Spis treści (Kwartalnik 2015/1)
I. POSTACIE POŻARNICTWA
1. Władysław Pilawski
 • st. bryg. w st. spocz. Piotr P. Bielicki
 • mgr inż. Jan Kielin

Od zawsze w szeregach ochrony przeciwpożarowej byli ludzie o niezwykłych zaletach umysłu i charakteru, wykazujący olbrzymie zaangażowanie zawodowe i społeczne. Do grona osób utożsamianych z ochroną przeciwpożarową należy ...(Czytaj dalej)


II. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
1. Zarządzanie gotowością operacyjną ratownictwa wodnego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym
 • dr Jerzy Telak
 • st. bryg. mgr inż. Dariusz Marczyński

Cel: Przedstawienie kierunku doskonalenia zarządzania gotowością operacyjną sił i środków KSRG w zakresie ratownictwa wodnego.

Wprowadzenie: Państwo zapewnia bezpieczeństwo obywateli. PSP prowadzi działania ratownicze z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, w tym ...(Czytaj dalej)


2. System zarządzania bezpieczeństwem publicznym w ujęciu teorii złożoności. Opracowanie modelowe
 • dr inż. Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek
 • prof. dr hab. Barbara Kożuch

Cel: Jako cel niniejszej publikacji przyjęto zdefiniowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym (SZBP) i opracowanie jego modelu w ujęciu teorii złożoności. Metody: Cel publikacji został osiągnięty na podstawie badań przeprowadzonych w ...(Czytaj dalej)


III. BADANIA I ROZWÓJ
1. Efektywność działania silikonowych powłok ogniochronnych
 • dr hab. inż., prof. PK Maria Fiertak
 • dr inż. Dominika Dębska

Cel: W artykule omówiono rodzaje powłok ochronnych stosowanych do zabezpieczenia budowlanych konstrukcji stalowych oraz przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań, których celem była ocena efektywności i sposobu działania powłok silikonowych stanowiących zabezpieczenia ...(Czytaj dalej)


2. Badania reakcji czujek pożarowych w różnych warunkach pożaru
 • dr hab. inż. Bolesław Karwat, prof. AGH
 • mgr inż. Artur Górski
 • mgr inż. Emil Stańczyk

Cel: Celem przeprowadzonych badań było określenie przydatności czujek pożarowych do zastosowań w różnych warunkach pożaru, a także zweryfikowanie reakcji testowanych czujek na wymuszone zjawiska zwodnicze. W artykule przedstawiono przykłady najczęściej ...(Czytaj dalej)


3. Źródła niepewności w ocenie bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji stalowych
 • dr inż. Paweł A. Król

Cel: Celem niniejszego artykułu jest wskazanie źródeł niepewności oraz nakreślenie podstaw probabilistycznej oceny losowego bezpieczeństwa konstrukcji stalowych w warunkach pożaru. Świadomość istnienia niemożliwych do uniknięcia niepewności oraz losowego, niedeterministycznego charakteru ...(Czytaj dalej)


4. Wpływ obciążeń na bezpieczeństwo pożarowe dachów drewnianych na polskich obszarach górskich
 • dr inż. Tomasz Domański

Cel: Celem pracy jest pokazanie metod pozwalających uwzględnić historię obciążeń dla oszacowania parametrów bezpieczeństwa pożarowego dachów drewnianych wykonanych z drewna litego oraz materiałów drewnopochodnych takich jak sklejka lub LVL (tworzywo ...(Czytaj dalej)


IV. CERTYFIKATY, APROBATY I REKOMENDACJE
1. Problemy kompensacji wahań czułości czujki w normie europejskiej EN 54-7
 • Vladimir Bakanov
 • mgr inż. Julia Mazur

Cel: Celem artykułu jest uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do obowiązujących międzynarodowych norm dotyczących optycznych pożarowych czujek dymu w części kompensacji wahań ich czułości.

Wprowadzenie: Poprawa parametrów pożarowej optycznej czujki dymu nie ...(Czytaj dalej)


V. TECHNIKA I TECHNOLOGIA
1. Indywidualne środki ochrony przed skażeniami w Wojsku Polskim
 • ppłk. dr inż. Paweł Maciejewski
 • płk dr inż. Waldemar Robak
 • ppłk dr inż. Mariusz Młynarczyk

Cel: Celem publikacji jest przedstawienie zasadniczych parametrów indywidualnych środków ochrony przed skażeniami (ISOPS) stosowanych w Siłach Zbrojnych.

Wprowadzenie: W ostatnich dwóch dekadach w Wojsku Polskim nastąpił znaczący skok jakościowy w ...(Czytaj dalej)


2. Zastosowanie pojazdu amfibijnego GAMMA w trudnych warunkach terenowych
 • dr Jerzy Telak

Cel: Przedstawienie możliwości wykorzystania przez Państwową Straż Pożarną pojazdu amfibijnego GAMMA w działaniach ratowniczych w trudnych warunkach terenowych, w tym w czasie klęski żywiołowej powodzi. Powodzie są naturalnym zjawiskiem spowodowanym ...(Czytaj dalej)


VI. SZKOLENIA I PROPAGOWANIE WIEDZY
1. Andragogika w służbie bezpieczeństwa państwa
 • mgr Jan Grzyb

Cel: Celem artykułu jest przedstawienie współczesnego postrzegania andragogiki i jej znaczenia w procesie harmonijnego rozwoju człowieka oraz próba znalezienia odpowiedzi na pytania o skuteczność procesu edukacyjnego – jakie stosować zasady ...(Czytaj dalej)


2. Główne elementy projektu przygotowania specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa informacji na uczelniach ze specjalnymi warunkami kształcenia
 • Z.P Stashevskiy
 • prof. Yu.I. Grytsyuk

Cel pracy: Analiza i identyfikacja głównych elementów struktury programu kształcenia specjalistów ds. bezpieczeństwa informacji na studiach licencjackich w uczelniach ze specjalnymi warunkami kształcenia, który jest jednym z ogniw zapewnienia jakości ...(Czytaj dalej)


3. System wsparcia odbiorów i testowania wyrobów oraz rozwiązań na rzecz ochrony przeciwpożarowej
 • bryg. dr inż. Jacek Zboina
 • mgr inż. Michał Chmiel
 • Maria Kędzierska
 • mgr inż. Marta Gołaszewska

Cel: Celem artykułu jest przedstawienie wdrożonego, funkcjonującego i stale doskonalonego „Systemu wsparcia odbiorów i testowania wyrobów i rozwiązań stosowanych w ochronie przeciwpożarowej”. Opisano idee, przyjęte kierunki, a także cele postawione ...(Czytaj dalej)


VII. Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI
1. Pożary jako przyczyny wypadków statków morskich w ujęciu statystycznym
 • dr Magda Bogalecka

Cel: Celem artykułu jest analiza statystyczna wypadków statków morskich, na których wystąpiły pożary. Znajomość przyczyn ich powstawania pozwoli je w przyszłości eliminować bądź minimalizować przez formułowanie odpowiednich przepisów, regulujących transport ...(Czytaj dalej)


2. Akcja gaśnicza ze szczątkami ofiary śmiertelnej w tle
 • mł. insp. dr inż. Renata Włodarczyk

Cel: Celem niniejszego doniesienia jest zapoznanie funkcjonariuszy wykonujących czynności służbowe na miejscu pogorzeliska z wybranym przypadkiem z praktyki. Ma on uzmysłowić zainteresowanym podmiotom, jak wiele śladów i mikrośladów biologicznych jest ...(Czytaj dalej)