Spis treści (Kwartalnik 2010/1)
1. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
1. Specyfika projektów realizowanych w konsorcjum (str. 7-18)
 • mgr Jolanta Łukasik

W artykule opisano specyfikę projektów realizowanych w konsorcjum. Zdefiniowano co to jest konsorcjum i na jakiej podstawie zostaje utworzone. W dalszej kolejności przedstawiono odpowiedzialność koordynatora i partnerów podczas ...(Czytaj dalej)


2. Strategiczna karta wyników w planowaniu Państwowej Straży Pożarnej (str. 19-26)
 • bryg. w st. spocz. mgr inż. Roman Dec
Streszczenie W niniejszym artykule została podjęta tematyka planowania strategicznego w Państwowej Straży Pożarnej z uwzględnieniem hierarchicznej struktury organizacji. W artykule przedstawiono sposób tworzenia dokumentów strategicznych z wykorzystaniem" strategicznej karty wyników ...(Czytaj dalej)

II. NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA
1. Rodzaje i źródła zagrożeń bezpieczeństwa (str. 27-46)
 • dr inż. Zbigniew Ciekanowski
W omawianym artykule przedstawiono rodzaje i źródła zagrożeń bezpieczeństwa, które należą od dawna (istnienia człowieka) do wartości najbardziej cenionych i chronionych przez jednostki jak i narody. Bezpieczeństwo obejmuje aspekty polityczne, ...(Czytaj dalej)

2. Kryzys-początek recesji czy szansa na sukces? (str. 47-62)
 • mgr Maciej Krydowski
Pierwszy artykuł z serii wskazuje, w jakim stopniu sprawne zarządzanie ryzykiem wpływa na działanie przedsiębiorstwa. Zostały także wskazane niektóre z zagrożeń dla sprawności oraz skuteczności procesów zachodzących w firmie. W ...(Czytaj dalej)

III. BADANIA I ROZWÓJ
1. Reakcja na ogień. Metody badań i kryteria klasyfikacji. (str. 63-74)
 • st. kpt. mgr inż. Daniel Małozięć
 • kpt. mgr inż. Ariadna Koniuch
W niniejszym artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące badań i klasyfikacji w zakresie reakcji na ogień wyrobów, które w swoim końcowym zastosowaniu mogą brać udział w powstawaniu i rozprzestrzenianiu się ognia ...(Czytaj dalej)

IV. CERTYFIKATY, APROBATY I REKOMENDACJE
V. TECHNIKA I TECHNOLOGIA
1. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego EC 135p2+. Porównanie ze śmigłowcem Mi-2 plus. (str. 87-98)
 • dr n. med. Robert Gałązkowski
 • mgr inż. Łukasz Gawroński
W 2008 roku Ministerstwo Zdrowia zakupiło dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 23 nowoczesne śmigłowce EC 135 P2+, które zastąpią w służbie wysłużone śmigłowce Mi-2, eksploatowane w lotnictwie sanitarnym od początku lat ...(Czytaj dalej)

2. Stosowanie napędów hybrydowych spalinowo-elektrycznych oraz gazowych paliw alternatywnych w samochodach i związane z tym niebezpieczeństwa dla użytkowników i prowadzących działania ratowniczo-gaśnicze (str. 99-112)
 • mł. bryg. mgr inż. Adam Gontarz
W artykule przedstawiono podstawowe źródła zagrożeń związanych z konstrukcją i eksploatacją samochodów wyposażonych w gazowe układy zasilania silników spalinowych (gaz propan-butan LPG i gaz ziemny CNG) oraz napędy hybrydowe (spalinowo-elektryczne). ...(Czytaj dalej)

3. Analiza porównawcza stałych urządzeń gaśniczych cz. I (str. 113-132)
 • mgr inż. Tomasz Sowa
Artykuł zawiera podstawowe informacje o stałych urządzeniach gaśniczych: wodnych, gazowych, i alternatywnych dla nich. Podstawowe informacje obejmują opis ogólny systemu, jego wady i zalety oraz typowe miejsca instalacji. Podstawą dla ...(Czytaj dalej)

VI. SZKOLENIA I PROPAGOWANIE WIEDZY
1. Transfer wiedzy na rzecz ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa powszechnego (str. 133-140)
 • Maria Kędzierska
W artykule omówiono innowacyjne przedsięwzięcia umożliwiające wdrożenie i rozwój mechanizmów oraz procedur w zakresie wzmacniania zasad przejrzystości przepisów, zarządzania jakością oraz planowania bezpieczeństwa powszechnego z wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych. Aktywności ...(Czytaj dalej)

VII. Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI
1. Możliwość wykorzystania węży pożarniczych W-75 w akcji ratowania tonącego (str. 141-146)
 • mł kpt. mgr inż. Janusz Popis
Artykuł przedstawia przebieg ćwiczeń, których celem było doskonalenie technik ratowniczych na akwenie wodnym (wody stojące), w sytuacji kiedy człowiek zagrożony jest utonięciem, a pierwszy zastęp przybyły na miejsce zdarzenia nie ...(Czytaj dalej)