Spis treści (Kwartalnik 2008/2)
I. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
1. VII kadencja Rady Naukowej CNBOP
 • dr inż Stefan Wilczkowski
Autor przedstawia pracę Rady Naukowej CNBOP na tle ogólnej sytuacji Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w latach 2005 - 2008

2. Oprogramowanie wspomagające zarządzanie kryzysowe na szczeblu lokalnym – ELIKSIR
 • mgr inż. Katarzyna Włodarczyk
Artykuł zawiera charakterystykę oprogramowania komputerowego - ELIKSIR, które stanowi narzędzie wspomagające tworzenie Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego w wersji elektronicznej.

3. System ratownictwa - nowe spojrzenie
 • st. bryg. mgr inż. Tomasz Leszczyński
Autor przedstawia swój pogląd na funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, wskazuje na niedostatki w jego funkcjonowaniu i braki w jego podstawach legislacyjnych. Wskazuje także co należy zrobić abyśmy mogli ...(Czytaj dalej)

4. Ratownictwo wysokościowe w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym
 • st. bryg. mgr inż. Marian Sochacki
Autor opisuje organizację, działanie oraz miejsce ratownictwa wysokościowego w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym (KSR-G)

II. BADANIA I ROZWÓJ
1. Właściwości koncentratów pianotwórczych zawierających siarczan dodecyl sodu po dodaniu cocamidopropylu betainy (ang.)
 • dr hab. inż. Andrzej Mizerski
 • mgr inż. Michał Langner
Autorzy przedstawiają wyniki badań dotyczących wpływu dodawania cocamidopropylu betainy na właściwości koncentratów zwierających siarczan dodectyl sodu. Podaje wyniki badań dotyczące ciśnienia powierzchniowego, siły spieniania, zwilżania oraz stabilności piany. W konkluzjach ...(Czytaj dalej)

III. CERTYFIKATY, APROBATY I REKOMENDACJE
1. Istotne zmiany w systemie oceny zgodności wyrobów cz. IV
 • mł. bryg. mgr inż. Jacek Zboina
Artykuł jest czwartym z cyklu 4 artykułów poświęconych zmianom w systemie dopuszczeń wyrobów wprowadzanych do użytkowania i wykorzystywanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w Polsce. W powyższych artykułach przedstawione zostały nowe ...(Czytaj dalej)

IV. TECHNIKA I TECHNOLOGIA
1. Możliwości zastosowania nowoczesnych technologii do identyfikacji sił i środków w czasie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych – analiza wstępna
 • mł. bryg. mgr inż. Zbigniew Sural
 • mł. bryg. mgr inż. Tomasz Sobieraj
Artykuł przedstawia możliwości zastosowania kodów kreskowych oraz GPS i GPRS do identyfikacji sił i środków w czasie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

2. Badanie właściwości pian gaśniczych wytwarzanych za pomocą systemu CAF z wodnych roztworów środków pianotwórczych typu S I P
 • kpt. mgr inż. Grzegorz Kempczyński
W swoim artykule autor przedstawia wyniki badań dotyczących pian gaśniczych wytwarzanych przez urządzenia CAFS. Analizuje także, które z ogólnie dostępnych na polskim rynku środków pianotwórczych nadają się do wykorzystania w ...(Czytaj dalej)

V. PYTANIA I ODPOWIEDZI
1. Pytanie o narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w opiniach pożarowych
 • kpt. mgr inż. Ariadna Koniuch
 • st. kpt. mgr inż. Daniel Małozięć
Autorzy przedstawiają sposób rozumienia pojęcia „narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu” przez pryzmat literatury prawniczej i orzecznictwa. Podane zostały szczegółowe interpretacje określeń „narażać” oraz ...(Czytaj dalej)

VI. Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI
1. Sekwencje ratowniczych założeń taktycznych w obiektach studni
 • bryg. mgr inż. Tomasz Krasowski
Autor opisuje założenia taktyczne dotyczące akcji ratowniczej w obiektach studni, niezbędne wyposażenie ratowników oraz sposób przeprowadzenia akcji w taki sposób, aby ewakuacja przebiegła w jak najbardziej bezpieczny sposób dla poszkodowanego ...(Czytaj dalej)

2. Praktyczne aspekty działań ratowniczych z zakresu ratownictwa medycznego w zdarzeniach masowych
 • lek. med. Ignacy Baumberg
Autor opisuje zasady prowadzenia medycznych działań ratowniczych w zdarzeniach masowych oraz współpracę pomiędzy wszystkimi podmiotami ratowniczymi uczestniczącymi w akcji ratowniczej.