Spis treści (Kwartalnik 2007/4)
I. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
1. XXXV - LECIE CNBOP
 • dr inż Stefan Wilczkowski
W artykule opisany został przebieg uroczystości trzydziestopięciolecia działalności Ośrodka Badawczo-Rozwojowego i Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, jaka odbyła się w dniach 20 i 21 września 2007 r. w ...(Czytaj dalej)

2. Finansowanie projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w latach 2007-2013
 • mgr Jolanta Klimiuk
W materiale opisano możliwości pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem Województwa Mazowieckiego.

II. NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA
III. PARTNERSTWO DLA INNOWACYJNOŚCI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA
IV. BADANIA I ROZWÓJ
1. Metoda i aparatura badań hydraulicznych narzędzi ratowniczych oraz poduszek pneumatycznych do podnoszenia i uszczelniania
 • bryg. mgr inż. Jerzy Prasuła
Autor artykułu opisuje prace oraz wyniki realizacji zadania badawczego wykonywanego we współpracy Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie z Instytutem Technologii Eksploatacji Państwowym Instytutem Badawczym w Radomiu w ramach projektu ...(Czytaj dalej)

2. Zasady postępowania ze środkami ochrony roślin podczas prowadzenia działań ratowniczych cz. IV
 • kpt. mgr inż. Ariadna Koniuch
 • st. kpt. mgr inż. Daniel Małozięć
W niniejszym artykule przedstawiono autorską analizę wypadków i awarii, w których czynnikiem szkodliwym są środki ochrony roślin.

3. Zjawiska reologiczne w pianotwórczych środkach gaśniczych
 • st. kpt. mgr inż. Joanna Rakowska
W artykule przedstawiono: • opis zjawisk reologicznych, • modele matematyczne krzywej płynięcia.

4. Jakość pian gaśniczych wytwarzanych z wód powierzchniowych silnie zanieczyszczonych
 • st. kpt. mgr inż. Joanna Rakowska
 • inż. Tomasz Wilczyński
W artykule przedstawiono źródła i rodzaje zanieczyszczeń wód powierzchniowych oraz klasyfikację czystości wód.

5. Analiza tworzenia się zagrożeń pożarowo-wybuchowych na instalacjach przerobu ropy naftowej, w wyniku samozapalania się pirosiarczków cz. I
 • prof. dr hab. inż. Melania Pofit-Szczepańska
 • ngr inż. Małgorzata Majder Łopatka
 • mgr inż. Zdzisław Salamonowicz
W artykule opisano mechanizm tworzenia się i samonagrzewania (samozapalenia) pirosiarczków w instalacjach przerobu ropy naftowej. Zanalizowano własności pożarowe i wybuchowe siarczków organicznych i nieorganicznych i ich wpływ na powstanie pożaru.

V. CERTYFIKATY, APROBATY I REKOMENDACJE
1. Istotne zmiany w systemie oceny zgodności wyrobów cz. II
 • mł. bryg. mgr inż. Jacek Zboina
Artykuł jest drugim z cyklu 4 artykułów poświęconych zmianom w systemie dopuszczeń wyrobów wprowadzanych do użytkowania i wykorzystywanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w Polsce. W powyższym artykule przedstawione zostały nowe ...(Czytaj dalej)

VI. TECHNIKA I TECHNOLOGIA
1. Wymagania techniczne, standardy wyposażenia, oznaczenia samochodów pożarniczych i kontenerów
 • mł. bryg. mgr inż. Adam Gontarz
W artykule przedstawiono aktualny stan prawny w zakresie wymagań ogólnych dla samochodów pożarniczych i kontenerów wymiennych oraz standardów wyposażenia montowanego na stałe w pojazdach i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego przenośnego. Podsumowano sposoby ...(Czytaj dalej)

2. Wykorzystanie tzw. Substytutu termodynamicznego /TS/ do ilościowego szacowania skutków pożarów i wybuchów mieszanin wieloskładnikowych
 • prof. dr hab. inż. Melania Pofit-Szczepańska
W ustalaniu przyczyny powstawania i rozwoju pożarów i wybuchów, podczas wycieków z instalacji chemicznych, mieszanin wieloskładnikowych o nieznanym składzie ilościowym, istnieje problem w szacowaniu skutków pożarów i wybuchu. W artykule ...(Czytaj dalej)