Spis treści (Kwartalnik 2015/3)
POSTACIE POŻARNICTWA
1. Nietuzinkowy oficer
 • bryg. dr inż. Jacek Zboina
 • mgr Beata Wojtasiak
 • st. bryg. w st. sp. Stanisław Mazur

Do grona osób zasłużonych dla polskiego pożarnictwa niewątpliwie należą między innymi płk poż. w st. sp. Władysław Pilawski i gen. brygadier w st. sp. Feliks Dela. Sylwetki tych wyjątkowych osobistości ...(Czytaj dalej)


ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
1. Zarządzanie kryzysowe a teoria organizacji i zarządzania
 • płk rez. prof. dr hab. inż. Zbigniew Ścibiorek

Cel: Wykazać uwarunkowania i znaczenie zarządzania podczas zaistnienia zdarzeń niekorzystnych dla ludzi i (lub) środowiska.

Wprowadzenie: Zarządzanie kryzysowe odbywa się w nader złożonych warunkach. Jest uwarunkowane szeregiem czynników. One to ...(Czytaj dalej)


BADANIA I ROZWÓJ
1. Fotele tapicerowane jako źródło zagrożenia pożarowego sal kinowo-widowiskowych
 • mgr inż. Mariusz Krzysztof Kopański

Cel: Celem publikacji jest ocena zagrożenia pożarowego sal kinowo-widowiskowych wyposażonych w siedziska tapicerowane (fotele) spełniające aktualne wymogi techniczno-prawne. Fotele w salach mieszczących powyżej 200 osób dorosłych lub 100 dzieci bada ...(Czytaj dalej)


2. Metody badawcze w ocenie odporności środków ochrony indywidualnej na działanie termicznych czynników zewnętrznych
 • dr inż. Jacek Roguski
 • mgr inż. Maciej Błogowski
 • inż. Daria Kubis

Cel: Przedstawienie zagadnień związanych z badaniami odzieży ochronnej (ubrań specjalnych).

Wprowadzenie: W ramach projektu Nr O ROB/0011/03/01/001 „Opracowanie innowacyjnego systemu stanowisk do badania ochron osobistych” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań ...(Czytaj dalej)


3. Szacowanie możliwości utraty nośności konstrukcji budowlanej w warunkach pożaru
 • mgr inż. Urszula Garlińska
 • mgr inż. Paweł Michalak
 • mgr inż. Tomasz Popielarczyk

Cel: Celem artykułu jest przedstawienie modelu szacującego możliwość utraty nośności przez konstrukcję budowlaną na skutek pożaru.

Metody: Model szacujący możliwość utraty nośności przez konstrukcję budowlaną na skutek pożaru jest częścią ...(Czytaj dalej)


4. Metody oceny środków pianotwórczych do gaszenia pożarów w portach morskich
 • mł. bryg. dr inż. Joanna Rakowska
 • mgr Katarzyna Radwan
 • mgr Bożenna Porycka

Cel: Podczas akcji gaśniczych w portach morskich lub na statkach pianotwórcze środki gaśnicze stosuje się zazwyczaj z wodą morską. Skład wody morskiej znacznie różni się od składu wody wodociągowej. Wody ...(Czytaj dalej)


5. Przestrzenna analiza zagrożeń na podstawie danych historycznych
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Prońko
 • mgr inż. Jan Kielin
 • mgr Beata Wojtasiak

Cel: Opis metody przestrzennej analizy zagrożeń.

Wprowadzenie: W celu doskonalenia systemu ratownictwa potrzebna jest wiedza na temat występujących na danym obszarze zdarzeń wymagających działania służb ratowniczych. Powinna być ona rzetelnie ...(Czytaj dalej)


6. Klasyfikacja zdarzeń na podstawie danych historycznych
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Prońko
 • mgr inż. Jan Kielin
 • mgr Beata Wojtasiak

Cel: Opis metody klasyfikacji zdarzeń krytycznych stanowiącej uzupełnienie przestrzennej analizy zagrożeń.

Wprowadzenie: Klasyfikacja zdarzeń krytycznych pozwala na ocenę zdolności zorganizowanego systemu ratowniczo-gaśniczego do sprostania wymaganiom występującym na danym terenie. Powinna ...(Czytaj dalej)


7. Ocena wilgotności igieł sosny zwyczajnej jako czynnika zagrożenia pożarowego, poprzez pomiar przenikalności elektrycznej
 • докт. сель.-хоз. наук А.Д. Кузык A.D. Kuzyk
 • V.I. Tovaryanskiy

Cel: Przeprowadzenie oceny wilgotności igieł sosny zwyczajnej, jednego z ważnych czynników zagrożenia pożarowego, na podstawie ich właściwości elektro-fizycznych, która umożliwi szybką diagnostykę zagrożenia pożarowego w lasach sosnowych; przeanalizowanie wpływu fizycznych ...(Czytaj dalej)


8. Określenie temperatury samonagrzewania się węgla w zależności od zawartości tlenku węgla i ubytku tlenu na odcinku awaryjnym
 • dr hab. S.P. Grekov
 • prof. P.S. Pashkovskiy
 • V.P. Orlikova

Cel: Celem badań jest określenie temperatury samonagrzewania się węgla w zależności od zawartości tlenku węgla i ubytku tlenu na odcinku awaryjnym.

Aktualność badań: Potrzeba przeprowadzenia badań wiąże się z czasochłonnością ...(Czytaj dalej)


9. Graniczna odporność ogniowa konstrukcji budowlanych z betonu w zależności od jego wilgotności
 • dr S.V. Novak

Cel: Określenie zależności między odpornością ogniową konstrukcji budowlanych z betonu, charakteryzowaną przez utratę zdolności izolacji cieplnej, i wilgotnością betonu.

Projekt i metody: Określenie granicznej wartości odporności ogniowej konstrukcji budowlanych z ...(Czytaj dalej)


10. Przegląd technologii wytwarzania hełmów strażackich oraz możliwości podniesienia poziomu bezpieczeństwa przez nie gwarantowanego
 • mgr inż. Łukasz Dul

Cel: Celem artykułu jest przegląd technologii wytwarzania hełmów strażackich oraz analiza możliwości podniesienia poziomu bezpieczeństwa przez nie gwarantowanego. W artykule przedstawiono aspekty wykorzystania tkanin z pianki węglowej w wytwarzaniu skorup ...(Czytaj dalej)


TECHNIKA I TECHNOLOGIA
1. Nowoczesne metody wykrywania materiałów wybuchowych w służbie bezpieczeństwa publicznego
 • mgr inż. Marzena Szczurek

Cel: Wskazanie, że – spośród wielu metod wykrywania materiałów wybuchowych (MW) – spektrometria ruchliwości jonów może być jedną z najskuteczniejszych metod detekcji tych materiałów zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i ...(Czytaj dalej)


2. Pomiary zrozumiałości mowy dźwiękowych systemów ostrzegawczych
 • mgr inż. Urszula Garlińska
 • mgr inż. Paweł Michalak
 • mgr inż. Tomasz Popielarczyk
 • ppor. mgr Stanisław Pawłowski

Cel: Celem artykułu jest przybliżenie zagadnień związanych ze zrozumiałością komunikatów głosowych nadawanych przez DSO podczas sytuacji kryzysowych w obiektach budowlanych. Szczególną uwagę zwrócono na wybór właściwej metody pomiaru zrozumiałości oraz ...(Czytaj dalej)


RATOWNICTWO I MEDYCYNA KATASTROF
1. Wpływ wybranych elementów czasu reakcji systemu ratownictwa medycznego na efektywność udzielania pomocy ofierze wypadku komunikacyjnego
 • dr n. med. Arkadiusz Trzos
 • mgr Katarzyna Długosz

Cel: Celem pracy jest przedstawienie zależności pomiędzy wybranymi elementami wpływającymi na czas reakcji systemu ratowniczego a możliwością udzielania pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

Wprowadzenie: Wypadki komunikacyjne są jedną z najczęstszych ...(Czytaj dalej)