Spis treści (Kwartalnik 2010/2)
I. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
1. Zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa (str. 9-22)
 • lic. Anna Leleń
W pierwszej części niniejszego artykułu opisano podstawowe kwestie z zakresu polityki kadrowej. Zdefiniowano pojęcia, cel i zakres zarządzania zasobami ludzkimi, omówiono szereg istotnych elementów z zakresu planowania zasobów ludzkich, pozyskiwania ...(Czytaj dalej)

2. Organizacja pracy własnej kierownika (str. 23-29)
 • dr hab. inż. Jarosław Wołejszo
Kluczową sprawą w organizowaniu pracy własnej przez kierownika jest właściwe gospodarowanie cza-sem, aby go skutecznie rozplanować, zagospodarować i wykorzystać, należy dokładnie poznać swoje możliwości oraz cele, jakie chce się osiągnąć. ...(Czytaj dalej)

II. NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA
1. W świecie komunikacji. Cele i zadania public relations (str. 31-34)
 • mgr Joanna Cybulska
Artykuł przekazuje informacje na temat potrzeby komunikacji z otoczeniem. Wprowadza czytelnika w dziedzinę Public Relations, jej główne cele i zadania. Wskazuje korzyści dla organizacji wynikające ze sprawnej pracy działu PR. ...(Czytaj dalej)

III. BADANIA I ROZWÓJ
1. Funkcje probitowe jako narzędzie oceny skutków uwolnienia niebezpiecznych substancji chemicznych. Symulacja obliczeń dla uwolnienia się gazowego chloru (str. 35-40)
 • dr Tomasz Węsierski
Popularnym narzędziem stosowanym w celu określenia prawdopodobieństwa wystąpienia urazów ponoszonych w skutek działania bodźców zewnętrznych jest wykorzystanie funkcji probitowych [1]. Modelowanie tego typu można wykorzystać do obliczenia prawdopodobieństwa nie tylko ...(Czytaj dalej)

2. Gaśnice. Badania parametrów techniczno-użytkowych (str. 41-50)
 • mgr Michał Łudzik
W niniejszym artykule zdefiniowano podział gaśnic przenośnych ze względu na możliwość wykorzystania do określonych grup pożarów, zastosowany środek gaśniczy, sposób umieszczenia czynnika roboczego, wielkość napełnienia. Ponadto wyjaśniono sposób ich oznakowania ...(Czytaj dalej)

3. Znaczenie środków ognioochronnych wykorzystywanych w materiałach stosowanych w budownictwie (str. 51-60)
 • mgr inż. Monika Nagrodzka
 • st. kpt. mgr inż. Daniel Małozięć
Niniejszy artykuł opisuje rolę, budowę chemiczną i znaczenie stosowania środków ognioochronnych. Na wstępie przedstawiono zasadę klasyfikacji materiałów wykończeniowych stosowanych w budownictwie pod względem reakcji na ogień na podstawie, której można ...(Czytaj dalej)

4. Chemia i toksykologia epichlorohydryny pod kątem przydatności dla działań straży pożarnych. Podstawy analizy ryzyka. (str. 61-72)
 • dr Tomasz Węsierski
Epichlorohydryna (1-chloro - 2,3 - epoksypropan) zawiera w budowie chemicznej pierścień oksiranowy. Hybrydyzacja sp3 atomu tlenu oraz węgla zawierającego wiązania nasycone powoduje, iż ten trójczłonowy element ze względu na duże ...(Czytaj dalej)

5. Aerozole gaśnicze i ich generatory (str. 73-92)
 • mł. kpt. inż. Tomasz Kiełbasa
Artykuł prezentuje tematykę aerozoli gaśniczych oraz ich klasyfikację w ramach układów dyspersyjnych. Przedstawiono budowę i zasadę działania generatorów aerozolu powstającego podczas spalania stałego materiału aerozolotwórczego. Przedstawiono mechanizm powstawania i rozprzestrzeniania ...(Czytaj dalej)

6. Program szkolenia wstępnego i doskonalącego dla pilotów śmigłowców ratunkowych, jako modelowa propozycja właściwego przygotowania do operacji ratowniczych (str. 93-102)
 • dr n. med. Robert Gałązkowski
Zakup nowych śmigłowców dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego jest krokiem w dobrym kierunku. Otwiera nowe możliwości i perspektywy rozwoju lotniczego ratownictwa medycznego w Polsce. Podstawowym zadaniem w procesie wdrażania nowych maszyn ...(Czytaj dalej)

IV. CERTYFIKATY, APROBATY I REKOMENDACJE
1. Istotne zmiany w systemie dopuszczania wyrobów wprowadzanych do użytkowania i wykorzystywanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej - nowelizacja rozporządzenia MSWiA dot. świadectw dopuszczenia (str. 103-109)
 • mł. bryg. mgr inż. Jacek Zboina
 • kpt. mgr inż. Grzegorz Mroczko
W niniejszym artykule przedstawiono istotne informacje dotyczące nowelizacji rozporządzenia MSWiA dot. świadectw dopuszczenia. Zidentyfikowano ogólnie zmiany treści rozporządzenia oraz zmiany wymagań techniczno-użytkowych. Ponieważ zmiana rozporządzenia niesie ze sobą pewne konsekwencje ...(Czytaj dalej)

V. TECHNIKA I TECHNOLOGIA
1. Zagrożenia dla ludzi związane z działaniem stałych urządzeń gaśniczych (SUG) (str. 117-126)
 • st. kpt. mgr inż. Paweł Zbrożek
 • bryg. mgr inż. Jerzy Prasuła
W artykule przedstawiono skrótowo technologie gaśnicze wykorzystywane powszechnie w stałych urządzeniach gaśniczych. Omówiono wpływ prezentowanych technologii gaśniczych na zachowanie się ludzi i oddziaływanie na organizm człowieka. Podano sposoby minimalizowania zagrożeń ...(Czytaj dalej)

VI. Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI
1. Techniki ewakuacji poszkodowanych (nieprzytomnych) w zdarzeniach chemicznych (str. 127-134)
 • bryg. mgr inż. Tomasz Krasowski
Autor opisuje zasady i potencjalne problemy, które można spotkać w przypadku ewakuacji poszkodowanego ze strefy zagrożenia w zdarzeniach chemicznych. Rozważania autora dotyczą zastosowania przez ratowników odpowiednich technik umożliwiających ewakuację poszkodowanego w ...(Czytaj dalej)