Spis treści (Kwartalnik 2007/2)
I.ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
1. Fundusze strukturalne - nowe możliwości dla Państwowej Straży Pożarnej
 • bryg. mgr inż. Krzysztof Biskup
W artykule przedstawiono krótki przegląd programów operacyjnych stanowiących instrumenty realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015. Przedstawiono również dotychczasowe osiągnięcia PSP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków ...(Czytaj dalej)

2. Przegląd źródeł finansowania ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013
 • mgr Jolanta Klimiuk
W materiale opisano możliwości pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej w nowym okresie programowania 2007-2013 oraz scharakteryzowano dokumenty programowe.

3. System szkolenia dla potrzeb ochrony ludności
 • Wiktor Zmysłowski
Artykuł przedstawia system Organizacji Szkolenia dla Potrzeb Ochrony Ludności. Określa także osoby odpowiedzialne za system szkoleń oraz wymienia instytucje uprawnione do prowadzenia takich szkoleń.

II. PARTNERSTWO DLA INNOWACYJNOŚCI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA
1. Zwiększenie liczby spienienia roztworów wodnych (wersja. ros.)
 • O.D. Nawrocki
 • S.G. Kotow
W artykule omówione zostały zagadnienia dotyczące sposobów podwyższania krotności spienienia wodnych roztworów środków pianotwórczych. Opisane zostały zmiany spienienia pod wpływem różnych wybranych dodatków chemicznych.

2. Fizyko-matematyczny model procesu iskrzenia ciernego (wersja ros.)
 • J.S. Iwanow
W artykule omówiony został fizyko – matematyczny model iskrzenia sprzęgła ciernego. Z procesem iskrzenia związana jest możliwość miejscowego podwyższenia temperatury i przekazywania energii, która może być przyczyną pożarów.

3. Reakcja materiałów budowlanych na testy ogniowe (wersja angielska)
 • Duszan Bernat
Artykuł przedstawia wyniki testów ogniowych, jakim poddano materiały budowlane w związku z normami STN EN ISO 1716:2003

III. BADANIA I ROZWÓJ
1. Wytyczne sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi cz. II
 • inż. Janusz Sawicki
Artykuł zawiera wytyczne dla projektantów sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi.

2. Działalność naukowo-badawcza i rozwojowa CNBOP w latach 2006-2007
 • mgr Jolanta Klimiuk
W materiale opisano zakres działalności CNBOP ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonych prac naukowo-badawczych i rozwojowych w latach 2006-2007.

3. Zasady postępowania ze środkami ochrony roślin podczas prowadzenia działań ratowniczych cz. II
 • kpt. mgr inż. Ariadna Koniuch
W niniejszym artykule omówiono: 1. ocena zagrożeń, jakie mogą stwarzać środki ochrony roślin dla organizmów żywych i dla środowiska naturalnego, 2. zasady postępowania z odpadami pestycydowymi.

4. Nowe metody badań pożarniczych węży tłocznych do hydrantów
 • mł. bryg. mgr inż. Zbigniew Sural
Autor artykułu przedstawia nowe metody badań węży pożarniczych tłocznych do hydrantów, które zostały przeprowadzone w Zakładzie-Laboratorium Technicznego Wyposażenia Straży Pożarnej i Technicznych Zabezpieczeń Przeciwpożarowych CNBOP.

IV. CERTYFIKATY, APROBATY I REKOMENDACJE
1. Wymagania zasadnicze i szczegółowe stawiane wyrobom w procesie oceny zgodności
 • mł. bryg. mgr inż. Jacek Zboina
 • mł. bryg. mgr inż. Zbigniew Sural
Artykuł uzasadnia potrzebę stosowania wymagań szczegółowych w procesie oceny zgodności oraz znaczenie ujednolicenia tych wymagań w ramach PSP w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa.

V. TECHNIKA I TECHNOLOGIA
1. Architektura oraz możliwości funkcjonalne katalogowych baz danych
 • kpt. mgr inż. Adam Krasuski
Artykuł zawiera opis technologii katalogowych baz danych. Omówiony został sposób zapisu informacji oraz podstawowe funkcjonalności katalogowych baz danych. Zawarto również rozważania odnośnie możliwości wykorzystania tej technologii jako rozproszonej bazy danych ...(Czytaj dalej)

2. Fałszywe alarmy pożarowe
 • dr inż. Jerzy Kośnik
Nowe systemy radiokomunikacyjne i teleinformatyczne wprowadzają zagrożenia w prawidłowej pracy Systemów Automatyki Pożarniczej. Działające na czujkę pożarową pole elektromagnetyczne telefonu komórkowego GSM lub bezprzewodowej lokalnej sieci komputerowej WLAN, może wywołać ...(Czytaj dalej)