Spis treści (Kwartalnik 2015/2)
I. BADANIA I ROZWÓJ
1. Skutki skażenia ubrania strażackiego podczas działań w sytuacjach nadzwyczajnych. Analiza wybranych parametrów
 • inż. Eva Strakošová
 • prof. dr inż. Aleš Dudaček
Cel: Celem artykułu jest określenie parametrów ochronnych warstwy zewnętrznej ubrania strażackiego przy uwzględnieniu potencjalnego skażenia ubrania oraz zwiększonego stężenia tlenu w atmosferze otoczenia. Przy wykorzystaniu wyników badań laboratoryjnych w artykule ...(Czytaj dalej)

2. Metoda oceny bezpieczeństwa i prognozy żywotności kratownicowych konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznej
 • dr inż. Krzysztof Dutka
 • dr hab. inż. Józef Pelc
Cel: Opracowanie metody oceny aktualnego bezpieczeństwa eksploatowanych przez kilkadziesiąt lat kratownicowych słupów linii elektroenergetycznych i szacowanie dalszego czasokresu bezpiecznej pracy tych konstrukcji. Metoda: Analizowano stopień korozyjnego zużycia elementów konstrukcyjnych słupów na ...(Czytaj dalej)

3. Antystatyzacja tworzyw sztucznych w celu uniknięcia zagrożenia wybuchem
 • dr hab. Henryk Passia
 • mgr inż. Przemysław Kędzierski
Cel: Tworzywa sztuczne zakwalifikowane do izolatorów elektrycznych nie spełniają kryteriów polskich i międzynarodowych norm [1], [2], [3], [4] oraz polskiej legislacji [5] odnośnie właściwości antyelektrostatycznych, wobec czego nie mogą być ...(Czytaj dalej)

4. Opracowanie i weryfikacja modelu cieplnego ubrania strażackiego chroniącego przed czynnikami termicznymi dla różnych rodzajów badań
 • канд. техн. наук Болибрух Б.В. (Bolibrukh B.V.)
 • st. bryg. dr inż. Marek Chmiel
Wprowadzenie: Praca strażaka podczas działań gaśniczych obciążona jest dużym ryzykiem dla jego życia i zdrowia. Często towarzyszą jej graniczne lub ponadnormowe wartości oddziaływania ciepła i obciążenia fizycznego przyjęte dla organizmu ...(Czytaj dalej)

5. Koszt fizjologiczny pracy strażaka w ubraniu specjalnym
 • mł. bryg. mgr inż. Przemysław Kowalczyk
 • mł. kpt. dr Tomasz Węsierski
Cel: Celem artykułu jest określenie wpływu ubrania specjalnego na obciążenie strażaka w trakcie prowadzenia działań ratowniczych. Projekt i metody: W artykule przedstawiono wyniki badań wykonanych za pomocą ergospirometru Start 2000M. Badaniu ...(Czytaj dalej)

6. Likwidacja skażeń powierzchni „wrażliwych”
 • prof. dr hab. inż. Władysław Harmata
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Kłosowicz
 • gen. bryg. (r) Marek Witczak, prof. wizyt. WAT
 • dr Jacek Pirszel
 • mgr inż. Władysław Fediuk
Cel: Celem artykułu jest prezentacja metody likwidacji skażeń (dezynfekcji i odkażania) powierzchni „wrażliwych”: wnętrz kontenerów i statków powietrznych, elementów izolacyjnych odzieży ochronnej oraz sprzętu elektronicznego, za pomocą nadtlenku wodoru w ...(Czytaj dalej)

7. Zintegrowana Platforma Symulacyjna Podmiotów Zarządzania Kryzysowego – spójne środowisko wirtualne
 • podinsp. dr Grzegorz Gudzbeler
 • podinsp. dr Mariusz Nepelski
Cel: Celem artykułu jest przedstawienie potrzeby integracji stosowanych w Polsce rozwiązań symulacyjnych wykorzystywanych do szkolenia kadr administracji publicznej w obszarze zarządzania kryzysowego, a szczególnie zakresu prac badawczo-rozwojowych dotyczących budowy zintegrowanej ...(Czytaj dalej)

II. CERTYFIKACJA, APROBATY I REKOMENDACJE
1. Znaczenie systemu dopuszczeń pojazdów pożarniczych w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa strażaków
 • mgr inż. Ewa Sobór
 • mgr inż. Marta Gołaszewska
 • mgr inż. Michał Chmiel
 • mgr inż. Michał Borusiński
Cel: Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia kolejnych etapów procesu dopuszczania do użytkowania pojazdów pożarniczych w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa strażaków. Wprowadzenie: Użytkownicy końcowi, decydując się na wybór danego sprzętu pożarniczego, oczekują spełnienia ...(Czytaj dalej)

III. TECHNIKA I TECHNOLOGIA
1. Współczesne zagrożenia teleinformatyczne w aspekcie działań służb ratowniczych
 • dr Joanna Stojer-Polańska
 • inż. Artur Luzar
Cel: Celem artykułu jest rozpoznanie i identyfikacja współczesnych zagrożeń, których źródłem jest działalność człowieka w cyberprzestrzeni oraz analiza potencjalnych zagrożeń, które wynikają z szybkiego rozwoju sieci teleinformatycznych. W artykule wskazane ...(Czytaj dalej)

2. Redukcja wpływu zjawisk burzowych w obiektach sektora przemysłowo-rolnego poprzez udoskonalenie właściwości systemów ochrony odgromowej
 • Скрипко А.Н. (Skripko A.N.)
 • д-р техн. наук, профессор Мисун Л.В. (Misun L.V.)
Cel: Wskazanie rozwiązań zwiększających efektywność środków ochrony przeciw bezpośredniemu uderzeniu pioruna z uwzględnieniem negatywnych doświadczeń z eksploatacji obiektów gospodarczych związanych z oddziaływaniem na nie zjawisk burzowych. Wprowadzenie: W Republice Białorusi co ...(Czytaj dalej)

3. Określenie parametrów wytwornicy piany typu wyrzutnia o zwiększonej skuteczności gaśniczej
 • Грушовинчук А.В. (Grushovinchuk A.V.)
 • проф., доктор техн. наук Ковалышин В.В. (prof. Kovalyshyn V.V.)
 • канд. техн. наук Кырылив Я.Б. (Kyryliv Ya.B.)
Cel: Badanie zachodzącego w powietrzu ruchu pochyłych strumieni hydraulicznych piany za pomocą modelu matematycznego oddziaływania wzajemnego strumieni powietrzno-mechanicznej piany o różnej liczbie spienienia. Metody: Obliczenia będą oparte na rozwiązaniu równań różniczkowych ...(Czytaj dalej)

IV. RATOWNICTWO I MEDYCYNA KATASTROF
1. Wiedza w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób zatrudnionych w wybranych jednostkach współpracujących z systemem państwowego ratownictwa medycznego
 • dr n. med. Sławomir Pilip
 • mgr Anita Wójcik
 • dr n. med. Grzegorz Michalak
 • dr n. med. Robert Gałązkowski
Cel: Oceniano poziom wiedzy strażaków Państwowej (PSP) i Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP), policjantów oraz ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR) w zakresie prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Projekt i metody: Rozdano łącznie 165 ...(Czytaj dalej)

V. STUDIUM PRZYPADKU – ANALIZA ZDARZEŃ RZECZYWISTYCH
1. Analiza możliwości wykorzystania programu RizEx-2 w symulacji przebiegu zdarzenia awaryjnego na przykładzie wybuchu gazu w Port Hudson
 • mgr inż. Anna Dziechciarz
 • mł. bryg. inż. Piotr Lesiak
 • inż. Damian Bąk
Cel: Głównym celem artykułu jest analiza możliwości odtworzenia sytuacji awaryjnej z wykorzystaniem programu RizEx-2. Wprowadzenie: W 1970 roku w miejscowości Port Hudson w stanie Missouri najprawdopodobniej doszło do rzadko spotykanego zjawiska, ...(Czytaj dalej)