Spis treści (Kwartalnik 2013/2)
I. NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA
1. Wybrane metody empiryczne w naukach o bezpieczeństwie
 • mgr Karina Górska
 • mgr Anna Rożej

Bezpieczeństwo stanowi podstawową potrzebę człowieka. Jest to stan, który daje poczucie pewności oraz gwarancję jego
zachowania, a także szansę do doskonalenia. W związku z tym zasadne jest prowadzenie badań w celu ...(Czytaj dalej)


II. BADANIA I ROZWÓJ
1. Ocena stopnia bezpieczeństwa w aspekcie statystyk zdarzeń za lata 2007-2012. Pożary
 • st. kpt. mgr inż. Robert Mazur
 • st. bryg. mgr inż. Andrzej Kwasiborski

W ramach niniejszej publikacji przeprowadzono analizę rozkładu wybranych cech pożarowych zarejestrowanych
w Informacjach ze zdarzeń Państwowej Straży Pożarnej za lata 2007-2012, zagregowanych do poziomu kraju. Cechy
zdarzeń poddawane analizie to ogólna liczba ...(Czytaj dalej)


2. Mapy kognitywne do eksperckiej analizy relacji pomiędzy czynnikami ryzyka i ich rola w szacowaniu bezpieczeństwa pożarowego
 • dr inż. Grzegorz Ginda
 • dr hab. inż. Mariusz Maślak

Zaprezentowano i przedyskutowano oryginalną technikę jakościowej i ilościowej oceny charakteru relacji pomiędzy
zidentyfikowanymi a priori czynnikami determinującymi poziom bezpieczeństwa użytkowników budynku na wypadek
rozgorzenia w nim pożaru. Proponowana metodologia bazuje ...(Czytaj dalej)


3. Scenariusze awaryjne podczas zdarzeń z LPG. Mechanizm wybuchu BLEVE
 • st. kpt. dr inż. Zdzisław Salamonowicz
 • st. kpt. mgr inż. Małgorzata Majder-Łopatka

W artykule przedstawiono możliwe scenariusze awaryjne podczas zdarzeń z LPG. Należy tu wymienić zjawiska tj.: emisja
gazu bez zapłonu z rozprzestrzenianiem w powietrzu, pożar chmury palnej mieszaniny – Flash Fire – ...(Czytaj dalej)


4. Zjawisko ciągu wstecznego - Backdraft
 • dr inż. Rafał Porowski
 • st. kpt. inż. Piotr Lesiak
 • mgr inż. Wojciech Rudy
 • mgr Martyna Strzyżewska

Zjawisko ciągu wstecznego (ang. backdraft) jest zjawiskiem stosunkowo słabo poznanym i nadal badanym przez
wiele ośrodków naukowych na świecie. Aby wystąpił backdraft, pożar musi mieć miejsce w pomieszczeniu słabo
wentylowanym i być ...(Czytaj dalej)


5. Sposoby modyfikowania właściwości palnych tworzyw sztucznych
 • dr inż. Dorota Riegert

W artykule przedstawiono i omówiono problematykę związaną z powszechnym stosowaniem materiałów polimerowych,
które mimo wielu swoich zalet charakteryzują się szacunkowo niską odpornością na działanie ognia. Omówiono
możliwości podwyższenia odporności na działanie ognia ...(Czytaj dalej)


6. Wygaszanie procesu spalania przy pomocy fal akustycznych
 • mł. kpt. dr Tomasz Węsierski
 • dr inż Stefan Wilczkowski
 • dr hab. inż. Henryk Radomiak

Przerwa w procesie produkcyjnym wiąże się zawsze ze stratami finansowymi przedsiębiorstwa. Tak więc niezwykle
ważnym elementem w przypadku zaistnienia pożaru jest jego wykrycie i ugaszenie w jak najwcześniejszej fazie oraz
wykorzystanie technologii ...(Czytaj dalej)


III. TECHNIKA I TECHNOLOGIA
1. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ МОНИТОРИНГА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ПУТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ
 • доктор. физ-мат. наук СИЗИКОВ А.С. (SIZIKOV A.S.)
 • профессор доктор. физ-мат. наук, БЕЛЯЕВ Б.И . (BELIAEV B.I.)
 • доцент канд. физ-мат. наук КАТКОВСКИЙ Л.В. (KATKOVSKII L.V.)
 • доцент ХВАЛЕЙ С.В. (KHVALEI S.V.)

Artykuł poświęcony jest kwestiom współczesnych tendencji rozwoju powietrzno-kosmicznego monitorowania sytuacji nadzwyczajnych w Republice Białoruś, a także związanym z nim problemom i sposobom ich rozwiązania.

W artykule przedstawiono podstawowe projekty występujących ...(Czytaj dalej)


2. Wykorzystanie kamery termowizyjnej podczas gaszenia pożaru zakładu produkcyjnego
 • mł. kpt. mgr inż. Łukasz Łaciok
 • bryg. prof. dr hab. Janusz Rybiński
 • dr inż. Anna Szajewska

W artykule przedstawiono częstotliwość i sposoby wykorzystania kamer termowizyjnych w akcjach ratowniczych. Opisano
przebieg akcji gaszenia pożarów z użyciem kamery termowizyjnej w dwóch zakładach produkcyjnych. Zamieszczono
termogramy i fotografie dokumentujące działania straży ...(Czytaj dalej)


3. Bezzałogowe platformy lądowe
 • dr inż. Jacek Roguski
 • st. bryg. mgr inż. Dariusz Czerwienko

W artykule omówiono tendencje rozwojowe w konstrukcji BPL (unmanned mobile platforms) oraz możliwości
dostosowania do wymagań straży pożarnej. Podczas akcji ratowniczo-gaśniczych strażak pracuje w ekstremalnie trudnych
warunkach. Narażony jest na m.in. niebezpieczeństwo ...(Czytaj dalej)


4. Przegląd, zastosowanie i tendencje rozwojowe armatury pożarniczej
 • mgr inż. Karolina Lemańska
 • tech. Sylwester Główka

W niniejszym artykule dokonano przeglądu oraz przedstawiono tendencje rozwojowe armatury pożarniczej. Opisano
poszczególne grupy armatury pod względem jej zastosowania. Armatura pożarnicza stanowi jeden z najważniejszych
działów technicznego wyposażenia straży pożarnej. Warunkiem koniecznym ...(Czytaj dalej)


IV. Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI
1. Ratownictwo medyczne w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Część II
 • st. kpt. lek. Mariusz Chomoncik

Streszczenie
Jeżeli u poszkodowanego istnieje podejrzenie obrażenia głowy i/lub kręgosłupa przy podejściu do poszkodowanego
należy zachować zasady stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa. W związku z tym w przypadku poszkodowanych
wymienionych powyżej oraz w każdej ...(Czytaj dalej)


2. Scenariusz rozwoju zdarzeń na wypadek pożaru. Wprowadzenie
 • inż. Iza Bella

W warunkach pożarowych poprawna współpraca wszystkich urządzeń, systemów i instalacji ma strategiczne znaczenie
dla ochrony i obrony budynku przed pożarem. Formalnym dokumentem, mającym rozwiązywać problem doboru
i współdziałania systemów występujących w obiekcie ...(Czytaj dalej)


V. STUDIUM PRZYPADKU - ANALIZA ZDARZEŃ RZECZYWISTYCH
1. LOS TÚNELES DE LA CALLE M-30 DE MADRID.CARACTERÍSTICAS
 • prof. Jesús Ignacio Martínez Paricio

La Calle M-30 es una calle peculiar en la ciudad de Madrid. La M-30 se trata de una vía de circunvalación de la ciudad.
Una parte de su trazado, la Calle ...(Czytaj dalej)