Spis treści (Kwartalnik 2013/4)
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
1. Wykorzystanie matryc bezpieczeństwa w zarządzaniu i koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej
 • st. kpt. dr Marcin Anszczak

Cel: Celem artykułu jest prezentacja wyników badań naukowych tj. badań teoretycznych i empirycznych, które w ramach przewodu doktorskiego zostały przeprowadzone przez autora na przełomie 2010 i 2011 roku. Ponadto opracowanie ...(Czytaj dalej)


2. Zorientowane na projekt zarządzanie produkcją przemysłową wyposażenia przeciwpożarowego i ratunkowego z użyciem modeli geometrycznych
 • В.В. БОНДАРЕНКО V. BONDARENKO
 • докт. техн. наук/ PhD Ю. П. РАК Yu.P. RAK

Cel: Opracowanie metody opartej na modelowaniu geometrycznym w celu zwiększenia skuteczności zarządzania w środowisku projektów ochrony przeciwpożarowej w produkcji przemysłowej technologicznych systemów przeciwpożarowych.

Metody: Teoretyczna metoda dziedziczenia skutecznego zarządzania strukturą ...(Czytaj dalej)


NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA
1. Metodyka dobierania próby badawczej w naukach społecznych
 • mgr Karolina Jabłońska
 • mgr Artur Sobieraj

Cel: Autorzy analizują problematykę doboru próby badawczej w badaniach empirycznych. Ukazują, które metody są najskuteczniejsze oraz jak obliczyć minimalną liczebność próby, aby prowadzone badania były reprezentatywne.

Wprowadzenie: Autorzy analizują to ...(Czytaj dalej)


BADANIA I ROZWÓJ
1. Wstęp do matematycznego modelowania rozwoju i gaszenia pożarów w tunelach różnymi metodami
 • канд. тех. наук В.В. КОВАЛИШИН (V.V. KOVALYSHYN)

Cel: Celem pracy było opracowanie uniwersalnego modelu matematycznego, który pozwala wygenerować na komputerze graficzną prognozę skutecznego zastosowania jednej z pięciu możliwych metod gaśniczych: recyrkulacji gazów pożarowych, użycia proszku, mgły wodnej, ...(Czytaj dalej)


2. Problematyczne aspekty adaptacji zawodowej młodych specjalistów Federalnej Straży Pożarnej Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Federacji Rosyjskiej
 • Харин В.В. Kharin V.V.
 • Шишков М.В. Shishkov M.V.
 • Лазарева Э.В. Lazareva E.V.
 • канд. техн. наук / dr Шавырина Т.А. Shavyrina T.A.
 • канд. техн. наук / dr Удавцова Е.Ю. Udavtsova E.Y.
 • Стрельцов О.В. Streltsov O.V.

Cel: Badanie problematycznych aspektów adaptacji młodych specjalistów oraz warunków i czynników przyczyniających się do zwiększenia skuteczności adaptacji młodych specjalistów w jednostkach Federalnej Straży Pożarnej Państwowej Straży Pożarnej Ministerstwa Federacji Rosyjskiej ...(Czytaj dalej)


3. Flegmatyzacja aerozolami mieszanin palnych
 • Д.А. Журбинский D.A. Zhurbinskiy
 • канд. техн. наук В.М. Баланюк V.M. Balanyuk

W artykule omówiona została charakterystyka procesu gaszenia aerozolem gaśniczym mieszanin palnych (mieszanin paliwa i utleniacza) na przykładzie mieszaniny heksanu i powietrza. W artykule opisano wzajemne oddziaływanie aerozoli i mieszanin palnych. Ponadto, ...(Czytaj dalej)


PARTNERSTWO DLA INNOWACYJNOŚCI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA
1. EUFOFINET: Europejska współpraca w zakresie doskonalenia przygotowania i reagowania na pożary przestrzenne i pożary lasów w Europie
 • PhD Robert Stacey
 • dr inż. Józef Piwnicki
 • dr hab. inż., prof. IBL Ryszard Szczygieł

Straż Pożarna i Służba Ratownicza hrabstwa Northumberland (Wielka Brytania), Instytut Badawczy Leśnictwa (Polska) oraz jedenastu pozostałych, międzynarodowych partnerów, ostatnio z wielkim sukcesem ukończyło pracę w dwuletnim, innowacyjnym projekcie dotyczącym pożarów ...(Czytaj dalej)


CERTYFIKACJA, APROBATY I REKOMENDACJE
1. Klasyfikacja, oznaczenie i podział pojazdów pożarniczych
 • mgr inż. Michał Chmiel
 • mgr inż. Tomasz Markowski
 • mgr Agnieszka Kowalczyk

Cel: Głównym celem niniejszego artykułu było wskazanie zasad podziału, oznakowania i klasyfikacji pojazdów pożarniczych wraz z wskazaniem różnych przykładów oznaczeń pojazdów używanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej ze szczególnym uwzględnieniem jednostek ...(Czytaj dalej)


TECHNIKA I TECHNOLOGIA
1. Przegląd hybrydowych modeli pożaru
 • dr inż. Jerzy Gałaj
 • mgr inż. Mateusz Oleksy

Cel: Celem niniejszego artykułu jest omówienie oraz ocena hybrydowych modeli pożaru, które zostały opracowane na świecie w ostatnich kilkudziesięciu latach.

Wprowadzenie: Modelowanie pożarów przy użyciu komputera miało swój początek w latach ...(Czytaj dalej)


2. Symulator szkolenia kierowców wozów bojowych PSP z wykorzystaniem środowiska symulacji wirtualnej VBS2
 • dr inż. Jacek Roguski
 • dr inż. Roman Wantoch-Rekowski
 • płk dr inż. Krzysztof Krakowski
 • ppłk dr Zbigniew Leśniewski
 • mgr inż. Ireneusz Strojewski
 • Maciej Stopniak

Cel: Przedstawienie koncepcji i projektu trenażera stanowiska kierowcy zintegrowanego ze środowiskiem symulacji wirtualnej, przy pomocy którego można wspomagać proces szkolenia i doskonalenia kierowców-funkcjonariuszy KSRG

Wprowadzenie: Artykuł przedstawia założenia merytoryczne oraz ...(Czytaj dalej)


3. Model matematyczny rozprzestrzenienia pożaru lasu uwzględniający czynniki wiatru i ukształtowania terenu
 • докт. сель.-хоз. наук А.Д. Кузык A.D. Kuzyk
 • канд. физ.-мат. наук О.А. Карабын O.O. Karabyn

Cel: W artykule opisane zostały wyniki opracowania modelu matematycznego do określenia prędkości rozprzestrzenienia się frontu dolnego (ściółkowego) pożaru leśnego na płaszczyźnie pod wpływem stopnia nachylenia powierzchni, wiatru i ich wzajemnych ...(Czytaj dalej)


Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI
1. Budynek do ćwiczeń pożarowych dla ratowników KSRG: analiza wymagań i przykładowe rozwiązania
 • mgr inż. Jan Kielin
 • dr inż. Rafał Porowski
 • mł. bryg. mgr inż. Daniel Małozięć
 • dr inż. Adam Majka
 • st. kpt. inż. Piotr Lesiak

Cel: Celem niniejszego artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób można podnosić umiejętności ratowników w zakresie zwalczania pożarów w obiektach wraz z przedstawieniem przykładowych, najlepszych praktycznych rozwiązań w ...(Czytaj dalej)


2. Ochrona przeciwpożarowa zakładów przemysłowych
 • доктор техн. наук Порошин А.А. Poroshin A.A.
 • канд. техн. наук Матюшин Ю.А. Matyushin Y.A.
 • канд. биол. наук Бобринев Е.В. Bobrinev E.V.
 • канд. физ.-мат. наук Кондашов А.А. Kondashov А.А.
 • Маштаков В.А. Mashtakov V.A.
 • Харин В.В. Kharin V.V.
 • Дежкин В.О. Dezhkin V.O.

Cel: Opracowanie nowych naukowo-metodycznych sposobów określenia wielkości sił i środków jednostek straży pożarnej zajmujących się ochroną zakładów przemysłowych, z uwzględnieniem charakterystyki zagrożenia pożarowego przetwarzanych substancji i materiałów, a także technicznych ...(Czytaj dalej)


STUDIUM PRZYPADKU – ANALIZA AKCJI
1. Analiza zdarzenia – studium przypadku: pożar hali produkcyjnej w Zakładzie Przetwórstwa Mięsnego Eksport-Import JBB w Łysych
 • st. bryg. mgr inż. Tadeusz Jopek

Cel: Celem opracowania jest przeprowadzenie, wg przyjętej metodyki, analizy zdarzenia (studium przypadku), które powstało w obiekcie zaliczanym do grupy obiektów wielkopowierzchniowych i wielkokubaturowych, w tym dokonanie oceny prowadzonych działań ratowniczych ...(Czytaj dalej)