Spis treści (Kwartalnik 2011/2)
ROZDZIAŁ AUTORSKI
1. 1. Nowa wersja krajowej strategii skutecznego reagowania kryzysowego w przypadku wystąpienia kataklizmu: Wnioski z przebiegu huraganu Katrina cz. II (str. 9-18)
 • William Peterson

Artykuł przedstawia kolejne etapy opracowania Krajowego Ramowego Planu Reagowania Kryzysowego w oparciu o wnioski wyciągnięte z działań podjętych w przypadku huraganu Katrina jako pierwszego kroku na drodze ku ...(Czytaj dalej)


2. 2. Postamerykański świat (str. 19-24)
 • prof. dr hab. Longin Pastusiak

Bardzo ciekawy artykuł wybitnego znawcy problematyki amerykańskiej dotyczący pozycji Stanów Zjednoczonych we współczesnym świecie, siły i słabości tego kraju po zakończeniu zimniej wojny.


II. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
1. 1. Dochodzenia popożarowe - Niedoceniana szansa na poprawę bezpieczeństwa (str. 25-30)
 • mgr Tomasz Sawicki

W artykule omówiono problematykę bezpieczeństwa powszechnego związanego z prowadzeniem dochodzeń popożarowych w Polsce. Przeprowadzono analizę statystyczną pożarów powstałych w naszym kraju oraz porównano sytuację pożarową w Polsce na ...(Czytaj dalej)


III. NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA
1. 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa (str. 31-42)
 • lic. Anna Leleń

Niniejszy artykuł jest kontynuacją artykułu, który ukazał się w kwartalniku nr 2010/2. W poprzednim artykule zdefiniowano podstawowe pojęcia, cel i zakres zarządzania zasobami ludzkimi. Omówiono najistotniejsze elementy ...(Czytaj dalej)


IV. BADANIA I ROZWÓJ
1. 1. Kilka komentarzy na temat pomiarów detonacji gazowych w rurze uderzeniowej (str. 43-50)
 • st. kpt. mgr inż. Rafał Porowski
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk

Celem naszej pracy była próba zaadoptowania techniki klasycznej rury uderzeniowej do badań doświadczalnych nad zjawiskiem propagacji i inicjacji fali detonacyjnej. W przeprowadzonych badaniach wykorzystaliśmy w sekcji napędzającej rury ...(Czytaj dalej)


2. 2.Nowa metoda usuwania radioaktywnych zanieczyszczeń z roztworów poakcyjnych (str. 51-58)
 • ppłk dr inż. Paweł Maciejewski
 • kpt. mgr inż. Zbigniew Zielonka
 • mł. kpt. dr inż. Janusz Adam Wrzesiński

Atak terrorystyczny z użyciem substancji radioaktywnych wymaga podjęcia odpowiednich działań zmierzających do dekontaminacji skażonych powierzchni. Istotą działania jest mechaniczne usuniecie substancji radioaktywnych z użyciem wodnych roztworów związków powierzchniowo ...(Czytaj dalej)


3. 3. Właściwe stosowanie ochron osobistych a bezpieczeństwo pracy (str. 59-66)
 • dr Tomasz Węsierski

Praca strażaka wiąże się z szeregiem niebezpieczeństw występujących na miejscu zdarzenia. Jednym z nich jest oddziaływanie bodźca termicznego, który może być przyczyną dyskomfortu pracy, poważnych poparzeń a w ...(Czytaj dalej)


V. CERTYFIKATY, APROBATY I REKOMENDACJE
1. 1. Ocena zgodności wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej w praktyce – systemy kontroli dostępu (str. 67-70)
 • mł. bryg. mgr inż. Jacek Zboina

W artykule przedstawiono podstawy prawne i wymagania techniczno-użytkowe stawiane elementom systemów kontroli dostępu na potrzeby uzyskania świadectwa dopuszczenia zgodnie z rozporządzeniem MSWiA (Dz. U Nr 85 poz. 553). ...(Czytaj dalej)


VI. TECHNIKA I TECHNOLOGIA
1. 1. Fire detection system with increased electromagnetic hindrances resistance (in russian) (str. 71-74)
 • dr n. techn. А.И Кицак
 • dr n. techn. В.Е Поляков
 • dr n. techn. Д.Л. Есипович

There is a description of the optical scheme of the laser fibre-optical smoke detector that provides increased electromagnetic fields stability in the fire alarm system using it as ...(Czytaj dalej)


2. 2. Bezpieczeństwo pracy na drabinie (str. 75-84)
 • bryg. mgr inż. Robert Czarnecki

Opracowanie poświęcone jest bezpieczeństwu pracy z przenośnymi drabinami pożarniczymi. Na wstępie wymieniono przepisy prawa dotyczące bezpiecznej eksploatacji drabin a następnie podano przykłady prawidłowego i nieprawidłowego ...(Czytaj dalej)


3. 3. Analiza porównawcza metod badań i wymagań stawianych działkom wodno - pianowym ze względu na ich przeznaczenie i zastosowanie (str. 85-102)
 • Andrzej Połeć

Artykuł zawiera podstawowe informacje dotyczące metod badań i wymagań stawianych działkom wodno – pianowym, wykonywanych w ramach wstępnego badania typu podczas ich dopuszczania do obrotu i stosowania na ...(Czytaj dalej)


4. 4. Podstawowe aspekty ochrony przeciwpożarowej elektrowni wiatrowych (str. 103-108)
 • mgr inż. Tomasz Sowa
Artykuł zawiera podstawowe informacje na temat ochrony przeciwpożarowej elektrowni wiatrowych lądowych jak również morskich, główne czynniki stwarzające zagrożenie pożarem, rozwiązania techniczne w zakresie detekcji pożaru i jego gaszenia. Opisano również ...(Czytaj dalej)

VII. SZKOLENIA I PROPAGOWANIE WIEDZY
1. 1. Wykorzystanie środków dydaktycznych w procesie projektowania działań szkoleniowych (str. 109-120)
 • Maria Kędzierska

Materiał prezentuje środki dydaktyczne wykorzystywane w realizacji procesu nauczania. Zawiera podział i charakterystykę środków dydaktycznych stosowanych przy projektowaniu szkoleń tradycyjnych – stacjonarnych oraz zdalnych - e-learningowych w tym ...(Czytaj dalej)


VIII. Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI
1. 1. Dowożenie wody podczas akcji gaśniczych (str. 121-128)
 • mł. bryg. mgr inż. Aleksander Adamski
 • mł. bryg. mgr inż. Przemysław Wysoczyński

Artykuł opisuje system dowożenia wody . Omówiono najważniejsze problemy i wybrane sposoby poprawy jego działania. Zaprezentowano korzyści płynące z wybranych rozwiązań technicznych, podnoszących parametry pracy układu. W analizie ...(Czytaj dalej)