Spis treści (Kwartalnik 2016/1)
NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA
1. Zagrożenie, kryzys i sytuacja kryzysowa – jako uwarunkowania życia współczesnego człowieka
 • dr hab., prof. nadzw. WSPOL Bernard Wiśniewski
 • prof. Gerard S. Sander

Cel: Zidentyfikowanie kryteriów decydujących o postrzeganiu kryzysu i sytuacji kryzysowej jako współczesnych uwarunkowań bezpiecznego życia współczesnego człowieka.

Metody: Analiza literatury polskiej i międzynarodowej z zakresu teorii bezpieczeństwa.

Wyniki: Współczesnemu człowiekowi ...(Czytaj dalej)


BADANIA I ROZWÓJ
1. Sposoby i środki gaszenia pożarów przy wyciekach gazu: doświadczenie światowe i perspektywy rozwoju
 • dr A.N. Larin
 • dr S.A. Vinogradov
 • dr A.Ya. Kalynovsky
 • dr S.Yu. Rudenko

Cel: Pożary przy wyciekach gazu są trudnymi sytuacjami nadzwyczajnymi, których gaszenie związane jest z koniecznością zadysponowania dużej liczby sił i środków. Tego rodzaju sytuacje nadzwyczajne skutkują znacznymi szkodami materialnymi i ...(Czytaj dalej)


2. Analiza destrukcyjnego wpływu nasączenia wodą na parametry wytrzymałościowe betonów poddanych warunkom pożarowym
 • dr inż. Bartosz Zegardło
 • st. kpt. dr inż. Paweł Ogrodnik

Cel: Celem artykułu było przedstawienie wyników badań betonu skomponowanego z użyciem odpadów ceramiki sanitarnej, jako kruszywa w aspekcie odporności na działanie wysokich temperatur. Znormalizowane próbki betonowe zostały poddane wstępnemu nasączeniu ...(Czytaj dalej)


3. Model stanu cieplnego ciała strażaka w ubraniu ochronnym
 • mgr inż. Julia Mazur
 • st. bryg. dr inż. Marek Chmiel
 • канд. техн. наук Болибрух Б.В. (Bolibrukh B.V.)

Wprowadzenie: Gaszenie pożarów wiąże się z dużym ryzykiem dla życia i zdrowia strażaków. Temperatura i obciążenie fizyczne, które oddziałują na strażaków osiągają często wartości krytyczne dla organizmu człowieka oraz materiałów, ...(Czytaj dalej)


4. Model matematyczny i ocena ryzyka zwalczania pożaru
 • N.I. N.I. Vasil’ev
 • dr I.A. Movchan

Cel: Celem artykułu jest opracowanie metody określenia ryzyka procesu zwalczania pożaru w chronionym obiekcie z wykorzystaniem podstawowych założeń teorii niezawodności, a także funkcjonalnych modeli ryzyka dla każdej operacji taktycznej w ...(Czytaj dalej)


TECHNIKA I TECHNOLOGIA
1. Metody badań odporności hełmów ochronnych na działanie promieniowania podczerwonego
 • dr inż. Marcin Jachowicz

Cel: W artykule przedstawiono opracowane metody badań i wyniki pomiarów przeprowadzonych z ich użyciem w zakresie temperatury powierzchni i zdolności odbijania promieniowania cieplnego przez hełmy ochronne dostępne aktualnie na rynku. ...(Czytaj dalej)


2. Zapewnienie bezpieczeństwa w systemach odprowadzania spalin w budownictwie mieszkaniowym
 • mgr inż. Krzysztof Drożdżol

Cel: Celem artykułu jest przedstawienie zagrożeń dla zdrowia i życia użytkowników obiektów mieszkaniowych, wynikających z nieprawidłowej eksploatacji i wad konstrukcyjnych systemów kominowych, pracujących grawitacyjnie w podciśnieniu. Przedstawiono i dokonano analizy ...(Czytaj dalej)


3. Możliwości wykorzystania symulatorów w szkoleniu operatorów bezzałogowych statków powietrznych w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych
 • dr inż. Roman Wantoch-Rekowski
 • dr inż. Jacek Roguski
 • mgr inż. Maciej Błogowski

Cel: W artykule przedstawiono możliwości zastosowania symulacji wirtualnej w zakresie szkolenia operatorów bezzałogowych statków powietrznych (BSP).

Wprowadzenie: Określono rolę i przeznaczenie BSP do zadań wykonywanych na potrzeby straży pożarnej oraz ...(Czytaj dalej)


SZKOLENIA I PROPAGOWANIE WIEDZY
1. Bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji z betonu według eurokodów (norm PN-EN)
 • dr inż. Krzysztof Chudyba

Cel: Celem artykułu jest zaprezentowanie zasad weryfikacji bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji z betonu zgodnie z eurokodami (normami PN-EN). Wprowadzenie tych norm do polskiej praktyki projektowej w przypadku analizy konstrukcji w warunkach ...(Czytaj dalej)


Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI
1. Praktyczne aspekty ewakuacji ludzi ze szpitali
 • mgr inż. Marcin Cisek
 • mgr inż. Iwona Orłowska

Cel: Celem artykułu jest przedstawienie modelu ewakuacji ludzi ze szpitali i obiektów o podobnej specyfice opracowanego na podstawie: zebranych danych historycznych, obserwacji procesu ewakuacji oraz wywiadu z personelem medycznym i ...(Czytaj dalej)


STUDIUM PRZYPADKU – ANALIZA ZDARZEŃ RZECZYWISTYCH
1. Określenie dopuszczalnych wartości parametrów sytuacji nadzwyczajnych wywołanych przez człowieka i związanych z pożarami w Federacji Rosyjskiej
 • dr A.G Zavorotnyy
 • dr S.L. Kopnyshev
 • Yu.А. Finchenko

Cel: Określenie kryterium ilościowego dla osiągnięcia ekstremalnych/krytycznych wartości wystąpienia rzadkich i wielkoskalowych sytuacji nadzwyczajnych związanych z pożarami i wywołanych działalnością człowieka.

Wprowadzenie: W ostatnich latach w Rosji, mimo ogólnego spadku ...(Czytaj dalej)


2. Model reagowania systemu ratowniczo-gaśniczego
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Prońko
 • mgr inż. Jan Kielin
 • mgr Beata Wojtasiak

Cel: Przedstawienie i uzasadnienie stochastycznego modelu reakcji systemu ratowniczo-gaśniczego na zaistniałe incydenty krytyczne.

Wprowadzenie: Poznawanie rzeczywistości zawsze wiąże się z tworzeniem myślowych modeli – wyobrażeń badanych zjawisk, układów, systemów. Tworzymy ...(Czytaj dalej)


3. Przykład zastosowania modelu reagowania systemu ratowniczo-gaśniczego
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Prońko
 • mgr inż. Jan Kielin
 • mgr Beata Wojtasiak

Cel: Prezentacja wyników uzyskanych przy zastosowaniu modelu opisującego reagowanie systemu ratowniczo-gaśniczego oraz modelu przestrzennej analizy zagrożeń dla jednego z powiatów.

Wprowadzenie: Model opisujący reagowanie systemu ratowniczo-gaśniczego oraz przestrzennej analizy zagrożeń ...(Czytaj dalej)