Spis treści (Kwartalnik 2014/4)
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
1. Funkcjonowanie Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania w obecnych uwarunkowaniach systemowych w Polsce
 • dr inż. Tomasz Binek
 • mgr Jarosław Czepiel

Cel: Rozwój cywilizacyjny niesie ze sobą szereg nowych zagrożeń, które dotychczas nie były znane ludzkości. Jednym z poważniejszych i charakterystycznych dla naszych czasów, tj. wieku XX i XXI, jest zagrożenie ...(Czytaj dalej)


2. Wybrane aspekty współpracy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Państwowej Straży Pożarnej w województwie małopolskim
 • dr Jerzy Telak

Cel: Przedstawienie możliwości współpracy międzysektorowej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

Bezpieczeństwo państwa jest stanem zmiennym, a rozwój cywilizacyjny nadaje mu interdyscyplinarny charakter. Wśród zagrożeń dla życia i zdrowia osób występują ...(Czytaj dalej)


NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA
1. Prolegomena do dyskusji na temat modelu systemu bezpieczeństwa narodowego
 • dr hab., prof. nadzw. WSPOL Bernard Wiśniewski

Cel: Wskazanie zasadniczych cech modelu systemu bezpieczeństwa narodowego decydujących o jego nadrzędności wobec tworzonych na potrzeby lokalne i branżowe.

Wprowadzenie: Bezpieczeństwo państwa, jego rozwój ekonomiczny, polityczny, a tym samym zaangażowanie ...(Czytaj dalej)


2. Badania ewaluacyjne jako narzędzie sprawnego zarządzania
 • mgr Marta Wołosiak
 • mgr Ewa Michalska

Cel: Przedstawienie pojęcia badań ewaluacyjnych. Autorki skupiają się na wykorzystaniu ewaluacji w zarządzaniu, gdzie służy ona podniesieniu efektywności i utylitarności wdrażanych działań. Artykuł przedstawia wzrost zainteresowania badaniami ewaluacyjnymi i zwiększoną ...(Czytaj dalej)


3. Społeczny wizerunek straży pożarnej jako filaru systemu bezpieczeństwa państwowego (w świetle badań opinii publicznej)
 • dr Monika Torczyńska

Cel: celem artykułu jest analiza podstawowych komponentów kształtujących uogólniony, społeczny wizerunek Straży Pożarnej jako jednego z zasadniczych filarów systemu bezpieczeństwa państwowego. Autor rekonstruuje rozpowszechniony w zbiorowej świadomości obraz służby pożarniczej ...(Czytaj dalej)


BADANIA I ROZWÓJ
1. Badania skuteczności pożarowej powłok krzemoorganicznych z wypełniaczem stosowanych do betonu
 • Ph.D. R.S. YAKOVCHUK
 • Ph.D. R.B. VESELIVSKIY

Wprowadzenie: Powłoki krzemoorganiczne z wypełniaczem wykazują zdolność ogniochronną poprzez tworzenie spęczniałej warstwy termoizolacyjnej na powierzchni konstrukcji betonowej przy temperaturze 473-773 K. Warstwa ta nie pozwala na uszkodzenie przez ogień konstrukcji ...(Czytaj dalej)


2. Wybrane zagadnienia modelowania słupów stalowych poddanych oddziaływaniom pożarowym
 • dr inż. Paweł A. Król
 • dr hab. inż., prof. PW Lesław Kwaśniewski
 • st. kpt. mgr inż. Krzysztof J. Łącki

Cel: Celem artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania dostępnych, zaawansowanych narzędzi numerycznych do wirtualnego testowania konstrukcji poddanych oddziaływaniom symulowanego pożaru. Przy poprawnie skalibrowanym modelu obliczeniowym, testy przeniesione na platformę wirtualną mogą ...(Czytaj dalej)


3. Badania doświadczalne i analiza cyfrowa ziarnistości pyłów palnych
 • dr inż. Rafał Porowski
 • inż. Dawid Bodalski
 • mgr Martyna Strzyżewska

Cel: W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych oraz analizy cyfrowej ziarnistości pyłów palnych poddawanych testom parametrów wybuchowości w Zespole Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości CNBOP-PIB. W artykule opisano wyniki ...(Czytaj dalej)


4. Zjawisko detonacji mieszanin pyłowych: przegląd stanu wiedzy
 • dr inż. Rafał Porowski

Cel: Celem artykułu jest przedstawienie przeglądu stanu wiedzy w zakresie detonacji mieszanin pyłowych. Opisano prace badawcze prowadzone przez ośrodki naukowe na całym świecie, ze szczególnym nastawieniem na badania eksperymentalne detonacji ...(Czytaj dalej)


5. Wzajemne oddziaływanie przepływów konwekcyjnych przy pożarze w wyrobisku górniczym
 • dr hab. P.S. PASHKOVSKIY
 • dr I.N. ZINCHENKO
 • V.Z. BRYUM

Cel: Artykuł poświęcony jest problemowi wzajemnego oddziaływania przepływów konwekcyjnych podczas wystąpienia sił nośnych w warunkach wysokich temperatur przy rozwiniętym pożarze. W artykule przedstawiono analizę wyników badań omawianego zjawiska. Autorzy wykazali, ...(Czytaj dalej)


TECHNIKA I TECHNOLOGIA
1. Dalekozasięgowa kamera do monitorowania obiektów infrastruktury krytycznej. Testy zasięgowe
 • prof. dr hab. inż. Mieczysław Szustakowski
 • ppłk dr inż. Marek Życzkowski
 • mgr inż. Mateusz Karol
 • dr inż. Mariusz Kastek
 • ppłk dr inż. Rafał Dulski
 • mgr inż. Piotr Markowski
 • dr inż. Marcin Kowalski
 • mjr dr inż. Jarosław Bareła

Cel badań: Głównym celem badań było wyznaczenie i zweryfikowanie efektywnego zasięgu działania systemu kamerowego LongView 2 zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i rzeczywistych. W szczególności dla badanego zestawu kamerowego określenie ...(Czytaj dalej)


2. Zastosowanie symulacji wirtualnej w zakresie szkolenia operatorów bezzałogowych platform lądowych wykorzystywanych do działań ratowniczo-gaśniczych
 • dr inż. Jacek Roguski
 • inż. Konrad Szumiec
 • dr inż. Roman Wantoch-Rekowski

Cel: W artykule przedstawiono sposób zastosowania symulacji wirtualnej w zakresie szkolenia operatorów bezzałogowych platform lądowych (BPL).

Wprowadzenie: Określono rolę i przeznaczenie BPL oraz przedstawiono zasady szkolenia operatorów BPL wynikające z ...(Czytaj dalej)


3. Zwiększenie skuteczności pracy nowoczesnych optycznych punktowych czujek dymu
 • dr A.I. KITSAK
 • A.P. LUSHCHIK
 • D.L. YESIPOVICH
 • I.V. KAVAL'CHUK

Cel: Punktowe optyczne czujki dymu, jak wiadomo, mają wiele istotnych wad. Główne z nich to: 1) zależność czułości od średnich rozmiarów cząsteczek różnorodnych dymów i kierunku rejestrowania promieniowania, rozproszonego przez ...(Czytaj dalej)


4. Kolizje statków powietrznych z ptakami rosnącym zagrożeniem transportu lotniczego
 • dr inż. Andrzej Zbrowski

Cel: Identyfikacja zagrożeń związanych z następstwami kolizji statków powietrznych z ptakami oraz przedstawienie konsekwencji wypadków w wymiarze społecznym i finansowym.

Wprowadzenie: Zderzenia środków transportu powietrznego z małymi obiektami stanowią poważny ...(Czytaj dalej)


Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI
1. Wykorzystanie narzędzi inżynierii bezpieczeństwa pożarowego w projektowaniu i odbiorze systemów wentylacji pożarowej garaży zamkniętych
 • mgr inż. Grzegorz Krajewski
 • mgr inż. Wojciech Węgrzyński

Cel: Przedstawienie wiedzy związanej z zastosowaniem narzędzi inżynierii bezpieczeństwa pożarowego na etapie projektu i odbioru systemów wentylacji pożarowej, ze szczególnym uwzględnieniem elementów układu równań będącego podstawą metody CFD, modeli fizycznych ...(Czytaj dalej)