Spis treści (Kwartalnik 2009/4)
I. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
1. Badania i rozwój bazy badawczej CNBOP w 2009 roku
 • dr inż Stefan Wilczkowski
Artykuł przedstawia najciekawsze tematy badawcze realizowane w roku w 2009 w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej, zarówno własne jaki i zamawiane przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

2. Rozwój cywilnych zdolności zarządzania kryzysowego w Unii Europejskiej
 • mgr Sławomir Górski
W artykule opisano rozwój Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, ze szczególnym uwzględnieniem roli i znaczenia zdolności cywilnych, które wraz z zasobami militarnymi tworzą system zarządzania kryzysowego UE.

3. Trzydzieści lat ratownictwa wysokościowego w ochronie przeciwpożarowej
 • st. bryg. mgr inż. Marian Sochacki
Artykuł zawiera przemyślenia autora na temat ratownictwa wysokościowego w związku ze zbliżającą się trzydziestą rocznicą jego funkcjonowania w strukturach Państwowej Straży Pożarnej.

II. NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA
1. Media jako uczestnik akcji ratowniczej
 • mgr Joanna Cybulska
Artykuł opisuje rolę mediów jako jednego z uczestników każdej akcji ratowniczej. Na przykładach konkretnych wydarzeń autorka opisuje potencjalne sytuacje konfliktowe na linii ratownicy – media. Na podstawie jednej z akcji ...(Czytaj dalej)

III. BADANIA I ROZWÓJ
1. Model regresji wilgotności ściółki w zależności od warunków meteorologicznych
 • dr inż. Ryszard Szczygieł
 • dr inż. Barbara Ubysz
Artykuł przedstawia badania dotyczące modelu regresji wilgotności ściółki leśnej w zależności od różnych warunków meteorologicznych. Mogą one zostać użyte szacowania niebezpieczeństwa pożarowego lasu. Do testów statystycznych wykorzystano program STATA 9.

2. Zdolność zwilżania i podatność na wchłanianie roztworów podstawowych składników środków zwilżających i ich mieszanin przeznaczonych do gaszenia pożarów lasów (ang.)
 • st. kpt. mgr inż. Joanna Rakowska
 • mł. bryg. mgr Bożenna Porycka
 • dr inż. Bożena Twardochleb
W artykule przedstawiono zdolność zwilżania i podatność na wchłanianie roztworów podstawowych składników środków zwilżających i ich mieszanin przeznaczonych do gaszenia pożarów lasów. Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w ...(Czytaj dalej)

3. Koncepcja wymagań dla Stałych Urządzeń Gaśniczych gazowych
 • mł. kpt. inż. Tomasz Kiełbasa
Artykuł prezentuje koncepcję wymagań dla stałych urządzeń gaśniczych gazowych stosowanych w ochronie przeciwpożarowej w budownictwie.

IV. CERTYFIKATY, APROBATY I REKOMENDACJE
1. Urządzenia transmisji alarmów pożarowych i systemy transmisji alarmów pożarowych - certyfikacja i dopuszczenia CNBOP
 • mł. bryg. mgr inż. Jacek Zboina
W artykule przedstawiono zasady certyfikacji i dopuszczenia urządzeń transmisji alarmu pożarowego i całych systemów transmisji alarmów pożarowych.

V. TECHNIKA I TECHNOLOGIA
1. Niebezpieczeństwo samozapłonu towarzyszące składowaniu biomasy przeznaczonej do celów energetycznych
 • mgr Adam Gierasimczuk
Paliwa stosowane w energetyce często wymagają składowania. Wielokrotnie towarzyszy temu ryzyko wystąpienia pożaru. Jego przyczyną może być samozapłon. Szczególne zagrożenie dotyczy luźnej biomasy.

2. Analiza możliwości wykorzystania motopomp pływających w działaniach jednostek Państwowej Straży Pożarnej
 • mgr inż. Michał Chmiel
W artykule opisano główne możliwości zastosowania motopomp pływających w działaniach ratowniczo-gaśniczych jak też innych działań prowadzonych przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Omówiono trzy rodzaje układów taktycznych pracy motopomp: wypompowywanie, zasilanie ...(Czytaj dalej)

VI. Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI
1. Specyfika działań SGWR podczas akcji ratowniczych na przykładzie jaskiń tatrzańskich
 • mł. bryg. mgr inż. Marcin Przybyłowski
Artykuł opisuje specyfikę działań ratowniczych prowadzonych w ciasnych obszarach zamkniętych o utrudnionym dostępie, takich jak jaskinie. Przedstawia zagrożenia, jakie mogą wystąpić w tych obiektach, sprzęt służący do prowadzenia skutecznych działań ...(Czytaj dalej)