Spis treści (Kwartalnik 2013/3)
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
1. Zapobieganie pożarom za granicą
 • dr inż. Dariusz Ratajczak

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z konsekwencjami wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania

do obrotu wyrobów budowlanych ...(Czytaj dalej)


NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA
1. Bezpieczeństwo i jego typologie
 • kom. dr inż. Barbara Kaczmarczyk

Badania bezpieczeństwa trwają od lat. Dyskusje dotyczące bezpieczeństwa mieszczą się w wielu dziedzinach i dyscyplinach naukowych. Szczególne miejsce wśród nich zajmują nauki społeczne, a w nich nauki o bezpieczeństwie. Wskazuje ...(Czytaj dalej)


2. Komputery i odkrycie naukowe
 • mgr Wojciech Wiśniewski

Zwolennicy tradycyjnej filozofii nauki opowiadali się za wprowadzeniem rozróżnienia na kontekst odkrycia i kontekst uzasadniania, czyniąc ten ostatni jedynym właściwym przedmiotem filozoficznej refleksji. Wielu badaczy nie zgadzało się z tym ...(Czytaj dalej)


BADANIA I ROZWÓJ
1. Model matematyczny stanu naprężenia i odkształcenia tamy przeciwwybuchowej
 • канд. техн. наук В.Г. Агеев V.G. Ageyev
 • канд. техн. наук И.Ф. Марийчук I. Ph. Mariychuk

Cel: Określenie podstawowej charakterystyki technicznej, stosowanej w kopalniach tamy przeciwwybuchowej z rurami wentylacyjnymi tj. grubości przy uwzględnieniu mechanicznych właściwości materiału, przekroju powierzchni i głębokości wyrobisk oraz oddziaływania sił zewnętrznych.

Metody: ...(Czytaj dalej)


2. Wpływ barwników na stopień palności poliamidu 6
 • mgr inż. Mariusz Kopański

W poniższej pracy przedstawiono wyniki badań reakcji barwionych poliamidów PA 6 na ogień. Badania przeprowadzono w oparciu o normy zapalności materiałów poddawanych bezpośredniemu działaniu płomienia (PN-EN 11925-2) i intensywności wydzielania ...(Czytaj dalej)


3. Ocena stopnia bezpieczeństwa w aspekcie statystyki zdarzeń za lata 2007-2012. Miejscowe zagrożenia
 • st. kpt. mgr inż. Robert Mazur
 • st. kpt. mgr inż. Marek Marzec

Pożary, miejscowe zagrożenia i alarmy fałszywe to podstawowa klasyfikacja zdarzeń rejestrowanych przez dyżurnych Stanowisk Kierowania Komendantów Powiatowych (Miejskich) Państwowej Straży Pożarnej (PSP). Autorzy przeprowadzają analizę rozkładu wybranych cech miejscowych zagrożeń ...(Czytaj dalej)


4. Sprawdzenie przydatności programu FDS przy ocenie rozwoju pożaru mieszkania doszczelnionego
 • st. kpt. mgr inż Damian Saleta
 • mgr inż. Izabela Tekielak-Skałka
 • prof. dr hab. Robert Sekret

W artykule przedstawiono wyniki oraz ocenę zgodności symulacji komputerowej pożaru modelowanego przy użyciu programu FDS w porównaniu z wynikami badań pożaru mieszkania doszczelnionego otrzymanych w warunkach eksperymentalnych. Badania przeprowadzono w ...(Czytaj dalej)


5. Systemy neutralizacji ścieków podekontaminacyjnych powstałych po odkażaniu pojazdów
 • mgr Michał Łudzik

W artykule omówiono zadania wspomagające bezpieczeństwo chemiczno-ekologiczne w aspekcie systemu unieszkodliwiania niebezpiecznych odpadów, jakie powstają podczas procesu dekontaminacji pojazdów i innych mobilnych systemów w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń. Przeprowadzono analizę potrzeb ...(Czytaj dalej)


TECHNIKA I TECHNOLOGIA
1. Projektowanie rozmieszczenia jednostek straży pożarnej na obszarach zamieszkanych z wykorzystaniem Systemu Informacji Geograficznej
 • доктор техн. наук Матюшин А.В. Matyushin A.V.
 • доктор техн. наук Порошин А.А. Poroshin A.A.
 • канд. техн. наук Матюшин Ю.А. Matyushin Y.A.
 • канд. биол. наук Бобринев Е.В. Bobrinev E.V.
 • канд. физ.-мат. наук Кондашов А.А. Kondashov А.А.

W artykule opisano model matematyczny służący do określenia niezbędnej liczby jednostek operacyjnych służby pożarniczej potrzebnych do skutecznej ochrony przeciwpożarowej obszarów zamieszkanych. Przedstawione zostały wyniki  zautomatyzowanego Systemu Informacji Geograficznej do planowania ...(Czytaj dalej)


2. Badanie narażenia funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej na pole elektromagnetyczne profesjonalnych urządzeń łączności bezprzewodowej
 • mgr inż. Wiesław Leszko
 • dr inż. Patryk Zradziński

Do prowadzenia skutecznych działań ratunkowych, gaśniczych i ochrony ludności strażacy potrzebują łączności z jednostkami koordynującymi oraz między sobą. W tym celu wykorzystywane są różnego typu profesjonalne urządzenia łączności bezprzewodowej (radiotelefony ...(Czytaj dalej)


3. Nahełmowe wyświetlacze informacyjne i przetworniki ochrony wzroku
 • ppłk Marcin Kloske
 • mgr inż. Marzena Pępczyńska

W pracy opisano możliwości zastosowania zaawansowanych technologii ciekłokrystalicznych w hełmach ochronnych ratowników. Zasadnicza część artykułu jest poświęcona nahełmowym wyświetlaczom informacyjnym HMD. Urządzenia tego rodzaju umożliwiają, w zależności od stopnia zaawansowania, ...(Czytaj dalej)


4. Badania doświadczalne i numeryczne temperatury zapłonu wybranych mieszanin cieczy palnych
 • mgr inż. Wojciech Rudy
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk
 • dr inż. Rafał Porowski

Artykuł zawiera rezultaty badań doświadczalnych oraz obliczenia numeryczne wyznaczenia wartości temperatury zapłonu (flash point) dla wybranych mieszanin cieczy palnych. Badania doświadczalne przeprowadzono w standardowym urządzeniu badawczym firmy Walter Herzog GmbH, ...(Czytaj dalej)


CERTYFIKACJA, APROBATY I REKOMENDACJE
1. Dostawa energii elektrycznej i sygnałów do urządzeń przeciwpożarowych
 • mł. bryg. mgr inż. Jacek Zboina
 • st. kpt. mgr inż. Grzegorz Mroczko

W artykule autorzy przedstawiają zagadnienia związane z ciągłością dostawy energii i przekazu sygnału do urządzeń przeciwpożarowych. W pierwszej części artykułu wskazują, jak istotne jest zachowanie ciągłości dostawy energii i sygnału ...(Czytaj dalej)


Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI
1. Podejście systemowe do projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej
 • доктор техн. наук Копылов С.Н. Kopylov S.N.
 • доктор техн. наук Порошин А.А. Poroshin A.A.
 • Здор В.Л. Zdor V.L.

Artykuł poświęcony jest kwestiom projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej w oparciu o podejście systemowe. Przedstawiona została analiza wyników wcześniej przeprowadzonych badań w tej dziedzinie. Na podstawie obowiązującej bazy aktów prawnych dotyczących ...(Czytaj dalej)


2. Ratownictwo medyczne w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Część III
 • st. kpt. lek. Mariusz Chomoncik

Oparzenie jest chorobą, której skutki obejmują oprócz powłok ciała (rana oparzeniowa) powstanie zmian ogólnoustrojowych (choroba oparzeniowa). Ciężkość oparzenia zależy od powierzchni i głębokości oparzenia. W przypadku udzielania pomocy poszkodowanemu ...(Czytaj dalej)