Spis treści (Kwartalnik 2007/3)
I. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
1. Sprawdzone wzorce osobowe
 • dr inż Stefan Wilczkowski
Autor przedstawia w swoim artykule zmiany w składzie Rady Naukowej CNBOP, jej zadania i prace. Prezentuje także najważniejsze wydarzenia z dziedziny współpracy zewnętrznej mające miejsce w CNBOP w ciągu ostatnich ...(Czytaj dalej)

2. Jaka straż pożarna? Państwowa, ochotnicza czy samorządowa?
 • mł. bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski
W niniejszym artykule została podjęta próba przedstawienia wizji straży pożarnych w perspektywie roku 2020. Artykuł składa się z diagnozy stanu istniejącego a także opisu wybranych czynników, które autor zakłada, że ...(Czytaj dalej)

3. System szkolenia strażaków OSP
 • mł. bryg. mgr inż. Zbigniew Sural
W artykule przedstawiono materiały szkoleniowe dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej opracowanych na podstawie programu jednolitego systemu szkolenia podstawowego, specjalistycznego i dowódczego kadry OSP w Polsce. Ponadto artykuł zawiera opis realizacji ...(Czytaj dalej)

II. NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA
III. PARTNERSTWO DLA INNOWACYJNOŚCI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA
IV. BADANIA I ROZWÓJ
1. Zasady postępowania ze środkami ochrony roślin podczas prowadzenia działań ratowniczych cz. III
 • kpt. mgr inż. Ariadna Koniuch
 • st. kpt. mgr inż. Daniel Małozięć
W niniejszym artykule omówiono wymagania stawiane środkom ochrony roślin w zakresie wprowadzenia do stosowania i obrotu na terenie RP na podstawie obowiązujących przepisów.

2. Badania w zakresie wyposażenia straży pożarnej i zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • mł. bryg. mgr inż. Zbigniew Sural
W artykule przedstawiono zakres działalności Zakładu-Laboratorium Technicznego Wyposażenia Straży Pożarnej i Technicznych Zabezpieczeń Przeciwpożarowych. Zakres ten obejmuje badania parametrów sprzętu pożarniczego i stałych instalacji gaśniczych oraz ich podzespołów, a także ...(Czytaj dalej)

3. Ocena zagrożenia pożarowego stwarzanego przez włókiennicze wyroby wyposażenia wnętrz
 • kpt. mgr inż. Ariadna Koniuch
 • st. kpt. mgr inż. Daniel Małozięć
W niniejszym artykule przedstawiono efekt realizacji jednego z etapów projektu badawczego – Decyzja Nr 464/E-148/SPB/COST/KG/DWM 85/2005-2006 „Trudno zapalne wyroby włókiennicze ograniczające zagrożenie pożarowe w obiektach zabytkowych” w ramach Akcji COST ...(Czytaj dalej)

4. Działalność i badania Zakładu-Laboratorium Badań Chemicznych i Pożarowych
 • mł. bryg. mgr Bożenna Porycka
W artykule omówiono zakres działalności Zakładu-Laboratorium Badań Chemicznych i Pożarowych. Obejmuje on badania właściwości pożarowych materiałów, sprzętu podręcznego, środków gaśniczych, sorbentów i zwilżaczy.

V. CERTYFIKATY, APROBATY I REKOMENDACJE
1. Istotne zmiany w systemie oceny zgodności wyrobów
 • mł. bryg. mgr inż. Jacek Zboina
Artykuł jest pierwszym z cyklu 4 artykułów poświęconych zmianom w systemie dopuszczeń wyrobów wprowadzanych do użytkowania i wykorzystywanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w Polsce. W powyższym artykule przedstawione zostały nowe ...(Czytaj dalej)

2. Aprobaty techniczne w krajowym systemie oceny zgodności wyrobów budowlanych stosowanych w ochronie przeciwpożarowej
 • st. bryg. mgr inż. Jacek Świetnicki
Autor opisuje funkcjonowanie aprobat technicznych w krajowym systemie oceny zgodności wyrobów budowlanych stosowanych w ochronie przeciwpożarowej oraz podstawy prawne przyznawania aprobat technicznych przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej.

VI. TECHNIKA I TECHNOLOGIA
1. Nowoczesne podwozia i kabiny stosowane w samochodach pożarniczych
 • mł. bryg. mgr inż. Adam Gontarz
Nowelizacja przepisów i norm międzynarodowych w zakresie emisji spalin, bezpieczeństwa biernego i czynnego wymusiła na producentach podwozi wprowadzenie nowych rozwiązań konstrukcyjnych. Lawinowo wzrosła ilość nowych układów elektronicznych, pneumatycznych i hydraulicznych ...(Czytaj dalej)

2. Zasady postępowania podczas wyposażania obiektów zabytkowych we włókiennicze wyroby wyposażania wnętrz
 • kpt. mgr inż. Ariadna Koniuch
 • st. kpt. mgr inż. Daniel Małozięć
W niniejszym artykule przedstawiono efekt realizacji jednego z etapów projektu badawczego – Decyzja Nr 464/E-148/SPB/COST/KG/DWM 85/2005-2006 „Trudno zapalne wyroby włókiennicze ograniczające zagrożenie pożarowe w obiektach zabytkowych” w ramach Akcji COST ...(Czytaj dalej)

3. Wybrane zagadnienia dotyczące konstrukcji i badań dźwiękowych systemów ostrzegawczych
 • mgr Adam Cudowski
W pierwszej części artykułu przedstawiono niektóre zagadnienia związane z rozwiązaniami DSO. Przedstawiono cechy systemu, rodzaje architektury oraz przykład funkcji dodatkowej. W drugiej części opracowania przybliżono zakres badań kwalifikacyjnych oraz omówiono ...(Czytaj dalej)

4. Bezpieczeństwo pożarowe oraz rola i zakres działania straży pożarnej - stanowisko szkoleniowe dla młodzieżowych drużyn pożarniczych OSP
 • bryg. mgr inż. Jerzy Prasuła
Autor artykułu przedstawia przewoźne stanowisko szkoleniowo – informacyjne do prowadzenia zajęć dla młodzieżowych drużyn pożarniczych OSP, na temat bezpieczeństwa pożarowego w życiu codziennym oraz roli i zakresu działalności straży pożarnej. ...(Czytaj dalej)