Spis treści (Kwartalnik 2012/1)
I. ROZDZIAŁ AUTORSKI
1. O edukacji na rzecz bezpieczeństwa (str. 9)
 • prof. dr hab. Stanisław Koziej

II. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
1. Ochrona ludności w Unii Europejskiej. Podstawy prawne, sposób funkcjonowania oraz wybrane formy współpracy na poziomie unijnym. (str. 11-22)
 • mgr Sławomir Górski
 • mgr Marta Cłapka

Artykuł opisuje podstawy prawne oraz sposób funkcjonowania europejskiej ochrony ludności. Omówione w nim zostały najważniejsze akty prawne konstytuujące europejski system ochrony ludności, który podzielić można na trzy główne ...(Czytaj dalej)


III NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA
1. Pozapłacowe formy pobudzania motywacji (str. 23-28)
 • dr inż. Zbigniew Ciekanowski

W artykule pod tytułem ,,Pozapłacowe formy pobudzania motywacji” na wstępie przedstawiono wybrane metody w pozapłacowym pobudzaniu motywacji wśród pracowników, które niekiedy są ważniejsze niż motywowanie finansowe. W pierwszej ...(Czytaj dalej)


IV BADANIA I ROZWÓJ
1. Skuteczność pian gaśniczych oraz ich wpływ na środowisko (str. 29-36)
 • asst. prof. BSc Ivana Turekova
 • prof. BSc. PhD Karol Balog
 • bryg. dr. hab., prof. SGSP Marzena Półka

Piany gaśnicze są zazwyczaj używane do działań gaśniczych pożarów cieczy palnych, przy których wykorzystane są ich właściwości izolacyjne, uszczelniające oraz tłumiące proces spalania. Celem tego artykułu jest podjęcie ...(Czytaj dalej)


2. Modelowanie pożaru lasu. Cz. III. Modele paliwowe. (str. 37-48)
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Maciak

Jakość przeprowadzonej symulacji rozwoju pożaru kompleksu leśnego zależy między innymi od wprowadzonych do systemu parametrów paliwa podlegającego procesowi spalania. Warunki spalania paliwa są z reguły skomplikowane i trudne ...(Czytaj dalej)


3. Wstępna analiza możliwości zastosowania odpadów ceramiki sanitarnej jako kruszywa do betonów pracujących w wysokich temperaturach (str. 49-56)
 • kpt. dr inż. Paweł Ogrodnik
 • mgr inż. Bartosz Zegardło
 • dr hab. inż., prof PL Anna Halicka

Praca niniejsza stanowi kontynuację badań nad zastosowaniem odpadów ceramiki sanitarnej do produkcji betonów specjalnych. Przeprowadzone dotychczas prace badawcze autorów dowiodły, iż rozdrobnione odpady mogą spełniać rolę kruszywa do ...(Czytaj dalej)


4. Dydaktyczne gry decyzyjne w środowisku „rzeczywistości wzbogaconej” na przykładzie systemu ‘ARES’. Metodologia badań. (str. 57-66)
 • st. kpt. mgr inż. Robert Mazur
 • st. kpt. mgr inż. Joanna Szewczyk
 • dr Marcin Smolarkiewicz

Artykuł opisuje budowę i zastosowanie środowiska „rzeczywistości wzbogaconej” na przykładzie systemu „ARES” (ang. Augmented Reality Emergency Simulator). Pierwsza część opracowania charakteryzuje w sposób ogólny stanowisko badawcze do analizy ...(Czytaj dalej)


5. Wielkoobszarowe pożary lasów w Polsce (str. 67-78)
 • dr hab. inż., prof. IBL Ryszard Szczygieł

Pożary lasów są jedną z głównych przyczyn szkód ekologicznych. Szczególnie pożary katastrofalne, których powierzchnia przekracza 500 ha powodują silne zaburzenia w środowisku naturalnym, powodując długotrwałe i szkodliwe zmiany, ...(Czytaj dalej)


V. CERTYFIKATY, APROBATY I REKOMENDACJE
1. Prawo na rzecz bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej – system monitorowania zmian w rozporządzeniu dotyczącym świadectw dopuszczenia (str. 79-84)
 • mł. bryg. mgr inż. Jacek Zboina

W artykule przedstawiono system monitorowania zmian w rozporządzeniu dotyczącym świadectw dopuszczenia wdrożony przy nowelizacji w 2010 roku. W artykule opisano i przedstawiono innowacyjność podejścia do zagadnienia, jakim jest ...(Czytaj dalej)


VI. TECHNIKA I TECHNOLOGIA
1. Modelowanie rozwoju pożaru i rozprzestrzeniania się dymu przy wykorzystaniu numerycznej mechaniki płynów, na przykładzie oprogramowania FDS (str. 85-94)
 • mł. kpt. mgr inż. Mateusz Fliszkiewicz
 • mł. kpt. mgr inż. Andrzej Krauze
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Maciak

Program Fire Dynamics Simulator (FDS) wykorzystuje metody obliczeniowe numerycznej mechaniki płynów CFD. Model CFD, zastosowany w programie FDS pozwala badać rozwój pożaru w złożonych geometriach. CFD opisuje ruch ...(Czytaj dalej)


2. Bezpieczeństwo pożarowe budynków i urządzeń (str. 95-98)
 • D.A. Nevdah

W artykule przedstawiono realizowany w Republice Białorusi, projekt mechanizmu instalacji przeciwpożarowych w oparciu o szacunki parametrów zagrożenia pożarowego.Algorytm biorący pod uwagę wpływ wymagań technicznych ochrony przeciwpożarowej, odporności ogniowej ...(Czytaj dalej)


3. Dzianiny trudno palne na wyroby bieliźniane przeznaczone dla użytkowników w zagrożeniu pożarowym (str. 99-106)
 • mgr inż. Jolanta Janicka
 • dr inż. Elżbieta Mielicka
 • mgr inż. Dorota Zagraba
 • mgr inż. Andrzej Kędziora

W niniejszej publikacji przedstawiono wyniki badań obejmujące wybrane asortymenty wyrobów bieliźnianych, jako produkty konfekcjonowane z dzianin, których priorytetową cechą są właściwości trudno palne. Badania projektowania strukturalno-technologicznego dzianin prowadzono ...(Czytaj dalej)


VII. Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI
1. Ratownictwo chemiczno-ekologiczne. Analiza akcji przy ulicy Powstańców (str. 107-112)
 • st. kpt. mgr inż. Arkadiusz Kielin

W artykule dokonano analizy akcji jaka miała miejsce w dniu 30.05.2011 r. przy ul. Powstańców w Krakowie gdzie rozszczelnieniu uległ zawór denny w cysternie samochodowej przewożącej stężony kwas ...(Czytaj dalej)


VIII. STUDIUM PRZYPADKU-ANALIZA ZDARZEŃ RZECZYWISTYCH
1. Wypadek kolejowy w Szczygłowicach. Przebieg zdarzenia oraz analiza zagrożeń rzeczywistych oraz potencjalnych. (str. 113-120)
 • dr Tomasz Węsierski
 • mgr inż. Monika Nagrodzka

Nie jest tajemnicą iż stan polskich torowisk nie należy do najlepszych, zwłaszcza na terenie województwa śląskiego. Prędkość dopuszczalna pociągów na odcinku między Knurowem a Szczygłowicami wynosi zaledwie 30 ...(Czytaj dalej)