Spis treści (Kwartalnik 2006/2)
I. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
1. Reforma Państwowej Straży Pożarnej
 • nadbryg. Kazimierz Krzowski
W artykule omówiono prace zmierzające do zreformowania struktur Państwowej Straży Pożarnej poprzez zmianę organizacji jednostek ratowniczo-gaśniczych, komend powiatowych i wojewódzkich oraz jednostek centralnych Państwowej Straży Pożarnej. Przedstawiono główne cele dokonanych ...(Czytaj dalej)

2. Elementy lokalnej polityki i strategii bezpieczeństwa
 • dr inż. Eugeniusz W. Roguski
Autor sygnalizuje w artykule problematykę związaną z zagadnieniem wpływu decentralizacji i dekoncentracji kompetencji na poziom bezpieczeństwa. Artykuł zawiera wprowadzenie do modelu zarządzania bezpieczeństwem w ujęciu lokalnym oraz relacje katastrofa - ...(Czytaj dalej)

3. Metody oceny systemów ratowniczych
 • prof. dr hab. inż. Józef Żurek
W artykule przedstawiono model ocenowy systemu ratowniczego dyżurującego lub mobilizującego się w sytuacji kryzysowej. W modelu opisano dyspozycyjność pojedynczego ratownika oraz osiąganie i utrzymywanie poszczególnych stanów gotowości. Przedstawiono również algorytmy ...(Czytaj dalej)

4. Strategia naukowo-badawcza CNBOP
 • mł. bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski
Omówiono miejsce CNBOP w systemie bezpieczeństwa powszechnego poprzez realizację misji Centrum. Przedstawiono strategię naukowo-badawczą oraz zakres spójności działalności Centrum z rządowymi celami strategicznymi.

II. NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA
1. Organizacyjno-techniczne aspekty przygotowania komunikatów i ostrzegania zagrożonej ludności
 • mł. bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski
W niniejszym artykule przedstawiono organizacyjne aspekty sprawnego ostrzegania oraz konstruowania ostrzeżeń. Ze względu na obszerność zagadnienia (konstruowania) pominięto kwestie dotyczące stylu pisania i siły oddziaływania a skoncentrowano uwagę na zawartości ...(Czytaj dalej)

2. Dialog społeczny jako narzędzie rozwiązywania konfliktów w obszarze bezpieczeństwa - mediacje i negocjacje społeczne cz. I.
 • mgr inż. Ewa Majczak
Zagadnienie mediacji i negocjacji społecznych, etapy tych procesów, odpowiadające im zasady i style omówiono w kontekście bezpieczeństwa powszechnego.

III. PARTNERSTWO DLA INNOWACYJNOŚCI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA
1. IV Międzynarodowe Sympozjum "Badania i certyfikacja w ochronie przeciwpożarowej w krajach Europy Centralnej i Wschodniej"
 • mgr Andrzej Sarna
 • Maria Kędzierska
Omówiono założenia programowe i przebieg IV Międzynarodowego Sympozjum. Przedstawiono podpisaną przez uczestników deklaracje „Partnerstwo dla innowacyjności naukowo-badawczej w obszarze bezpieczeństwa”.

2. Współczesne technologie zapobiegania i likwidacji nadzwyczajnych sytuacji i pożarów (wersja ros.)
 • Anatol Pietrowicz Łuszczyk
W swoim artykule opisał stosowane w Republice Białoruskiej współczesne metody zmierzające do zapobiegania i likwidowania pożarów a także innych zagrożeń. W celu przeciwdziałania zagrożeniom w Republice Białoruskiej został opracowany i ...(Czytaj dalej)

3. Rola Centrum Badawczego Pożarnictwa w litewskim systemie ochrony przeciwpożarowej (wersja ang.)
 • Zydrunas Kuodis
Autor przedstawia rolę Centrum naukowego pożarnictwa w litewskim systemie ochrony przeciwpożarowej.

4. Podstawy certyfikacji na Łotwie
 • Normunds Plegremanis
Artykuł przedstawia problemy certyfikacji na Łotwie oraz jej postawy prawne.

5. Koncepcja uregulowań technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej (wersja ros.)
 • Wladimir Wasiliewicz Jaszyn
W artykule opisano szczegółowo system prawny ochrony przeciwpożarowej obecnie obowiązujący w Rosji i etapy jego powstawania.

6. Działalność badawcza i certyfikacja w zakresie ochrony przeciwpożarowej Republiki Słowacji
 • ing. Jana Krajcovicova
W artykule przedstawione zostały elementy działalności badawczej i certyfikacyjnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Republice Słowacji. Omówiono zagadnienia autoryzacji i akredytacji laboratoriów prowadzących badania na potrzeby certyfikacji sprzętu przeznaczonego do ...(Czytaj dalej)

7. Współczesne kierunki działalności naukowej Ukraińskiego Naukowo-Badawczego Instytutu Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrain
 • Igor Aleksandrowicz Charczenko
 • Siergiej Iwanowicz Sopienko
Ukraiński Naukowo – Badawczy Instytut Ochrony Przeciwpożarowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych powstał w 1992 roku na bazie Kijowskiej filii Wszechrosyjskiego Naukowo – Badawczego Instytutu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Związku Radzieckiego. W artykule ...(Czytaj dalej)

IV. BADANIA I ROZWÓJ
1. Niepewność pomiaru i wiarygodność badań kontrolnych
 • prof. dr hab. inż. Jewgenij Timofiejewicz Wołodarski
 • Igor Aleksandrowicz Charczenko
W artykule omówione zostały problemy wynikające z niepewności i wiarygodności badań kontrolnych i przyczyn ich powstawania.

2. Ochrony osobiste, rodzaje i metody badań
 • mł. bryg. mgr inż. Dariusz Czerwienko
 • bryg. mgr inż. Robert Czarnecki
W artykule wymieniono podstawowe wymagania i badania jakim podlegają środki ochron osobistych stosowanych w ochronie przeciwpożarowej.

3. Analiza porównawcza własności akustycznych sali konferencyjnej na podstawie pomiarów rzeczywistych i symulacji komputerowej...
 • mgr inż. Rafał Kowal
W części drugiej zostały przedstawione wyniki z przeprowadzonej akustycznej symulacji komputerowej i porównano je z wynikami z pomiarów rzeczywistych opisanych w części pierwszej – „POMIARY”.

4. Samochody specjalne - drabiny i podnośniki
 • mł. bryg. mgr inż. Dariusz Czerwienko
 • mł. kpt. mgr inż. Sławomir Kaczmarzyk
W artykule przedstawiono najnowsze rozwiązania konstrukcyjne obecnie stosowane oraz możliwości zastosowania nowych rozwiązań w budowie drabin i podnośników pożarniczych.

5. Sorbenty. Podział i kryteria doboru.
 • inż. Tomasz Wilczyński
Omówiono podstawowy podział i kryteria, jakimi należy się kierować podczas doboru sorbentów.

V. CERTYFIKATY, APROBATY I REKOMENDACJE
1. Ocena zgodności wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej w Polsce. Aktualny stan prawny. Działalność CNBOP.
 • mł. bryg. mgr inż. Jacek Zboina
Artykuł zawiera zagadnienia: - aktualny stan prawny w zakresie certyfikacji wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej w Polsce, - działalność Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP) na rzecz ochronie przeciwpożarowej, ...(Czytaj dalej)

2. Nowe wymagania dla uniwersalnych ubrań specjalnych przeznaczonych dla straży pożarnych wynikające z nowej normy PN-EN 469:2006
 • inż. Mariusz Jaworski
W maju 2006 r. Polski Komitet Normalizacyjny wprowadził do stosowania nową normę PN-EN 469:2006 Odzież ochronna dla strażaków – Wymagania dotyczące odzieży ochronnej przeznaczonej do akcji przeciwpożarowej, która zastąpiła normę ...(Czytaj dalej)

3. Dobrowolne dokumenty i specyfikacje techniczne wspomagające właściwe stosowanie wyrobów w ochronie przeciwpożarowej - rekomendacje CNBOP
 • st. bryg. mgr inż. Jacek Świetnicki
W referacie przedstawiona została nowa działalność Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, mająca na uwadze przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa ludzi i mienia w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, a polegająca na ...(Czytaj dalej)

VI. TECHNIKA I TECHNOLOGIA
1. Historia rozwoju systemów zarządzania bazami danych
 • kpt. mgr inż. Adam Krasuski
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Maciak
W artykule przedstawiony został rozwój systemów baz danych. Omówiono w nim technologie Hierarchicznych, Sieciowych, Relacyjnych oraz Obiektowych baz danych. Artykuł ma charakter przeglądowy a celem jego jest przybliżenie wiedzy na ...(Czytaj dalej)

2. Generatory aerozoli gaśniczych wytwarzanych pirotechnicznie
 • st. kpt. mgr inż. Paweł Zbrożek
W referacie przedstawiono budowę generatorów aerozolu wytwarzanych pirotechnicznie, przeznaczenie i ograniczenia, działanie i mechanizmy gaśnicze aerozoli, warunki bezpieczeństwa, zalety i wady generatorów.

3. Łącznik kątowy wielkości 75
 • mgr inż. Marcin Heyman
 • bryg. inż. Jan Czardybon
W niniejszym artykule przedstawiono łącznik kątowy, przeznaczony do współpracy z prądownicą prostą wielkości 75, służący do zmniejszenia obciążeń mechanicznych oddziałujących na strażaka podczas podawania wody linią wężową 75. Przedstawiono także ...(Czytaj dalej)

VII. PYTANIA I ODPOWIEDZI
1. Pytania do Jednostki Certyfikującej CNBOP
 • Praca zbiorowa
Dział poświęcony pytaniom czytelników do CNBOP - w tym wypadku do Jednostki Certyfikującej