Spis treści (Kwartalnik 2014/2)
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
1. Rola jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w funkcjonowaniu Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w rejonach wiejskich w Polsce
 • dr n. med. Robert Gałązkowski
 • mgr Agata Pawlak
 • dr n. med. Konrad Pszczołowski

Wprowadzenie: Nawet w najlepiej finansowanych i zorganizowanych systemach ratownictwa medycznego czas dotarcia na miejscezdarzenia bywa zbyt długi, najczęściej na tereny pozamiejskie. Kluczową rolę odgrywają w tej sytuacji osoby umiejące udzielaćpierwszej ...(Czytaj dalej)


2. Zmiany w doktrynie zarządzania kryzysowego w Stanach Zjednoczonych po ataku huraganu Katrina
 • mgr Marta Iwańska
 • mgr Agnieszka Kowalczyk

Cel: Głównym celem artykułu jest omówienie funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego w Stanach Zjednoczonych, jakrównież wyjaśnienie pojęcia emergency management (zarządzanie w sytuacji zagrożenia) oraz disaster management (zarządzaniekryzysowe).

Wprowadzenie: W artykule omówiono przekształcenia ...(Czytaj dalej)


3. Zarządzanie zasobami i prognozowanie strat w projektowej strukturze organizacyjnej systemu obrony cywilnej
 • докт. техн. наук/ PhD Ю. П. РАК Yu.P. RAK
 • V.P. Kvashuk

Cel: Opracowanie metody, która opiera się na zasadzie Pareto w celu zwiększenia efektywności zarządzania zasobami przyprognozowaniu i minimalizacji strat wynikających z sytuacji nadzwyczajnych klęsk i katastrof spowodowanych przez człowiekaw projektach, ...(Czytaj dalej)


BADANIA I ROZWÓJ
1. Ocena stopnia bezpieczeństwa w aspekcie statystyk zdarzeń za lata 2000-2012. Czasowo-przestrzenna charakterystyka zagrożeń pożarowych obiektów mieszkalnych w systemie informacji przestrzennej (GIS) na przykładzie m.st. Warszawa
 • mł. bryg. mgr inż. Robert Mazur

Cel: Celem artykułu, będącego trzecią częścią cyklu publikacji pt. Ocena stopnia bezpieczeństwa w aspekcie statystyk zdarzeń Państwowej Straży Pożarnej (PSP), jest czasowa i przestrzenna charakterystyka pożarów jedno- i wielorodzinnych obiektów ...(Czytaj dalej)


2. Badania porównawcze wyników analizy granulometrycznej ziaren proszku gaśniczego przeprowadzonej różnymi metodami
 • mł. bryg. dr inż. Joanna Rakowska
 • mgr Katarzyna Radwan
 • mgr inż. Zuzanna Ślosorz

Cel: Analiza granulometryczna jest istotnym czynnikiem, za pomocą którego między innymi ocenia się prawidłowość przebiegu wielu procesów technologicznych, a wyniki tej oceny stanowią często główny element optymalizacji parametrów pracy urządzeń. ...(Czytaj dalej)


3. Zagrożenie pożarowe lasu od transportu kolejowego i ocena efektywności pasów przeciwpożarowych
 • dr hab. inż., prof. IBL Ryszard Szczygieł
 • mgr inż. Mirosław Kwiatkowski
 • mgr inż. Bartłomiej Kołakowski
 • dr inż. Józef Piwnicki

Cel: Celem publikacji jest ocena zagrożenia pożarowego obszarów leśnych od transportu kolejowego oraz efektywności pasów przeciwpożarowych, wykonywanych zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi, służących do zatrzymania lub ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia. ...(Czytaj dalej)


4. Gaszenie procesów spalania katalizatora metaloorganicznego przy użyciu ziemi okrzemkowej – diatomitu
 • dr inż Stefan Wilczkowski

Cel: Celem przeprowadzonych badań było znalezienie odpowiedniego środka gaśniczego i opracowanie skutecznego sposobu gaszenia łatwo zapalającego się i trudnego do ugaszenia, palącego się katalizatora metaloorganicznego. Problem powstał na jednej z ...(Czytaj dalej)


5. Przykład kwantyfikacji gotowości operacyjnej środków transportowych użytkowanych akcyjnie
 • dr inż. Zygmunt Kruk
 • dr inż. Włodzimierz Kupicz

Cel: Próba uwzględnienia ilościowego wpływu starzenia pojazdów w czasie eksploatacji na ich gotowość, niezawodność i dyspozycyjność.

Projekt i metody: W oparciu o literaturę i akty normatywne przyjęto modele gotowości i stosowane ...(Czytaj dalej)


TECHNIKA I TECHNOLOGIA
1. Metoda projektowania bazy wiedzy oraz reguł segmentatora regułowego oparta o formalną analizę pojęć
 • dr inż. Marcin Michał Mirończuk

Cel: Zaprezentowanie rozwiązania problemu segmentacji tekstu dziedzinowego. Badany tekst pochodził z raportów (formularza „Informacji ze zdarzenia”, pola „Dane opisowe do informacji ze zdarzenia”) sporządzanych po akcjach ratowniczo-gaśniczych przez
jednostki Państwowej Straży ...(Czytaj dalej)


2. Możliwość wykorzystania lotniczego systemu „AVIS” w celu zdalnego monitorowania sytuacji nadzwyczajnych
 • prof. dr hab. B.I. Beliaev
 • dr V.A. Sosenko
 • dr Y.V. Beliaev
 • A.V. Chumakov
 • A.S. Sizikov

Cel: W artykule opisano ogólną konstrukcję, budowę, główne cechy i oprogramowanie komputerowe opracowanego w Republice Białorusi nowego modelu systemu „AVIS” o dużej rozdzielczości przestrzennej i spektralnej, wykorzystującego układ sterowania automatycznego. ...(Czytaj dalej)


3. Urządzenie do wcięcia się w rurociąg w celu podania powietrzno-mechanicznej piany gaśniczej do płonącego zbiornika
 • S.M. Malashenko
 • dr O.O. Smilovenko
 • V.K. Emelyanov
 • dr O.V. Chernevich

Cel: Udoskonalenie taktyki gaszenia metodą podpowierzchniową pożarów w zbiornikach z ropą i substancjami ropopochodnymi.
Wprowadzenie: Jednym z priorytetowych kierunków w zapobieganiu wielkoskalowym wyciekom ropy i produktów ropopochodnych
jest ochrona przeciwpożarowa obiektów do ...(Czytaj dalej)


SZKOLENIA I PROPAGOWANIE WIEDZY
1. Zatrucie tlenkiem węgla – zadania ratownika na miejscu zdarzenia
 • lek. med. Kinga Grobelska
 • dr Anna Królikowska
 • mgr Ewa Zieliński
 • dr Elżbieta Nurczyńska
 • dr Jerzy Telak

Abstrakt
Cel: Wskazanie optymalnego postępowania w przypadku zatrucia tlenkiem węgla.
Wprowadzenie: Co roku odnotowywanych jest wiele zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w wyniku których duża liczba osób
zostaje poszkodowanych, a kilkadziesiąt umiera wskutek ...(Czytaj dalej)


Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI
1. Badania eksperymentalne wibracji odśrodkowej pompy pożarniczej z defektem (luz między gniazdem łożyska a wałem)
 • PhD A.N. Larin
 • PhD A.A. Larin
 • І.L. Ushapivsky

Cel: W artykule omówiono badania eksperymentalne wibracji pompy odśrodkowej, w której stwierdzono ukrytą wadę. Celem pracyjest określenie charakterystyk drgań mechanicznych, które towarzyszą pracy pompy z defektem (luz w gnieździe łożyska). ...(Czytaj dalej)