Spis treści (Kwartalnik 2014/3)
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
1. Wybrane zagadnienia ochrony infrastruktury krytycznej na przykładzie portu morskiego
 • ppłk dr inż. Marek Życzkowski
 • prof. dr hab. inż. Mieczysław Szustakowski
 • ppłk dr inż. Rafał Dulski
 • dr inż. Mariusz Kastek
 • dr inż. Wiesław Ciurapiński
 • mgr inż. Mateusz Karol
 • mgr inż. Piotr Markowski
Cel: Celem artykułu jest przybliżenie zagadnień ochrony obiektów infrastruktury krytycznej. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia ochrony zewnętrznej i monitorowanie obszaru chronionego na przykładzie zabezpieczeń portu morskiego. Na jego terenie można wyróżnić ...(Czytaj dalej)

2. Zastosowanie metody planowania programów celowych w ochronie przeciwpożarowej
 • НОВИКОВ А.С. (NOVIKOV A.S.)
Cel: Cel poznawczy sprowadza się do rozpatrzenia metody planowania programów celowych – jako narzędzia zarządzania w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Cele utylitarne zawierają się w analizie wykorzystania metody planowania programów celowych ...(Czytaj dalej)

NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA
1. Typologia zagrożeń
 • dr inż. Barbara Kaczmarczyk
Cel: Zaprezentowanie podziału zagrożeń według kryteriów w szczególności podmiotowego, przedmiotowego, przestrzennego. Metody: W celu realizacji zadania wyodrębniono kryteria podziału i zastosowano metody teoretyczne służące wyodrębnieniu grup zagrożeń. Wyniki: Rozważania na temat zagrożeń ...(Czytaj dalej)

BADANIA I ROZWÓJ
1. Społeczno-ekonomiczne koszty pożarów
 • st. kpt. dr inż. Mariusz Pecio
Cel: Opracowanie ma na celu szacunkowe wyznaczenie społeczno-ekonomicznych kosztów pożarów w Polsce. Wprowadzenie: W Polsce nie były do tej pory prowadzone programy badawcze oraz statystyczne związane z tematyką opracowania. Niewątpliwie jest ...(Czytaj dalej)

2. Ocena stopnia bezpieczeństwa w aspekcie statystyk zdarzeń za lata 2000-2012. Analiza statystyczna przypuszczalnych przyczyn pożarów obiektów mieszkalnych w skali kraju i miasta
 • mł. bryg. mgr inż. Robert Mazur
 • st. bryg. mgr inż. Piotr Guzewski
Cel: Artykuł jest ostatnią częścią cyklu publikacji pt. Ocena stopnia bezpieczeństwa w aspekcie statystyk zdarzeń PSP, zamieszczonych na łamach kwartalnika „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” CNBOP-PIB. Celem publikacji jest przegląd metodologii ...(Czytaj dalej)

3. Instrumentarium badawcze do testów zderzeniowych konstrukcji lotniczych
 • dr inż. Andrzej Zbrowski
Cel: Przedstawienie problemów związanych z prowadzeniem badań zderzeniowych konstrukcji lotniczych w tzw. „teście ptaka”. Prezentacja instrumentarium badawczego umożliwiającego odtwarzanie warunków występujących podczas zderzenia statku powietrznego z ciałem obcym. Zidentyfikowanie charakterystycznych różnic ...(Czytaj dalej)

4. Ocena odporności ogniowej stropów na belkach stalowych
 • dr inż. Paweł A. Król
Cel: Celem niniejszego artykułu jest prezentacja procedur i metodologii postępowania przy ocenie odporności ogniowej stropów na belkach stalowych. Wprowadzenie: Te popularne przed wielu laty rozwiązania technologiczne przeżywają obecnie swój renesans, zarówno ...(Czytaj dalej)

5. Badania doświadczalne reakcji na ogień kabli elektrycznych
 • st. kpt. mgr inż. Wojciech Klapsa
 • inż. Dawid Bodalski
 • lic. Sylwester Suchecki
Cel: Przedstawienie wyników badań reakcji na ogień kabli elektrycznych według normy PN-EN 60332-1-2:2010, a także dodatkowych badań ponadnormatywnych. Badania miały na celu zbadanie wpływu takich parametrów jak: średnica zewnętrzna, liczbą ...(Czytaj dalej)

6. Badanie z wykorzystaniem metody obliczeniowo-eksperymentalnej właściwości ogniochronnych powłoki „Amotherm Steel WB” dla zabezpieczenia konstrukcji metalowych
 • канд. техн. наук КОВАЛЁВ А.И. (KOVALEV A.I.), Ph.D.
 • ДАШКОВСКИЙ В.Ю. (DASHKOVSKII V.Iu.)
Cel: Określenie charakterystyki zdolności do zabezpieczenia przed ogniem powłoki ogniochronnej „Amotherm Steel Wb” z wykorzystaniem obliczeniowo-eksperymentalnej metody rozwiązania odwrotnych zadań przewodzenia ciepła na podstawie danych testów ogniowych. Metody: W celu określenia ...(Czytaj dalej)

7. Badanie wpływu podwyższonej temperatury na wytrzymałość na ściskanie drewna sosnowego impregnowanego środkiem ogniochronnym zawierającym SiO2
 • st. kpt. dr inż. Paweł Ogrodnik
 • dr inż. Daniel Pieniak
 • dr inż. Aneta Krzyżak
 • mł. kpt. mgr inż. Agata Walczak
Cel: Celem artykułu było zaprezentowanie wyników badań doświadczalnych wpływu podwyższonej temperatury na wytrzymałość przy ściskaniu drewna sosnowego impregnowanego środkiem ogniochronnym zawierającym nanocząstki SiO2. Obecnie impregnaty tego typu są coraz częściej ...(Czytaj dalej)

8. Badanie eksperymentalne powłok ogniochronnych konstrukcji metalowych
 • БОРИС А.П. ( BORIS A.P.)
 • канд. техн. наук ПОЛОВКО А.П. (POLOVKO A.P.), Ph.D.
 • канд. техн. наук ВЕСЕЛИВСКИЙ Р.Б. (VESELIVSKII R.B.), Ph.D.
Cel: Przeprowadzono analizę nowoczesnych technologii mających na celu zwiększenie skuteczności właściwości funkcjonalnych konstrukcji budowlanych, w tym termomechanicznych. Uzasadniono zastosowanie efektywnej metody zwiększenia odporności na ogień konstrukcji metalowych poprzez zastosowanie powłok ...(Czytaj dalej)

TECHNIKA I TECHNOLOGIA
1. System wizyjny do nocnych poszukiwań nawodnych zintegrowany z łodzią typu RIB (Rigid Inflatable Boat)
 • dr hab. inż. Jerzy Pyrchla
 • bryg. dr inż. Jacek Zboina
 • prof. dr hab. Mariusz Zieliński
Cel: Przedstawienie przygotowanego rozwiązania na potrzeby ratownictwa wodnego składającego się z dedykowanej łodzi motorowej typu RIB dostosowanej do prowadzenia poszukiwań w nocy lub w warunkach ograniczonej widzialności oraz z systemu ...(Czytaj dalej)

2. Doraźne metody ochrony przed powodzią
 • dr inż. Dorota Riegert
Cel: Artykuł ma na celu podsumowanie i usystematyzowanie informacji dotyczących doraźnych metod ochrony przed powodzią. Wprowadzenie: Artykuł porusza trudną tematykę, jaką jest ochrona przeciwpowodziowa. W pracy scharakteryzowano zjawisko powodzi i omówiono ...(Czytaj dalej)

Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI
1. Zachowanie ludzi jako jeden z czynników determinujących przebieg procesu ewakuacji
 • mgr inż. Iwona Cłapa
 • prof. dr hab. inż. Marek Dziubiński
Cel: Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zachowania wybranej grupy ludzi w średnim wieku podczas ewakuacji z reprezentatywnego budynku użyteczności publicznej. Wprowadzenie: W artykule omówiono czynniki wpływające na przemieszczanie się tłumu podczas ...(Czytaj dalej)