artur Dłużniewski
 • mgr inż. Łukasz John
W artykule omówiono problematykę projektowania zewnętrznej instalacji odgromowej instalowanej na budynkach zabytkowych, w których znajdują się urządzenia elektroniczne. Ochrona obiektu polega na wyposażeniu go w zewnętrzną instalację odgromową, która będzie ...(Czytaj dalej)

3. Analiza porównawcza stałych urządzeń gaśniczych cz. II (str. 141-146)
 • mgr inż. Tomasz Sowa
Artykuł jest kontynuacją pierwszej części artykułu zamieszczonego w kwartalniku „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” i zawiera w głównej mierze kontynuację rozpoczętego procesu myślowego oraz najważniejsze wnioski będące jego efektem. Po przeanalizowaniu ...(Czytaj dalej)

VI. Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI
1. „Wielka woda 2010” Organizacja przeciwpowodziowych ćwiczeń aplikacyjnych (str. 147-158)
 • bryg. mgr inż. Dariusz Kopa
Autor opisuje zasady organizacji aplikacyjnych ćwiczeń przeciwpowodziowych „Wielka Woda 2010”, jakie przeprowadzono w woj. dolnośląskim w lutym 2010 r., gdzie głównym organizatorem była Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. ...(Czytaj dalej)