Spis treści (Kwartalnik 2013/1)
I. ROZDZIAŁ AUTORSKI
1. Wpływ nadzoru pedagogicznego na kształcenie w systemie edukacji pożarniczej w okresie tworzenia Państwowej Straży Pożarnej
 • st. bryg. w st. spocz. Piotr P. Bielicki

W artykule krótko charakteryzujemy pojęcia nadzoru i doradztwa pedagogicznego, a także wskazujemy funkcje jakie pełnią w szkolnictwie. Zwracamy uwagę na początki ich pojawienia się w pożarnictwie. Mówimy o ich charakterystycznych ...(Czytaj dalej)


II. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
1. Działania ratownicze w przypadku zagrożenia chemicznego
 • dr n. med. Robert Gałązkowski
 • st. sekc. dr Tomasz Węsierski
 • mł. bryg. mgr inż. Jacek Zboina

Organizacja działań ratowniczych zależy od przygotowania wszystkich podmiotów biorących udział w tych działaniach. Zdarzenia z udziałem niebezpiecznych substancji chemicznych wymagają specjalistycznego przygotowania i prowadzenia działań. Podstawowym elementem w tego typu ...(Czytaj dalej)


III. NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA
1. Motywacja a system ocen okresowych
 • dr inż. Zbigniew Ciekanowski

Niniejsze opracowanie przedstawia istotę i znaczenie motywacji oraz system ocen okresowych w działalności organizacji, obejmuje przede wszystkim charakterystykę wybranych metod oraz wpływ tych czynników na skuteczność, jakość i wyniki osiągane ...(Czytaj dalej)


IV. PARTNERSTWO DLA INNOWACYJNOŚCI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA
1. Aktualne problemy ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej na Ukrainie
 • канд. тех. наук В.В. КОВАЛИШИН (V.V. KOVALYSHYN)

Omówiona została działalność Ukraińskiego Naukowo Badawczego Instytutu Obrony Cywilnej (УкрНИИГЗ) na współczesnym etapie rozwoju. Omówiono zasady działalności instytutu i uzyskanych efektów. Określono kierunki priorytetowe rozwoju instytutu, jako centrum nowych technologii ...(Czytaj dalej)


2. Naukowo-techniczna oraz innowacyjna działalność PIB BPiNS MNS (Państwowego Instytutu Badawczego Bezpieczeństwa Pożarowego i Sytuacji Nadzwyczajnych Ministerstwa Nadzwyczajnych Sytuacji) Białorusi w zakresie ochrony przed sytuacjami nadzwyczajnymi. Realizacja priorytetowych kierunków
 • А. П. ЛУЩИК (A.P. LUSHCHIK)

V. BADANIA I ROZWÓJ
1. Możliwości stosowania programów komputerowych w inżynierii bezpieczeństwa pożarowego
 • mł. kpt. mgr inż. Mateusz Fliszkiewicz
 • mł. kpt. mgr inż. Andrzej Krauze
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Maciak

W artykule przedstawiono ogólny zarys i problematykę związaną z wykorzystaniem programów komputerowych w zakresie analizy i prognozowania wybranych zagrożeń. Dokonano przeglądu oprogramowania i jego możliwości wykorzystania w świetle polskiego prawa. ...(Czytaj dalej)


2. Obciążenie energetyczne studentów III roku Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w trakcie szkolenia poligonowego
 • dr hab. Jerzy Bertrandt
 • lek. med. Wiesława Szymańska
 • dr Anna Kłos

Szkolenie i doskonalenie umiejętności działania przyszłych oficerów Państwowej Straży Pożarnej w zagrożonym terenie jest prowadzone nie tylko w warunkach stacjonarnych, ale także w warunkach poligonowych. Celem pracy była ocena wydatku ...(Czytaj dalej)


3. Badanie wpływu temperatur występujących w czasie pożaru oraz szokowego chłodzenia na przyczepność stali B500SP i BSt500S do betonu
 • kpt. dr inż. Paweł Ogrodnik
 • st. bryg. w st. spocz. prof. dr hab. inż. Zoja Bednarek
 • mł. bryg. mgr inż. Sławomir Bronisz
 • mł. bryg. dr inż. Renata Kamocka-Bronisz

Artykuł prezentuje wyniki badań wpływu temperatur występujących podczas pożaru na przyczepność stali do betonu oraz oszacowanie tego wpływu na spadek przyczepności. W pracy przedstawiono wyniki badań przyczepności stali żebrowanej B500SP ...(Czytaj dalej)


4. Uzgodnienia zorientowane na cele jako instrument skutecznego i efektywnego zarządzania ryzykiem wynikającym ze zjawisk ekstremalnych
 • Dr.-Ing. Sylvia Pratzler-Wanczura

Obecne zarządzanie ryzykiem jest często podzielone z powodu braku koordynacji między politykami i aktorami wspόlnie odpowiedzialnymi w zakresie zarządzania ryzykiem, tj. w zakresie ochrony ludności, planowania przestrzennego i planowania sektorowego. ...(Czytaj dalej)


5. Piany jako nośniki chemicznych środków neutralizacji skażeń
 • dr hab. inż. Andrzej Mizerski

W przypadku likwidacji resztkowych skażeń, niedających się usunąć metodami mechanicznymi i fizycznymi, wygodnym w stosowaniu środkiem mogą być piany dekontaminacyjne. W odróżnieniu od roztworów odkażających mogą długo utrzymywać się na ...(Czytaj dalej)


VI. TECHNIKA I TECHNOLOGIA
1. Propozycja mieszanego przetwarzania półstrukturalnego modelu opisu zdarzeń z akcji ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej PSP
 • mgr inż. Marcin Michał Mirończuk
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Maciak

W opracowaniu przedstawiono aktualnie rozwijane reprezentacje wiedzy i sposoby opisów zdarzeń, dla systemu wnioskowania na podstawie przypadków zdarzeń służb ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej PSP. W artykule zaproponowano sposób ich przetwarzania. ...(Czytaj dalej)


2. Monitorowanie nanocząstek w procesach wytwarzania i użytkowania
 • dr inż. Andrzej Zbrowski

W artykule przedstawiono problemy wynikające z rozwoju nanotechnologii, jako źródło ryzyka oraz zagrożeń zdrowotnych i środowiskowych. Rosnąca produkcja i użycie nanomateriałów w sposób nieunikniony prowadzą do ich akumulacji w środowisku, ...(Czytaj dalej)


3. Zastosowania symulatorów do szkolenia w zakresie sytuacji kryzysowych
 • dr inż. Jarosław Koszela
 • dr inż. Roman Wantoch-Rekowski

W publikacji przedstawiono opis możliwości zastosowania symulatorów do szkolenia w zakresie sytuacji kryzysowych. Zaprezentowano najważniejsze właściwości symulatorów wirtualnych w kontekście ich wykorzystania do szkolenia. Ze względu na różne warianty prowadzenia ...(Czytaj dalej)


VII. Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI
1. Zabezpieczenie działań wewnętrznych i udzielania pomocy poszkodowanym strażakom
 • st. kpt. mgr inż. Szymon Kokot-Gora

Zabezpieczenie wewnętrznych działań gaśniczych i udzielanie pomocy poszkodowanym strażakom to względnie nowe zagadnienia w polskim pożarnictwie. Kilka ostatnich lat przyniosło nie tylko korzystne zmiany w przepisach prawa, ale również szereg ...(Czytaj dalej)


2. Ratownictwo medyczne w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Część I
 • st. kpt. lek. Mariusz Chomoncik

Z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne współpracują służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Jednostki te udzielają kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego ...(Czytaj dalej)