Spis treści (Kwartalnik 2012/4)
I. ROZDZIAŁ AUTORSKI
1. Działalność badawczo-rozwojowa w funkcji realizacji misji, wizji i strategii rozwoju Państwowej Straży Pożarnej
 • mł. bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski
 • nadbryg. Marek Kowalski
 • mł. bryg. dr inż. Paweł Janik

Artykuł przedstawia rozwiązania przyjęte i stosowane w Państwowej Straży Pożarnej (PSP), których celem jest zorganizowane i systemowe identyfikowanie i rozwiązywanie problemów wynikających z codziennej działalności jednostek organizacyjnych PSP oraz identyfikowaniem ...(Czytaj dalej)


II. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
1. Zarządzanie kryzysowe w świetle badań
 • Prof. Dr.-Ing. Rainer Koch
 • Dipl.-Ing. Christina Schäfer

Badania aplikacji IT w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego nie były do tej pory tradycyjnymi obszarami badawczymi w zakresie np. Zarządzania kryzysowego. Dostęność mobilnego I wstrząsoodpornego sprzętu komputerowego była bodźcem dla dla ...(Czytaj dalej)


III. NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA
1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi
 • dr inż. Zbigniew Ciekanowski

W niniejszym opracowaniu omówiono zagadnienia, jakie muszą być spełnione, aby przy pełnym zaangażowaniu i pracy zatrudnionych ludzi, przedsiębiorstwo osiągnęło sukces. Efekt taki jest możliwy tylko wtedy, gdy odpowiedni ludzie znajdują się ...(Czytaj dalej)


IV. PARTNERSTWO DLA INNOWACYJNOŚCI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA
1. Wszechrosyjski Naukowo-Badawczy Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego
 • нач. ин-та, канд. техн. наук Виктор. И. Климкин

Omówiona została działalność Wszechrosyjskiego Naukowo-Badawczego Instytutu Bezpieczeństwa Pożarowego (VNIIPO) Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych Rosji na współczesnym etapie rozwoju. Omówiono zasady działalności instytutu i uzyskanych efektów. Określono kierunki priorytetowe rozwoju instytutu jako centrum ...(Czytaj dalej)


V. BADANIA I ROZWÓJ
1. Antyterrorystyczne systemy monitorujące - kierunki rozwoju
 • dr inż. Andrzej Zbrowski

W artykule scharakteryzowano współczesne systemy monitorowania antyterrorystycznego. Zaprezentowano systemy monitoringu jako integralny element zapobiegania atakom terrorystycznym. Udokumentowano konieczność rozwoju działań badawczych i rozwojowych systemów monitorowania osób, przedmiotów oraz środowiska naturalnego ...(Czytaj dalej)


2. Ocena poziomu odporności i typu reakcji adaptacyjnej oraz możliwości terapii stymulacyjnej stresu z wykorzystaniem pól elektromagnetycznych bardzo wielkiej częstotliwości
 • prof. dr hab. inż. Augustyn Chwaleba
 • Anatoly Yatsunenko
 • dr . n. med. Volodymyr P. Kamkov
 • dr n. techn. Jan Szczurko
 • dr inż. Józef Szmitkowski
 • dr Sergey A. Yatsunenko
 • dr inż Stefan Wilczkowski

Diagnostyka stanu organizmu człowieka z wykorzystaniem sygnałów elektrycznych wielkiej częstotliwości polega na pomiarze parametrów elektrycznych (składowych czynnej i biernej, przewodności elektrycznej) komórki lub zespołu komórek oraz płynu tkankowego (środowiska humoralnego). ...(Czytaj dalej)


3. Toksyczność produktów rozkładu termicznego i spalania pianek poliuretanowych stosowanych do wyrobu mebli tapicerowanych
 • dr inż. Renata Dobrzyńska

Podczas pożaru człowiek narażony jest na działanie mieszaniny toksycznych gazów takich jak: tlenek węgla, dwutlenek węgla, cyjanowodór, dwutlenek azotu, chlorowodór, dwutlenek siarki, itd. Wydzielane są one podczas rozkładu termicznego i ...(Czytaj dalej)


4. Badania zorientowanne na użytkownika końcowego: korzyści dla bezpieczeństwa i ochrony społeczności lokalnej
 • Dr.-Ing. Hauke Speth

Działania badawcze w zakresie bezpieczeństwa cywilnego i bezpieczeństwa są stosunkowo nowym zadaniem dla niemieckiej straży pożarnej i służb zarządzania kryzysowego. Od dłuższego czasu, ten obszar był zdominowany przez potrzeby wojska ...(Czytaj dalej)


5. Analiza metod badawczych granic wybuchowości cieczy palnych
 • st. kpt. mgr inż. Rafał Porowski
 • mgr inż. Wojciech Rudy
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk

W artykule tym dokonano przeglądu metod oraz stanowisk badawczych służących do określania granic wybuchowości cieczy palnych. Zaprezentowano tu stanowiska i metody zalecane przez międzynarodowe standardy, takie jak PN-EN, czy ASTM. ...(Czytaj dalej)


6. Koncepcja symulatora do szkolenia kierowców pojazdów pożarniczych PSP w zakresie zadań realizowanych w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG)
 • dr inż. Jacek Roguski
 • dr inż. Roman Wantoch-Rekowski
 • dr inż. Jarosław Koszela
 • dr inż. Adam Majka

W publikacji przedstawiono problematykę szkolenia kierowców wozów bojowych z wykorzystaniem systemów symulacyjnych. Analiza danych statystycznych dotycząca wyjazdów samochodów pożarniczych i związanych z tym kolizji i wypadków drogowych, pozwoliła na sprecyzowanie szeregu ...(Czytaj dalej)


7. Inżynieria pożarowa i jej praktyczne zastosowanie
 • prof. dr inż. Aleš Dudaček

Postęp w dziedzinie bezpieczeństwa budownictwa i bezpieczeństwa pożarowego prowadzi do rozwoju metod, które są bardziej przydatne w sytuacjach nietypowych od „standardowego” podejścia stosowanego dotychczas. W Republice Czeskiej, podstawowe warunki oficjalnego ...(Czytaj dalej)


VI. CERTYFIKATY, APROBATY I REKOMENDACJE
1. Znaczenie oceny zgodności dla ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności
 • mł. bryg. mgr inż. Jacek Zboina
 • mgr Karolina Pastuszka

W artykule przedstawiono ogólnie systemy oceny zgodności, w tym system świadectw dopuszczeń przeznaczony dla wyrobów stosowanych na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Przywołując podstawy prawne i dokumenty normatywne przypomniano, dla jakich wyrobów stosowanych w ...(Czytaj dalej)


VII. TECHNIKA I TECHNOLOGIA
1. Ekstremalna robotyka w rosyjskim Ministerstwie ds. Sytuacji Nadzwyczajnych - wyzwania i perspektywy
 • Д.т.н. С.Г. ЦАРИЧЕНКО

W sytuacji powstania pożarów i zdarzeń przemysłowych powiązanych z porażeniem dużych powierzchni w strefach podwyższonego ryzyka, uwarunkowanych obecnością promieniowania, chemicznego i biologicznego skażenia terenu, wybuchowością, w celu likwidacji pożaru, przeprowadzenia ...(Czytaj dalej)


2. Zagrożenie wybuchem pyłów palnych oraz metody zapobiegania
 • st. kpt. mgr inż. Rafał Porowski
 • mł. bryg. mgr inż. Daniel Małozięć

W artykule tym dokonano analizy zagrożenia wybuchem stwarzanego przez pyły palne stosowane w zakładach przemysłowych. Opisano również kilka zaistniałych w przemyśle wybuchów mieszanin pyłowo-powietrznych. Zaprezentowano również podstawowe informacje w zakresie ...(Czytaj dalej)


3. Technologia materiałów na ubrania strażackie
 • mł. bryg. mgr inż. Dariusz Czerwienko
 • mgr inż. Karolina Lemańska
 • mgr inż. Łukasz Pastuszka

Warunkiem koniecznym wymaganym podczas akcji gaśniczo-ratowniczych jest wyposażenie strażaka w środki ochrony indywidualnej. Zalicza się do nich m.in.: środki ochrony oczu i twarzy, głowy, słuchu, układu oddechowego, a także odzież ...(Czytaj dalej)


4. Badania reakcji na ogień dla kabli elektrycznych - przegląd metod badawczych
 • st. kpt. mgr inż. Wojciech Klapsa
 • mł. bryg. mgr inż. Daniel Małozięć
 • lic. Sylwester Suchecki

W niniejszym artykule przedstawione zostały podstawowe informacje na temat klasyfikacji reakcji na ogień kabli elektrycznych oraz metody badawcze wykorzystywane do przeprowadzenia prawidłowego procesu klasyfikacyjnego. Opisane metody badawcze odpowiadają warunkom pierwszej ...(Czytaj dalej)


5. Postęp techniczny i jego wpływ na wyposażenie straży pożarnych w Polsce
 • inż. Iza Bella
 • mł. bryg. mgr inż. Dariusz Czerwienko
 • dr inż. Jacek Roguski

W oparciu o podstawy literaturowe dotyczące analizy procesu wdrażania i istniejące modele teoretyczne, w artykule przedstawiono rozwój technicznego wyposażenia straży pożarnej oraz technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Nowe rozwiązania konstrukcyjne powstające na ...(Czytaj dalej)


6. FDS. Analiza procesu obliczeniowego symulacji pożaru w tunelu
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Maciak
 • mgr inż. Przemysław Czajkowski

W pracy, na przykładzie przeprowadzonej symulacji pożaru, porównano czasy obliczeń otrzymane z użyciem różnej ilości rdzeni mikroprocesora. Rozważany przypadek dotyczył jednej nitki tunelu samochodowego o długości 4000 m. Źródłem ognia ...(Czytaj dalej)