Spis treści (Kwartalnik 2011/4)
I ROZDZIAŁ AUTORSKI
1. Dwa typy zarządzania reputacją
 • Ph.D. Peter M. Sandman

Wprowadzenie zamiast streszczenia Czy w każdym przypadku sprawdza się twierdzenie Benjamina Franklina, że „potrzeba wielu dobrych uczynków, aby stworzyć dobrą reputację, ale wystarczy jeden zły, żeby ją stracić”? ...(Czytaj dalej)


2. 2. Zobowiązania sojusznicze w ramach NATO, minimalizacja skutków ataków terrorystycznych lub sabotażowych jako elementy systemu zarządzania kryzysowego w Polsce.
 • Marek Komorowski

II ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
1. 1. Analiza procesu szkolenia strażaków Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego do współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym w zakresie realizacji operacji nocnych
 • dr n. med. Robert Gałązkowski
 • mgr Agata Pawlak

Szkolenie strażaków KSRG do współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym (SP ZOZ LPR) w zakresie realizacji lotów nocnych stanowi jedno z najważniejszych założeń strategii wprowadzania do operacji nowych śmigłowców ...(Czytaj dalej)


2. 2. Od kontroli wewnętrznej do zarządczej. Analiza organizacyjno-prawnych aspektów kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych
 • ppłk dr Konrad Stańczyk

Kontrola jest niezbędnym elementem procesu zarządzania. Występuje zatem zarówno w zarządzaniu całą gospodarką narodową, jej poszczególnymi dziedzinami oraz jednostkami organizacyjnymi, a wśród nich jednostkami sektora finansów publicznych. W ...(Czytaj dalej)


3. 3. Gra decyzyjna „WODA” – symulacja powodzi na potrzeby szkoleniowe centrum zarządzania kryzysowego
 • dr Marcin Smolarkiewicz

W latach 2001 - 2010 w Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Powszechnego (CEBP) Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) w Warszawie przygotowywane były i przeprowadzane symulacje pracy Centrów Zarządzania Kryzysowego (CZK) ...(Czytaj dalej)


III NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA
1. 1. W świecie komunikacji. Komunikacja wewnętrzna w organizacji.
 • mgr Joanna Cybulska

Jest to trzeci artykuł z mini cyklu „W świecie komunikacji”. Poprzednie artykuły wprowadziły czytelnika w dziedzinę public relations oraz omówiły jej główne cele i zadania. Stanowiły wprowadzenie do ...(Czytaj dalej)


IV BADANIA I ROZWÓJ
1. 1. Modelowanie ewakuacji podczas pożarów budynków – analiza ryzyka
 • E.A. Granovskiy
 • V.A. Lyfar
 • I.M. Barbuca
 • dr inż. Wojciech Jarosz

We współczesnych wielokondygnacyjnych budynkach mających złożoną geometrię, trudno jest określić efektywność systemu ochrony przeciwpożarowej. Wynika to z dużej liczby wariantów powstawania i rozwoju pożarów. Skuteczność i niezawodność systemu ...(Czytaj dalej)


2. 2. Analiza rozkładu stężeń tlenu podczas gaszenia pomieszczenia azotem, przy wymuszonych ruchach powietrza
 • st. kpt. mgr inż. Przemysław Kubica
 • bryg. dr inż. Waldemar Wnęk

Technologia gaszenia pożarów gazami gaśniczymi stosowana jest do zabezpieczania mienia wysokiej wartości. Współcześnie jest to najczęściej spotykany sposób zabezpieczania serwerowni, archiwów lub magazynów muzealnych. Skuteczność gaszenia gazem zależy ...(Czytaj dalej)


3. 3. Wybrane modele obliczeniowe czasów ewakuacji
 • mgr inż. Iwona Cłapa
 • st. kpt. mgr inż. Rafał Porowski
 • prof. dr hab. inż. Marek Dziubiński

W artykule tym dokonano analizy i krótkiej charakterystyki metodyk obliczeniowych dotyczących szacowania czasu ewakuacji ludzi z budynków i obiektów budowlanych. Dostępne w literaturze modele obliczeniowe podzielić można na ...(Czytaj dalej)


4. 4. Zastosowanie modelu matematycznego pożaru lasu w oprogramowaniu wspomagania decyzji w akcjach gaśniczych
 • dr inż. Anna Szajewska

W pracy przedstawiono założenia do symulacji komputerowej pożaru lasu, w oparciu o dane cyfrowe topografii lasów i krótkoterminową prognozę pogody. Do przeprowadzenia symulacji zostało wykonane oprogramowanie, w którym ...(Czytaj dalej)


V. CERTYFIKATY, APROBATY I REKOMENDACJE
1. 1. Znaczenie aprobat technicznych dla bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych
 • kpt. mgr inż. Grzegorz Mroczko

W niniejszym artykule przedstawiono istotne informacje dotyczące zakresu, zasad i trybu udzielania aprobat technicznych dla wyrobów budowlanych. Autor analizuje podstawy prawne regulujące zagadnienie aprobacji wyrobów w tym między ...(Czytaj dalej)


VI. TECHNIKA I TECHNOLOGIA
1. Ontologie i możliwości ich wykorzystania jako warstwy reprezentacji wiedzy w systemie CBR dla straży pożarnej
 • kpt. mgr inż. Karol Kreński
 • kpt. dr inż. Adam Krasuski
 • kpt mgr inż. Stanisław Łazowy

Artykuł przedstawia podstawy reprezentacji wiedzy dla inteligentnych systemów w Państwowej Straży Pożarnej. Część dokumentacji gromadzonej przez PSP, zwłaszcza tej, związanej z działaniami operacyjnymi mogłaby służyć do tworzenia banków ...(Czytaj dalej)


2. 2. Modelowania pożaru lasu. Część II. Symulacja komputerowa pożaru wybranego kompleksu leśnego
 • mgr inż. Tomasz Czerpak
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Maciak

W pracy przedstawiono symulację rozprzestrzeniania się pożaru roślinności w wybranym kompleksie leśnym w pobliżu Nowogrodu. Analiza rozwoju pożaru roślinności została przeprowadzona za pomocą oprogramowania FARSITE. Omówiono sposób kompletowania ...(Czytaj dalej)


3. 3. Korozja instalacji gaśniczych i armatury pożarniczej
 • mł. bryg. dr inż. Joanna Rakowska
 • mgr inż. Zuzanna Ślosorz

Urządzenia do gaszenia pożarów powinny charakteryzować się wysoką skutecznością i niezawodnością działania. Jednym z problemów związanych z jego poprawnym działaniem jest ograniczenie rozwoju korozji przez odpowiedni dobór ...(Czytaj dalej)


VII. Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI
1. 1. Metody wyznaczania wydatku gaśniczego
 • mł. bryg. mgr inż. Przemysław Wysoczyński
 • mł. bryg. mgr inż. Aleksander Adamski

W swoich działaniach strażak-ratownik dysponuje zbiorem aktywnych i pasywnych środków zmierzających do likwidacji pożaru. Do środków pasywnych zaliczyć można: techniczne środki ochrony indywidualnej, sprzęt asekuracyjny czy środki łączności. ...(Czytaj dalej)


VIII. STUDIUM PRZYPADKU-ANALIZA ZDARZEŃ RZECZYWISTYCH
1. 1. Analiza oparzeń ciała oraz dojścia do zgonu mężczyzny na podstawie podjętych w sprawie ustaleń i zdjęć
 • podinsp. dr Renata Włodarczyk

Artykuł traktuje o problematyce związanej z wykorzystaniem ognia do dokonania czynów przestępnych i ich maskowania, ustaleniem przyczyn wystąpienia poparzeń na ciele zwłok ludzkich, rodzaju śmierci gwałtownej, tożsamości ofiary ...(Czytaj dalej)