Spis treści (Kwartalnik 2015/4)
NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA
1. Analiza wybranych dokumentów planistycznych pod względem zagrożenia awariami przemysłowymi na przykładzie Poznania
 • dr inż. Maria Teresa Markiewicz

Cel: Ocena dokumentów planistycznych z obszaru Poznania pod względem zapisów dotyczących zagrożenia poważnymi awariami przemysłowymi.

Wprowadzenie: Zakłady przemysłowe, w szczególności te zaliczane do zakładów o dużym ryzyku (ZDR) lub zakładów o ...(Czytaj dalej)


BADANIA I ROZWÓJ
1. Gaszenie płomienia dyfuzyjnego przy pomocy fal akustycznych
 • dr hab. inż. Henryk Radomiak
 • mgr inż. Marlena Mazur
 • dr hab. inż. Monika Zajemska
 • dr inż. Dorota Musiał

Cel: W artykule przedstawiono możliwości wygaszania płomienia dyfuzyjnego za pomocą fal akustycznych. Wyznaczono krytyczną wartość częstotliwości oraz graniczną moc akustyczną, przy których zachodzi zjawisko wygaszenia płomienia.

Metody: Na potrzeby realizacji ...(Czytaj dalej)


2. Wprowadzenie do komputerowego modelowania zachowania się tłumu. Wybrane aspekty psychologii tłumu
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Maciak
 • mł. kpt. mgr inż. Mariusz Barański

Cel: Zaprezentowanie problematyki modelowania numerycznego zachowania się zgromadzeń ludzkich na tle wybranych elementów psychologii tłumu.

Wprowadzenie: W pracy zaprezentowano różne definicje i podziały zgromadzeń ludzkich, jak również cechy charakterystyczne tłumu. ...(Czytaj dalej)


3. Obliczenie stacjonarnego pola temperatury w wielowarstwowej płycie z uwzględnieniem wewnętrznych źródeł ciepła w warunkach nieidealnego kontaktu termicznego między warstwami
 • prof. R.M. Taciy
 • О.Ю. Пазен

Cel: W artykule omówiono zagadnienie równania rozkładu stacjonarnego pola temperatury w wielowarstwowej płycie przy obecności zarówno rozłożonych, jak i skupionych wewnętrznych źródeł ciepła z uwzględnieniem nieidealnego kontaktu termicznego między warstwami.

...(Czytaj dalej)

CERTYFIKATY, APROBATY I REKOMENDACJE
1. Przegląd możliwości wykorzystania wybranego sprzętu ratowniczo-gaśniczego w działaniach jednostek ochrony przeciwpożarowej w kontekście wymagań systemu dopuszczeń
 • mgr inż. Michał Chmiel
 • mgr Joanna Kalinowska

Cel: Celem głównym niniejszego artykułu jest opisanie budowy, zasady działania i możliwości wykorzystania najczęściej stosowanego sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wskazanie praktycznych przykładów jego zastosowania w poszczególnych typach zdarzeń przez jednostki ochrony ...(Czytaj dalej)


2. Dobrowolna ocena wyrobów prowadzona przez polskie i europejskie jednostki
 • bryg. dr inż. Jacek Zboina
 • st. kpt. mgr inż. Grzegorz Mroczko

Cel: Działalność jednostek certyfikujących wyroby w obszarze dobrowolnym nabiera z roku na rok coraz większego znaczenia. Jednostki krajowe i europejskie prowadzą tę działalność według określonych kryteriów i zasad wynikających m. ...(Czytaj dalej)


TECHNIKA I TECHNOLOGIA
1. Kompaktowe narzędzie elektrohydrauliczne o dużej mocy do rozbijania obiektów z betonu i skał kopalnianych podczas działań ratowniczych
 • dr V.V. Tarkovskiy
 • dr A.E. Vasilevich
 • inż. A.S. Balykin
 • mgr P.N. Stakheyko
 • mgr A.V. Levanovich
 • E.I. Sakovich
 • S.M. Filipovich
 • dr A.N. Skripko

Cel: Zagwarantowanie bezpieczeństwa ludzi w czasie odgruzowywania zniszczonych budynków podczas działań ratowniczych.

Wstęp: Istnieje wiele metod rozbiórki i rozbijania konstrukcji z betonu podczas prowadzenia działań ratowniczych (np. użycie materiałów wybuchowych, ...(Czytaj dalej)


2. Analiza porównawcza czujników wykorzystywanych w czujkach gazu do wczesnego wykrywania pożaru
 • prof. V.R. Kozubovskiy
 • inż. I.Z Misevich
 • dr M.M. Ivanchuk

Cel: Celem artykułu jest udzielenie wskazówek konstruktorom czujek pożarowych odnośnie wyboru czujników tlenku węgla w komorze wielosensorowej czujki pożarowej. W monografiach poświęconych tej tematyce znaleźć można wiele czujników nadających się ...(Czytaj dalej)


SZKOLENIA I PROPAGOWANIE WIEDZY
1. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, scenariusz pożarowy oraz próbna ewakuacja jako kluczowe elementy zarządzania systemem bezpieczeństwa pożarowego budynku
 • st. str. mgr inż. Iwona Cłapa

Cel: Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zależności pomiędzy procedurami zawartymi w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, scenariuszami pożarowymi oraz próbnymi ewakuacjami jako kluczowymi elementami systemu zarządzania bezpieczeństwem pożarowym w obiektach.

Wprowadzenie: Artykuł ...(Czytaj dalej)


Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI
1. CBRN Analysis i SI Promień – porównanie funkcjonalności oprogramowania do oceny sytuacji skażeń
 • ppłk dr inż. Mariusz Młynarczyk
 • ppłk dr inż. Paweł Maciejewski
 • mjr mgr inż. Marcin Szerszeń

Cel: Celem artykułu jest ocena funkcjonalności obu systemów w świetle zapewnienia interoperacyjności elementów Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA). Zamiarem autorów było potwierdzenie funkcjonalności SI Promień w porównaniu z ...(Czytaj dalej)


2. Ocena stanu bezpieczeństwa pracy w oparciu o analizę wypadkowości bezwzględnej i rodzajowej w zakładzie tworzyw sztucznych i materiałów wybuchowych
 • mgr inż. Dorota Wandzich
 • dr hab. Grażyna Płaza

Cel: Ocena stanu bezpieczeństwa pracy w zakładzie zajmującym się produkcją tworzyw sztucznych i materiałów wybuchowych.

Wprowadzenie: Wypadki przy pracy, jako nagłe wydarzenie związane z pracą, wywołane przyczyną zewnętrzną i prowadzące ...(Czytaj dalej)


STUDIUM PRZYPADKU – ANALIZA ZDARZEŃ RZECZYWISTYCH
1. Analiza zagrożeń pożarowych związanych z instalowaniem wkładów kominkowych w istniejących budynkach na podstawie rzeczywistych zdarzeń
 • mł. bryg. mgr inż. Tomasz Wiśniewski

Wprowadzenie: W ostatnich latach w Polsce możemy zauważyć stale rosnące zainteresowanie kupnem i instalacją kominków. Są one coraz częściej nabywane, ponieważ stanowią jedno z najtańszych źródeł ogrzewania pomieszczeń. Stają się ...(Czytaj dalej)