Spis treści (Kwartalnik 2008/4)
I. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
1. Innowacyjne rozwiązania dla ochrony przeciwpożarowej
 • dr inż. Eugeniusz W. Roguski
 • mł. bryg. mgr inż. Jacek Zboina
Artykuł przedstawia nowe inicjatywy i rozwiązania CNBOP w dziedzinie szkoleń organizowanych dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej.

2. Doskonalenie procesu badawczego - realizacja misji Sekretarza Naukowego CNBOP
 • dr inż Stefan Wilczkowski
Artykuł jest krótkim podsumowaniem dotyczącym sprawozdań i odbiorów prac naukowo-badawczych, badawczo-rozwojowych i wspierających działalność badawczo-rozwojową realizowanych w latach 2005 - 2007.

3. Sposób oceny zagrożenia gminy i powiatu
 • mł. bryg. dr inż. Paweł Janik
Artykuł przedstawia autorską metodę oceny zagrożenia gminy i powiatu, która poprzedza opracowanie procedur postępowania w planach zarządzania kryzysowego.

4. Diagnostyczna metoda oceny ryzyk i systemów reagowania PomRisc jako narzędzie programowania zmian doskonalących systemy bezpieczeństwa i ich monitorowania
 • dr inż. Eugeniusz W. Roguski
 • mł. bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski
Autorzy w sygnalny sposób przedstawili autorską metodykę PomRisc, która umożliwia diagnozę stanu bezpieczeństwa i systemu ratownictwa oraz wskazanie optymalnych kierunków działań doskonalących. W metodyce wykorzystano wybrane metody i narzędzia analizy ...(Czytaj dalej)

II. BADANIA I ROZWÓJ
1. Aparatura do badania trwałości hydraulicznych narzędzi ratowniczych
 • mgr inż. Katarzyna Włodarczyk
 • mł. bryg. mgr inż. Zbigniew Sural
Autorzy artykułu opisują prace oraz wyniki realizacji zadania badawczego wykonywanego we współpracy Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie z Instytutem Technologii Eksploatacji Państwowym Instytutem Badawczym w Radomiu w ramach projektu ...(Czytaj dalej)

2. Metody określania reakcji na ogień wybranych materiałów włókienniczych i elementów wykończenia wnętrz
 • kpt. mgr inż. Ariadna Koniuch
 • st. kpt. mgr inż. Daniel Małozięć
W niniejszym artykule przedstawiono zagrożenie pożarowe materiałów włókienniczych, które najczęściej mogą znaleźć się na drogach ewakuacyjnych tj. dywany i wykładziny podłogowe, meble tapicerowane w tym materace i tapicerowane podstawy leżysk, ...(Czytaj dalej)

3. Zjawiska reologiczne w pianotwórczych środkach gaśniczych cz. III
 • st. kpt. mgr inż. Joanna Rakowska
W artykule omówiono strukturę piany i czynniki wpływające na jej właściwości oraz mechanizmy niszczenia. Przedstawiono badania wpływu temperatury koncentratu i roztworu pianotwórczego na jakość i trwałość piany gaśniczej. Określono znaczenie ...(Czytaj dalej)

4. Badanie stateczności samochodów pożarniczych
 • mł. bryg. mgr inż. Adam Gontarz
 • Maciej Gloger
 • mgr inż. Rafał Zakrzewski
W niniejszym artykule zawarto zwięzły opis podstawowych zjawisk związanych ze statecznością ruchu samochodu, przedstawiono procedury badania stateczności samochodów pożarniczych wykonywane w CNBOP, jak również podano uzyskane wyniki badań dla poszczególnych ...(Czytaj dalej)

III. TECHNIKA I TECHNOLOGIA
1. Pożary w przemyśle naftowym – przebieg zdarzeń, przyczyny powstawania
 • dr inż. Wiktor Lasota
Przegląd literatury został przeprowadzony po to, aby zebrać informacje odnoszące się do gaszenia obecnych pożarów zbiorników i zaproponowania testów pożarowych przeprowadzonych na dużą skalę. W sumie, 480 zdarzeń pożarowych zbiorników ...(Czytaj dalej)

2. Systemy redukcji tlenu. Analiza praktycznego wykorzystania.
 • mgr inż. Tomasz Sowa
Artykuł zawiera podstawowe informacje na temat systemów zapobiegania powstawaniu pożarów wykorzystujących zjawisko inertyzacji. Poniżej opisana jest zasada działania, budowa, najbardziej typowe zastosowanie i pobieżne porównanie do systemów alarmowania i gaszenia ...(Czytaj dalej)

IV. Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI
1. Wykorzystanie węży tłocznych w ratownictwie na akwenach pokrytych lodem
 • bryg. mgr inż. Tomasz Krasowski
Artykuł przedstawia możliwość wykorzystania węży pożarniczych W75 na zamarzniętych akwenach podczas akcji ratowniczych.