Spis treści (Kwartalnik 2008/1)
I. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
1. Zadania wójta gminy Kamieniec Ząbkowicki w zakresie zarządzania kryzysowego, zadań obronnych, obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej i obrony przeciwpowodziowej
 • mgr inż. Marcin Czerniec
Artykuł przedstawia regulacje prawne i rozporządzenia w gminie Kamieniec Ząbkowicki obowiązujące w szczególnych sytuacjach takich jak : powódź, ochrona przeciwpożarowa, oraz wszelkiego rodzaju zdarzenia nadzwyczajne.

2. Lider w Straży
 • nadbryg. w st. spocz. Maciej Schroeder
Autor opisuje kto to jest lider, jakie są jego cechy charakteru i odpowiada kto i w jakich warunkach może zostać liderem (szczególnie w Straży Pożarnej).

3. Między technokratycznym a humanistycznym modelem edukacji zawodowej-studium przypadku polskiego szkolnictwa pożarniczego
 • bryg. dr inż. Grzegorz Stankiewicz
W niniejszym artykule autor podjął próbę określenia związków polskiego systemu szkolnictwa pożarniczego z określonymi ideologiami edukacyjnymi charakterystycznymi dla ładu społeczno-gospodarczego przed i po 1989r. w Polsce. Zasadnicze rozważania poprzedza analiza ...(Czytaj dalej)

II. NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA
1. Art. 163 Kodeksu Karnego w opiniach biegłych z zakresu pożarnictwa
 • kpt. mgr inż. Ariadna Koniuch
 • st. kpt. mgr inż. Daniel Małozięć
Autorzy przedstawiają sposób rozumienia pojęć „pożar”, „wiele osób” i „mienie w wielkich rozmiarach” przez pryzmat literatury prawniczej i orzecznictwa. Podane zostały szczegółowe interpretacje określeń „pożar”, „wiele osób” i „mienie w ...(Czytaj dalej)

III. BADANIA I ROZWÓJ
1. Jakość pian gaśniczych wytwarzanych z wód powierzchniowych silnie zanieczyszczonych cz. II
 • inż. Tomasz Wilczyński
 • st. kpt. mgr inż. Joanna Rakowska
W artykule przedstawiono wyniki badań pian gaśniczych uzyskanych z zanieczyszczonych wód powierzchniowych oraz możliwość wykorzystywania w akcjach gaśniczych wód zanieczyszczonych.

2. Optymalizacja właściwości użytkowych sorbentów i zwilżaczy stosowanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej
 • st. kpt. mgr inż. Joanna Rakowska
 • mł. bryg. mgr Bożenna Porycka
W artykule przedstawiono proces prowadzący do opracowania wymagań dla sorbentów i zwilżaczy dostosowanych do potrzeb użytkowników.

3. Analiza tworzenia się zagrożeń pożarowo-wybuchowych na instalacjach przerobu ropy naftowej, w wyniku samozapalenia się pirosiarczków. /cz. II/
 • prof. dr hab. inż. Melania Pofit-Szczepańska
 • ngr inż. Małgorzata Majder Łopatka
 • mgr inż. Zdzisław Salamonowicz
Analiza tworzenia się zagrożeń pożarowo-wybuchowych na instalacjach przerobu ropy naftowej, w wyniku samozapalenia się pirosiarczków. /cz.2. ochrona instalacji/. W drugiej części artykułu omówiono sposoby usuwania siarczkowych warstw piroforycznych z instalacji ...(Czytaj dalej)

IV. CERTYFIKATY, APROBATY I REKOMENDACJE
1. Istotne zmiany w systemie oceny zgodności wyrobów cz. III
 • mł. bryg. mgr inż. Jacek Zboina
Artykuł jest trzecim z cyklu 4 artykułów poświeconych zmianom w systemie dopuszczeń wyrobów wprowadzanych do użytkowania i wykorzystywanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w Polsce. W powyższym artykule przedstawione zostały nowe ...(Czytaj dalej)

V. TECHNIKA I TECHNOLOGIA
VI. Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI
1. Alternatywne techniki ewakuacji poszkodowanych w pozycji poziomej
 • bryg. mgr inż. Tomasz Krasowski
Autor przedstawia „krok po kroku” wykonanie alternatywnej techniki ewakuacyjnej z wysokości przy niekonwencjonalnym wykorzystaniu standardowego sprzętu strażackiego.

2. Alternatywna technika ewakuacji poszkodowanego ze studni
 • st. asp. Maciej Maczkowski
Autor przedstawia „krok po kroku” wykonanie alternatywnej techniki ewakuacyjnej ze studni przy niekonwencjonalnym wykorzystaniu standardowego sprzętu strażackiego.

VII. SZKOLENIA I PROPAGOWANIE WIEDZY
1. Działalność szkoleniowa i wydawnicza CNBOP w roku 2007
 • Maria Kędzierska
W niniejszym artykule przedstawiono zrealizowane w roku 2007 konferencje, szkolenia, kursy, narady, posiedzenia komisji w zakresie szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa powszechnego oraz publikacje wydane przez CNBOP w ramach ...(Czytaj dalej)