Spis treści (Kwartalnik 2014/1)
I. POSTACIE POŻARNICTWA
1. Generał brygadier Feliks Dela – wizjoner i twórca obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej
 • mgr inż. Jan Kielin

Gen. brygadier Dela Feliks jest jednym z głównych twórców przekształceń w obszarze ochrony przeciwpożarowej, jakie nastąpiły w kraju w związku ze zmianami ustrojowymi w Polsce w końcu ubiegłego wieku. Dotyczy ...(Czytaj dalej)


II. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
1. Uzasadnienie konieczności zmiany wykazu obszarów zamieszkanych zaklasyfikowanych do stref skażenia promieniotwórczego po awarii w czarnobylskiej elektrowni jądrowej
 • Л.В. / L.V. Калиненко / Kalinenko
 • кандидат биол. наук Л.В. / L.V. Перепелятникова

Cel: Celem artykułu było uzasadnienie konieczności ponownego ustalenia granic stref skażonych promieniowaniem w celu stopniowego wyprowadzania obszarów zamieszkanych poza te strefy.

Wstęp: Aby przywrócić do życia obszary, które ucierpiały wskutek skażeń ...(Czytaj dalej)


2. Analiza podstaw prawnych zarządzania kryzysowego oraz podstaw poznawczo-metodologicznych systemu zarządzania kryzysowego
 • mł. bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski
 • Maria Kędzierska
 • Bartłomiej Połeć

Cel: Przedstawienie wstępnych wyników badań projektu badawczo-rozwojowego pt. „Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne”, uzyskanych w ramach zakończonego zadania badawczego: Analiza podstaw prawnych z ...(Czytaj dalej)


III. NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA
1. Zasady konstruowania kwestionariusza ankiety
 • mgr Aneta Zagańczyk

Cel: Cel poznawczy sprowadza się do wzbogacenia teorii o wiedzę dotyczącą zasad konstruowania kwestionariusza ankiety i odpowiedzi na pytanie „jakich zasad powinni przestrzegać badacze konstruując kwestionariusz ankiety”. Natomiast celem utylitarnym ...(Czytaj dalej)


IV. BADANIA I ROZWÓJ
1. Metoda określenia wartości normatywnej zawartości cezu-137 w gruntach rolnych na podstawie badań radioekologicznych
 • Н.А / N.A. Кимаковская / Kimakovskaia
 • доктор биол. наук Г.П. / G.P. Перепелятников / Perepeliatnikov

Cel: Lata doświadczeń w usuwaniu skutków awarii jądrowych, które miały miejsce na Ziemi utwierdzają w przekonaniu, iż podstawowym warunkiem likwidacji powstałych szkód , które ma na celu zapewnienie społeczeństwu bezpieczeństwa ...(Czytaj dalej)


2. Zastosowanie metod statystycznych w celu ustalenia temperatury samozapłonu cieczy palnych
 • А. П. ЛУЩИК (A.P. LUSHCHIK)
 • к.т.н. АРЕСТОВИЧ Д.Н. ARESTOVICH D.N.

Cel: Celem badań było opracowanie eksperymentalno-obliczeniowej metody określania prawdopodobieństwa samozapłonu stosowanych w procesie technologicznym płynów palnych wskutek ich kontaktu z rozgrzaną powierzchnią. Konieczność przeprowadzenia takich badań potwierdza brak jednolitego podejścia ...(Czytaj dalej)


3. Dobór sposobu i parametrów zasilania systemów ochrony przeciwpożarowej w obiektach turystycznych
 • канд. техн. наук БОДНАР Г.Й (BODNAR G.I.)
 • ШАПОВАЛОВ О.В. (SHAPOVALOV O.V.)

Cel: W artykule omówiono kwestię efektywności pracy wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w obiektach turystycznych z punktu widzenia jej zasilania w różnych sytuacjach i warunkach pracy, a także zaproponowano możliwe rozwiązania ...(Czytaj dalej)


4. Ocena wpływu wybranych czynników na ryzyko zatruć produktami spalania z urządzeń gazowych
 • dr inż. Grzegorz Czerski

Cel: Opracowany model symulacyjny umożliwia analizę zmian składu atmosfery gazowej w pomieszczeniach mieszkalnych z urządzeniami gazowymi. Na tej podstawie można określić potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników rozpatrywanego pomieszczenia. Metoda: Do ...(Czytaj dalej)


5. Zgony i hospitalizacje z powodu zatrucia tlenkiem węgla w Polsce
 • dr hab. Michał Krzyżanowski
 • mgr Wojciech Seroka
 • mgr inż. Krzysztof Skotak
 • prof. dr Bogdan Wojtyniak

Abstrakt Cel: Opis ilościowy skutków zdrowotnych zatruć tlenkiem węgla w Polsce, ich rozkładu terytorialnego i zmian w czasie, oraz ich związku z wybranymi wskaźnikami warunków mieszkaniowych i klimatycznych. Projekt i ...(Czytaj dalej)


V. CERTYFIKATY, APROBATY I REKOMENDACJE
1. Wybrane elementy zapewnienia bezpieczeństwa na stacjach tankowania CNG
 • dr inż. Jan Sas
 • st. bryg. dr inż. Paweł Janik

Cel: Celem artykułu jest przybliżenie problematyki bezpieczeństwa, w tym ochrony przeciwpożarowej, na stacjach tankowania pojazdów sprężonym gazem ziemnym (CNG), na przykładzie opracowanego pod auspicjami Krajowej Izby Gazownictwa standardu technicznego ST-IGG ...(Czytaj dalej)


VI. TECHNIKA I TECHNOLOGIA
1. Detektory do wykrywania skażeń chemicznych dla bezzałogowej platformy lądowej (Strażak)
 • prof. dr hab. inż. Władysław Harmata
 • dr inż. Mirosław Maziejuk
 • mgr inż. Michał Ceremuga

Cel: Celem artykułu jest prezentacja budowy oraz wyników działania detektora do wykrywania skażeń chemicznych zainstalowanego na bezzałogowej platformie lądowej (BPL) „Strażak”, którą zaprezentowano w artykule przeglądowym BiTP Vol. 30, Issue ...(Czytaj dalej)


VII. SZKOLENIA I PROPAGOWANIE WIEDZY
1. Piąty wymiar w edukacji pożarniczej
 • dr Waldemar Lib
 • dr hab. Wojciech Walat

Cel: W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: w jakim kierunku będą zmierzały przemiany szkoły pod wpływem nowych technologii. Społeczeństwo informacyjne budowane jest na odmiennych − niż społeczeństwo industrialne − ...(Czytaj dalej)


VIII. Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI
1. Ratownictwo medyczne w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Część IV
 • st. kpt. lek. Mariusz Chomoncik

Cel: Przedstawienie zasad postępowania w przypadku wystąpienia u poszkodowanego zaburzeń krążeniowo-oddechowych w stanach nieurazowych i drgawkach. Wprowadzenie: Postępowanie z kobietą w widocznej ciąży w stanie zagrożenia życia/zdrowia ma szczególny charakter, ...(Czytaj dalej)


2. Zarządzanie kryzysowe w gminach i powiatach – stan faktyczny i oczekiwania w świetle badań ankietowych
 • Maria Kędzierska
 • mgr inż. Anna Banulska
 • mgr Ewa Sobór

Cel: Głównym celem prowadzonych badań była identyfikacja wymagań i oczekiwań użytkowników końcowych projektowanej aplikacji w ramach projektu „Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne”. Prowadzone ...(Czytaj dalej)