Spis treści (Kwartalnik 2007/1)
I.ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
1. Funkcjonowanie organów administracji publicznej w czasie klęsk żywiołowych w wybranych krajach
 • st. bryg. dr inż. Witold Skomra
Artykuł przedstawia funkcjonowanie organów administracji publicznej w czasie klęsk żywiołowych w wybranych krajach : Polska (II RP), Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Kanada, USA. Określa zadania poszczególnych służb, organów terytorialnych i ...(Czytaj dalej)

2. Modernizacja Państwowej Straży Pożarnej w latach 2007-2009
 • nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz
W artykule przedstawione zostały najważniejsze zadania stojące przed Państwową Strażą Pożarna wynikające z Ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej ...(Czytaj dalej)

3. Wybrane narzędzia planowania strategicznego. Projektowanie rozmieszczenia sił i środków PSP na przykładzie województwa śląskiego
 • nadbryg. Janusz Skulich
Artykuł zawiera statystyczną próbę określenia minimalnego stanu osobowego stra -żaków na zmianie słu żbowej na podstawie analizy zdarzeń na terenie województwa śląskiego.

4. Regionalne i lokalne zarządzanie kryzysowe w standardach UE
 • dr inż. Eugeniusz W. Roguski
Autor przedstawia w artykule ogólne zasady decentralizacji i dekoncentracji w zarządzaniu kryzysowym. Omawia poszczególne szczeble decyzyjne od lokalnego poprzez regionalny na krajowym skończywszy. Porównuje krajowa rzeczywistość z zasadami przyjętymi w ...(Czytaj dalej)

II. NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA
1. Komunikacja kryzysowa-wybrane aspekty komunikacji z mass mediami
 • mł. bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski
Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie komunikacji kryzysowej. Z uwagi na obszerność i wielowymiarowość wymienionej problematyki wybrano waż niejsze (według autora) aspekty komunikacji kryzysowej, a właściwie komunikacji z mediami.

2. Dialog społeczny jako narzędzie rozwiązywania konfliktów w obszarze bezpieczeństwa - mediacje i negocjacje społeczne cz. II
 • mgr inż. Ewa Majczak
W artykule omówiono jeden ze sposobów realizacji ochrony ludności w tym bezpieczeństwa powszechnego tj. efektywne zarządzanie kryzysowe. Zidentyfikowano obszary zastosowania dialogu społeczny w procesie zarządzania kryzysowego.

III. PARTNERSTWO DLA INNOWACYJNOŚCI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA
1. IV Międzynarodowe Sympozjum „Badania i certyfikacja w ochronie przeciwpożarowej w krajach Europy Centralnej i Wschodniej” część II.
 • mgr Andrzej Sarna
 • Maria Kędzierska
W części II omówiono problematykę i przebieg drugiego dnia Sympozjum, w tym Sesji I „Badawczo– Rozwojowej” i Sesji II „Problematyka certyfikacji w ochronie przeciwpożarowej”.

2. O możliwościach wspólnych prac badawczych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
 • Igor Aleksandrowicz Charczenko
 • Siergiej Iwanowicz Sopienko
 • W.I. Zguria
Autorzy artykułu przedstawiają system oceny zgodności wyrobów z obszaru bezpieczeństwa pożarowego na Ukrainie. Oceniono możliwości współpracy w zakresie wspólnych prac badawczych. Zaproponowano opracowanie procedury prowadzenia i obróbki wyników badań porównawczych.

3. Bezpieczeństwo powszechne obywateli - nadrzędnym celem działalności Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego
 • Piotr Grabowski
Autor artykułu przedstawia strukturę Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego. Omówiono również plany i główne cele działalności Stowarzyszenia. Przedstawiono również wykaz innych instytucji współpracujących ze Stowarzyszeniem.

4. Obrót wyrobami budowlanymi i ich stosowanie oraz nadzór nad rynkiem
 • Zenon Małkowski
W referacie przedstawiono obecnie obowiązujący system wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych, a także zadania jakie w tym obszarze mają do spełnienia producenci skupieni w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Producentów Zabezpieczeń ...(Czytaj dalej)

5. Aprobaty techniczne w krajowym systemie wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • st. bryg. mgr inż. Jacek Świetnicki
W artykule przedstawiono podstawy prawne udzielania przez CNBOP aprobat technicznych, zasady przebiegu procesów aprobacyjnych oraz wskazano kiedy producent wyrobu budowlanego powinien o wydanie aprobaty wystąpić. W treści artykułu podano także ...(Czytaj dalej)

6. Certyfikacja usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • Lucjan Myrda
Autor artykułu przedstawia system certyfikacji dobrowolnej firm prowadzących usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Przedstawiono również zakres dokumentów zawierających wymagania dla firm prowadzących usługi jak również dla jednostek certyfikujących prowadzących ocenę ...(Czytaj dalej)

IV. BADANIA I ROZWÓJ
1. Wytyczne sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi
 • inż. Janusz Sawicki
Artykuł zawiera wytyczne dla projektantów sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi.

2. Zasady postępowania ze środkami ochrony roślin podczas prowadzenia działań ratowniczych cz. I
 • kpt. mgr inż. Ariadna Koniuch
W niniejszym artykule omówiono: charakterystykę i podział środków ochrony roślin, formę użytkową, krążenie pestycydów w przyrodzie, ich występowanie w środowisku oraz źródła zanieczyszczeń pestycydowych.

V. CERTYFIKATY, APROBATY I REKOMENDACJE
1. Certyfikacja usług w praktyce. Świadectwa dopuszczenia.
 • mł. bryg. mgr inż. Jacek Zboina
 • mł. kpt. inż. Tomasz Kiełbasa
W artykule omówiono zagadnienia formalno-prawne oraz praktyczne certyfikacji podmiotów świadczących usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

VI. TECHNIKA I TECHNOLOGIA
1. Rozproszone bazy danych - architektura funkcjonalna
 • kpt. mgr inż. Adam Krasuski
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Maciak
Przedstawiony artykuł ma charakter przeglądowy a celem jego jest zwięzły i syntetyczny opis niektórych aspektów związanych z technologią rozproszonych baz danych. Zawarto w nim również wstępną ocenę przydatności tej technologii ...(Czytaj dalej)

2. Innowacyjne technologie mające zastosowanie w obszarze wykrywania zagrożenia pożarowego
 • kpt. mgr inż. Rafał Turkiewicz
W referacie przybliżono najbardziej obiecujące rozwiązania układów detekcyjnych, których zastosowanie w obszarze wykrywania zagrożenia pożarowego stało się możliwe, głównie dzięki rozwojowi współczesnej nanotechnologii i optoelektroniki.