Spis treści (Kwartalnik 2012/3)
I. ROZDZIAŁ AUTORSKI
1. Badania nad opracowaniem wymagań dotyczących fizycznej i psychicznej przydatności strażaków i kandydatów na strażaków (str. 9-12)
 • prof. dr Lode Godderis
 • prof. dr Veerle Hermans
 • Toon Braeye
 • Roeland Motmans
 • Claire Baukens
 • dr Ronny Verhoogen

Autorzy zamieszczonego poniżej artykułu udowadniają, że kwestia predyspozycji psychofizycznych strażaków ma wymiar uniwersalny – podobny w każdym kraju. Fakt, iż przydatność do służby determinowana jest w jednakowym stopniu ...(Czytaj dalej)


2. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy – 40 lat konsekwentnej pracy dla ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności
 • mł. bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski

Niniejszy artykuł został przygotowany w związku z 40. rocznicą istnienia Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego, dlatego autor podjął próbę omówienia najważniejszych zmian ...(Czytaj dalej)


II. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
1. Ocena skutków awarii przemysłowej w instalacjach procesowych, w tym efektu domino – część 1. (str. 13-26)
 • st. kpt. inż. Piotr Lesiak
 • st. kpt. mgr inż. Rafał Porowski

Zwiększanie mocy produkcyjnych w zakładach przemysłowych powiązane jest z ich stopniową rozbudową. Skutkuje, to generowaniem procesów inwestycyjnych i budową nowych instalacji procesowych, które bardzo często napotykają na ograniczenie ...(Czytaj dalej)


2. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy – 40 lat konsekwentnej pracy dla ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności
 • mł. bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski

Niniejszy artykuł został przygotowany w związku z 40. rocznicą istnienia Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego, dlatego autor podjął próbę omówienia najważniejszych zmian ...(Czytaj dalej)


III. NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA
1. Proces oceniania pracowników w nowoczesnej organizacji (str. 27-34)
 • dr inż. Zbigniew Ciekanowski

Artykuł przedstawia jak istotną rolę w funkcjonowaniu nowoczesnej organizacji spełnia ocenianie pracowników. Przedstawiono istotę i cele ocen pracowniczych oraz zasady i kryteria jak również metody oceniania. Ocenianie jako ...(Czytaj dalej)


IV. PARTNERSTWO DLA INNOWACYJNOŚCI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA
1. Środki gaśnicze i ogniochronne w ochronie przeciwpożarowej i tłumieniu pożarów (str. 35-38)
 • płk. А.Н. Уласевич

V. BADANIA I ROZWÓJ
1. Metoda poprawy bezpieczeństwa budynków poprzez zastosowanie odzysku ciepła w układach wentylacji pożarowej (str. 39-46)
 • dr inż. Andrzej Zbrowski
 • dr inż. Stanisław Kozioł

W budynkach wysokich i wysokościowych pionowe klatki schodowe stanowią jedyną drogę ewakuacyjną w przypadku wystąpienia pożaru. W celu zapewnienia bezpiecznej ewakuacji z wyższych kondygnacji budynku stosowane są układy ...(Czytaj dalej)


2. Możliwości terapeutyczne promieniowania elektromagnetycznego bardzo wielkiej częstotliwości (str. 47-52)
 • prof. dr hab. inż. Augustyn Chwaleba
 • Anatoly Yatsunenko
 • dr n. techn. Jan Szczurko
 • dr inż. Józef Szmitkowski
 • dr Sergey A. Yatsunenko
 • dr . n. med. Volodymyr P. Kamkov
 • dr inż Stefan Wilczkowski

Praktycznie całe widmo promieniowania elektromagnetycznego ma zastosowanie w medycynie. Z tym, że promieniowanie w pasmie częstotliwościowym od 30 GHz do 300 GHz wykorzystywane jest od niedawna. Zespół autorski ...(Czytaj dalej)


3. Odłamkowanie podczas wybuchu zbiorników z LPG (str. 53-58)
 • st. kpt. dr inż. Zdzisław Salamonowicz
 • dr inż. Wojciech Jarosz

Działania ratownicze podczas zdarzeń z LPG wiążą się z wieloma zagrożeniami. Obecność zagrożeń zależy od sytuacji na miejscu zdarzenia jak również od podjętych działań gaśniczych i ratowniczych. Umiejętność ...(Czytaj dalej)


4. Problemy oceny wielkości i kształtu ziaren materiałów sypkich (str. 59-64)
 • mł. bryg. dr inż. Joanna Rakowska
 • mgr Katarzyna Radwan
 • mgr inż. Zuzanna Ślosorz

W artykule omówiono podstawowe pojęcia z dziedziny analizy ziarnistości oraz problemy opisu kształtu ziaren i cząstek materiałów sypkich. Poszczególne ziarna materiału mają na ogół kształt nieregularny, a więc ...(Czytaj dalej)


5. Badanie rozwoju pożaru samochodu osobowego w pomieszczeniu (str. 65-70)
 • mgr inż. Arkadiusz Omazda
 • bryg. prof. dr hab. Janusz Rybiński
 • dr inż. Anna Szajewska

Przedstawiono częstość występowania i przyczyny pożarów samochodów osobowych w dekadzie 2001-2010. Obserwuje się powolny, ale systematyczny spadek liczby pożarów w odniesieniu do liczby zarejestrowanych aut. Przedstawiono wyniki testu, ...(Czytaj dalej)


VI. CERTYFIKATY, APROBATY I REKOMENDACJE
1. Koncepcja ochrony przeciwpożarowej oraz certyfikacji systemów przeciwpożarowych elektrowni wiatrowych (str. 71-80)
 • mgr inż. Mariusz Cieślak

Celem artykułu jest przedstawienie przeglądu wytycznych dotyczących systemów przeciwpożarowych stosowanych w turbinach wiatrowych. Ze względu na zwiększającą się liczbę instalacji turbin wiatrowych, ochrona przeciwpożarowa związana z tą gałęzią ...(Czytaj dalej)


VII. TECHNIKA I TECHNOLOGIA
1. Standardy projektowania urządzeń gaśniczych tryskaczowych - porównanie głównych parametrów (str. 83-96)
 • bryg. dr inż. Waldemar Wnęk
 • st. kpt. mgr inż. Przemysław Kubica
 • inż. Mariusz Basiak

Prawidłowe zaprojektowanie instalacji tryskaczowych w obiekcie stanowi jedną z najważniejszych rzeczy wpływających na wysoką skuteczność tych urządzeń. Aby tego dokonać należy przed przystąpieniem do procesu projektowania wybrać ...(Czytaj dalej)


2. Wpływ antypirogenów stosowanych w górnictwie węgla kamiennego na ograniczenie skłonności węgla do samozapalenia (str. 97-106)
 • dr inż. Waldemar Jaskółowski
 • mgr inż. Marta Kasperkiewicz

W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań wpływu antypirogenów stosowanych w górnictwie węgla kamiennego na proces samozagrzewania węgla. Badania przeprowadzono w oparciu o polska normę PN-G-04558:1993, na węglu z ...(Czytaj dalej)


3. Efekty środowiskowe usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych (str. 107-114)
 • mgr Katarzyna Radwan
 • mgr inż. Zuzanna Ślosorz
 • mł. bryg. dr inż. Joanna Rakowska

Ciągle rosnące potrzeby ludzi, powodują doskonalenie istniejących i powstawanie nowych osiągnięć w dziedzinie nauki i technologii. Niestety, wraz z rozwojem technicznym, wzrasta również ingerencja człowieka w środowisko naturalne, ...(Czytaj dalej)


4. Pojazdy pożarnicze wczoraj i dziś – rozwój technologii (str. 115-126)
 • mł. bryg. mgr inż. Dariusz Czerwienko
 • mł. bryg. mgr inż. Adam Gontarz
 • mgr inż. Leszek Jurecki
 • mgr inż. Ireneusz Pogorzelski

Pojazd pożarniczy to specjalnie przygotowany i oznakowany samochód używany przez jednostki straży pożarnej albo inną jednostkę ochrony przeciwpożarowej do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych lub innych działaniach ratowniczych (np. ...(Czytaj dalej)


5. Bezpieczna ewakuacja a założenia scenariusza pożarowego (str. 127-130)
 • mgr inż. Łukasz Chołuj

W artykule określono bezpieczne warunki ewakuacji wynikających z założeń scenariusza pożarowego. Zapewnienie bezpiecznych warunków ewakuacji wynika z zależności wymaganego czasu bezpiecznej ewakuacji (WCBE) do dostępnego czasu bezpiecznej ewakuacji ...(Czytaj dalej)