Spis treści (Kwartalnik 2010/4)
I. ROZDZIAŁ AUTORSKI
1. Zaufać społeczeństwu, mówiąc mu prawdę: czego nauczyłem się w ciągu 40 lat pracy w sektorze informowania o ryzyku (str. 9-20)
 • Ph.D. Peter M. Sandman
Artykuł poświęcony jest doświadczeniom dr. Petera M. Sandman wynikającym z jego czterdziestoletniej pracy w dziedzinie komunikacji kryzysowej.

II. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
1. Akredytacja narzędziem kształtowania bezpieczeństwa publicznego (str. 21-24)
 • dr inż. Eugeniusz W. Roguski
W artykule przedstawiono hipotezę, że akredytacja i system oceny zgodności są narzędziami mającymi istotny wpływ na poziom bezpieczeństwa publicznego. Przedstawiono zaangażowanie akredytowanych jednostek oceniających zgodność. w sześciu obszarach bezpieczeństwa W ...(Czytaj dalej)

2. Innowacyjność a konkurencyjność przedsiębiorstw (str. 25-38)
 • mgr Justyna Chlebek
Artykuł poświęcony jest omówieniu zależności między innowacyjnością i konkurencyjnością przedsiębiorstw. Prześledzone zostało zjawisko konkurencyjności oraz czynników na nią wpływających. Scharakteryzowane zostało pojęcie „innowacji”, jej rodzaje i źródła. Przedstawiono stan innowacyjności ...(Czytaj dalej)

3. Realizacja projektów w konsorcjum (str. 39-48)
 • mgr Jolanta Łukasik
W artykule opisano problemy instytucjonalne i relacje wewnątrz konsorcjum podczas realizacji projektów. Przedstawiono wybrane sytuacje konfliktowe jakie mogą pojawić się w zespołach projektowych oraz opisano czynnik ryzyka jaki może wystąpić ...(Czytaj dalej)

III. NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA
1. Perspektywy rozwoju systemów zwiększających bezpieczeństwo ekologiczne (str. 47-58)
 • dr inż. Elżbieta Rogoś
 • dr inż. Andrzej Zbrowski
W artykule przedstawiono główne kierunki działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego przed skutkami rozwoju gospodarczego i naturalnymi zagrożeniami. Omówiono podstawowe międzynarodowe standardy wspierające wprowadzanie i stosowanie prośrodowiskowych technologii. Przedstawiono, ...(Czytaj dalej)

2. W świecie komunikacji. Rola public relations w sytuacjach kryzysowych. (str. 59-64)
 • mgr Joanna Cybulska
W artykule przedstawiono rolę i zadania Zarządu oraz komórki public relations w sytuacji kryzysowej w firmie. Autorka przedstawia ogólne informacje na temat kryzysu, co go może wywołać, jakie są ...(Czytaj dalej)

IV. BADANIA I ROZWÓJ
1. Model współdziałania państwowej straży pożarnej i lotniczego pogotowia ratunkowego, jako bezpieczny sposób wdrożenia w operacje nocne nowych śmigłowców ratunkowych (str. 65-72)
 • dr n. med. Robert Gałązkowski

Wyposażenie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w nowoczesne śmigłowce ratunkowe stało się ogromnym wyzwaniem wynikającym z potrzeby bezpiecznej realizacji procesu wymiany taboru i przygotowania całego personelu SP ZOZ LPR do ...(Czytaj dalej)


2. Wybrane aspekty awarii z udziałem LPG – aktualne problemy badawcze (str. 73-76)
 • dr inż. Wojciech Jarosz
 • mgr inż. Zdzisław Salamonowicz

Liczba awarii z udziałem gazu LPG zwiększają się każdego roku. Następstwem tego faktu jest zwiększenie ilości działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Złożoność zjawisk występujących podczas ...(Czytaj dalej)


3. Badanie zakresu implementacji i stopnia wspomagania systemu „SWDST” na poziomie powiatu (miasta) (str. 77-90)
 • st. kpt. mgr inż. Robert Mazur

Dynamiczny rozwój technologii informatycznych i teleinformatycznych znajduje coraz większe odzwierciedlenie w obszarze informatycznych systemów wspomagających ratownictwo i zarządzanie kryzysowe. Charakterystyczne dla każdej ze służb warunki działań wpływają na ...(Czytaj dalej)


4. Metodyka e-learningu w kontekście szkoleń internetowych z zakresu OC, OL i ZK (str. 91-104)
 • st. kpt. mgr inż. Joanna Szewczyk

Kształcenie osób dorosłych na całym świecie przyjmuje nowe formy. Czy potrafimy wykorzystać nowoczesne technologie informatyczne w szkoleniach dla pracowników administracji publicznej? Poniższy artykuł przybliża strategie e-learningu. Przedstawia ...(Czytaj dalej)


5. Prądownica pożarnicza o eliptycznym wypływie środka gaśniczego (str. 105-111)
 • dr inż Stefan Wilczkowski

W artykule opisano sposób poprawienia efektywności gaszenia pożarów grupy „B” proszkiem gaśniczym poprzez zastosowanie prądownicy o eliptycznym wypływie środka gaśniczego.


V. TECHNIKA I TECHNOLOGIA
1. Indywidualna ochrona przed skażeniami dróg oddechowych i skóry cz. I (str. 123-138)
 • prof. dr hab. inż. Władysław Harmata
 • dr inż. Grzegorz Nyszko

W opracowanym materiale przedstawiono współczesne zagrożenia pochodzące od terrorystycznego użycia broni masowego rażenia oraz toksycznych substancji pochodzenia przemysłowego. Scharakteryzowano wpływ indywidualnych środków ochrony przed skażeniami na zdolność bojową ...(Czytaj dalej)


2. Samochody z turbinowym systemem gaśniczym (str. 139-150)
 • dr Tomasz Węsierski
 • mgr inż. Jan Kielin
 • mł. bryg. mgr inż. Adam Gontarz

Dynamiczny w ostatnich latach rozwój techniki stawia do dyspozycji ratowników coraz to nowsze możliwości pozwalające skutecznie zapobiegać powstawaniu pożarów, jak również ich rozprzestrzenianiu się, między innymi dzięki stosowaniu ...(Czytaj dalej)


3. Aspekty szkolenia praktycznego w zakresie stosowania podręcznego sprzętu gaśniczego (str. 151-158)
 • mgr inż. Michał Chmiel

Obok specjalistycznego sprzętu do prowadzenia wszelkich działań ratowniczo-gaśniczych, stanowiącego wyposażenie Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych, ważną rolę w systemie zwalczania pożarów odgrywa podręczny sprzęt gaśniczy, który przeznaczony jest ...(Czytaj dalej)


VI. Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI
1. Zagrożenie pożarowe zabudowy drewnianej na przykładzie tzw. „Świdermajerów” (str. 159-164)
 • mł kpt. mgr inż. Janusz Popis

Artykuł przybliża problem zagrożenia pożarowego w budownictwie drewnianym na przykładzie „świdermajerów”. Omawia najczęstsze przyczyny powstawania pożarów, trudności z jakimi spotykają się strażacy przy tego typu akcjach oraz zwraca ...(Czytaj dalej)