Spis treści (Kwartalnik 2011/1)
I. ROZDZIAŁ AUTORSKI
1. Nowa wersja krajowej strategii skutecznego reagowania kryzysowego w przypadku wystąpienia kataklizmu: Wnioski z przebiegu huraganu Katrina (str. 9-20)
 • William Peterson
Artykuł przedstawia kolejne etapy opracowania Krajowego Ramowego Planu Reagowania Kryzysowego w oparciu o wnioski wyciągnięte z działań podjętych w przypadku huraganu Katrina jako pierwszego kroku na drodze ku niezbędnej krajowej ...(Czytaj dalej)

II. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
1. Systemy zarządzania bazą danych i architektura agentowa w służbach ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej (str. 21-40)
 • mgr inż. Marcin Michał Mirończuk
W artykule przedstawiono autorską klasyfikację Systemów Zarządzania Bazą Danych (SZBD) oraz opisano możliwość zastosowania architektury agentowej w służbach ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej PSP. W pierwszej części artykułu dokonano autorskiej klasyfikacji, ...(Czytaj dalej)

2. Znaczenie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) w zarządzaniu przedsiębiorstwem (str. 41-48)
 • dr inż. Agnieszka Werenowska
 • mgr Tomasz Stankiewicz

Coraz częściej przedsiębiorstwa podejmują się działalności w zakresie społecznej odpowiedzialności (CSR). Działania te w wielu przypadkach mają charakter bardzo symboliczny i jednorazowy. Zdarza się jednak, że CSR traktowany ...(Czytaj dalej)


3. Inwestycje w kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstwa w okresie dekoniunktury (str. 49-58)
 • mgr Maciej Krydowski

W obliczu kryzysu ekonomicznego, który w różnym stopniu dotknął dużą część polskich przedsiębiorstw, wielu pracodawców stanęło przed koniecznością podjęcia trudnych decyzji kadrowych. Kupno nowej maszyny, zbudowanie linii produkcyjnej, ...(Czytaj dalej)


III. NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA
1. Monitorowanie i diagnozowanie procesów i obiektów technicznych w systemach zapewnienia bezpieczeństwa technicznego (str. 59-68)
 • dr inż. Andrzej Zbrowski
 • dr inż. Stanisław Kozioł

W artykule przeprowadzono analizę czynników oddziaływujących na rozwój systemów monitorowania i diagnozowania procesów i obiektów technicznych. Przedstawiono powiązania systemów technicznych z międzynarodowymi i krajowymi standardami i uregulowaniami prawnymi. ...(Czytaj dalej)


2. Zagrożenia bezpieczeństwa państwa (str. 69-78)
 • dr inż. Zbigniew Ciekanowski

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z zagrożeniami bezpieczeństwa państwa, które należą od dawna (czasy istnienia plemion) do wartości najbardziej cenionych i chronionych przez wszystkie narody. Bezpieczeństwo ...(Czytaj dalej)


IV. BADANIA I ROZWÓJ
1. Stateczność pojazdów pożarniczych – metody badań (str. 79-88)
 • dr inż. Włodzimierz Kupicz

W artykule przedstawiono metody badań stateczności poprzecznej pojazdów pożarniczych, zgodne z wymaganiami normy. Podkreślono niedostateczną ilość informacji uzyskiwanych w statycznych metodach wyznaczania kąta przechyłu bocznego, zaproponowano rozszerzenie zakresu ...(Czytaj dalej)


2. Badania adsorpcji i zwilżania porowatego materiału przez roztwory surfaktantów (str. 89-94)
 • st. kpt. mgr inż. Joanna Rakowska
 • mgr Katarzyna Radwan

Adsorpcja surfaktantu na granicy faz ciało stałe-ciecz odgrywa ważną rolę w wielu technologicznych i przemysłowych zastosowaniach, takich jak mycie, flotacja mineralna, zapobieganie korozji, rozdrabniania ciał stałych, wydobycia ropy ...(Czytaj dalej)


3. BLEVE – fireball w Jezierzycach Słupskich. Analiza pożaru dużego oraz zagrożeń z nim związanych (str. 95-104)
 • dr Tomasz Węsierski

BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) czyli w dosłownym tłumaczeniu “wybuch rozszerzających się par wrzącej cieczy” należy do typu zjawisk szczególnie niebezpiecznych w przemyśle. Skutkami zjawiska BLEVE – ...(Czytaj dalej)


V. CERTYFIKATY, APROBATY I REKOMENDACJE
1. Wpływ uregulowań unijnych dotyczących postępowania z F-gazami na ich stosowanie w gazowych urządzeniach gaśniczych (str. 105-116)
 • st. kpt. mgr inż. Paweł Zbrożek
 • mł. kpt. inż. Tomasz Kiełbasa

W artykule przedstawiono uregulowania prawne dotyczące F-gazów wykorzystywanych w ochronie przeciwpożarowej. Omówiono stosowanie F-gazów oraz konsekwencje nowych uregulowań dla branży przeciwpożarowej. Zarysowano prognozy rozwoju urządzeń gaśniczych wykorzystujących F-gazy ...(Czytaj dalej)


VI. TECHNIKA I TECHNOLOGIA
1. Indywidualna ochrona przed skażeniami dróg oddechowych i skóry cz. II (str. 129-150)
 • prof. dr hab. inż. Władysław Harmata
 • dr inż. Grzegorz Nyszko

W opracowanym materiale przedstawiono współczesne zagrożenia pochodzące od terrorystycznego użycia broni masowego rażenia oraz toksycznych substancji pochodzenia przemysłowego. Scharakteryzowano wpływ indywidualnych środków ochrony przed skażeniami na zdolność bojową ...(Czytaj dalej)


2. Wewnętrzna ochrona odgromowa obiektów zabytkowych (str. 151-162)
 • mgr inż. Artur Dłużniewski
 • mgr inż. Łukasz John

W artykule omówiono zasady ochrony urządzeń elektrycznych i elektronicznych znajdujących się w obiektach zabytkowych przed przepięciami. Ochrona przeciwprzepięciowa polega na zastosowaniu strefowej koncepcji ochrony urządzeń i systemów. Opisano ...(Czytaj dalej)


3. Fire safety protection provision of grain purifying and dryer complexes of a mine type (str. 163-168)
 • Д.Г. Сенько

Problematic questions of fire safety protection provision of grain purifying and dryer complexes of a mine type were considered; test results and principle solutions on creation of ...(Czytaj dalej)


VII. Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI
1. Wybrane aspekty działań ratowniczych i medycznych w aktach terroru (str. 169-174)
 • dr n. med. Przemysław Guła
 • mgr Edyta Szafran

Obecny poziom zagrożenia atakami terrorystycznymi na świecie wyraźnie pokazuje konieczność uwzględnienia ich ryzyka w planach zarządzania kryzysowego opracowywanych na poziomie krajowym, resortowym, wojewódzkim, a także tych przygotowanych z ...(Czytaj dalej)


2. Koncepcja prowadzenia dekontaminacji poszkodowanych przez jednostki ratowniczo gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej (str. 175-180)
 • st. kpt. mgr inż. Michał Langner
Informacja o przyznaniu Polsce tytułu gospodarza Mistrzostw Europy w 2012 roku wymusiła konieczność rewizji stanu przygotowania kraju pod kątem bezpieczeństwa jej uczestników. Jednym z obszarów, w których dostrzeżono konieczność wypracowania ...(Czytaj dalej)