Spis treści (Kwartalnik 2009/3)
I. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
1. Zastosowanie metody matrycowania jako droga do sprawnego systemu bezpieczeństwa wewnętrznego
 • dr Ryszard Grosset
 • kpt. mgr inż. Marcin Anszczak
Artykuł p.t. „Zastosowanie metody matrycowania, jako droga do sprawnego systemu bezpieczeństwa wewnętrznego” stanowi propozycję stworzenia siatek bezpieczeństwa dla konkretnych zdarzeń. Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa ciągle się rozwija, a mimo to powstają ...(Czytaj dalej)

2. Rola kierownika projektu oraz zespołu projektowego w zarządzaniu projektami
 • mgr Jolanta Klimiuk
W materiale opisano rolę i funkcje oraz kompetencje jakimi powinien cechować się kierownik projektu oraz jaką rolę pełni zespół zarządzania projektem.

II. NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA
1. Działania asymetryczne jako źródło zagrożeń bezpieczeństwa
 • dr inż. Zbigniew Ciekanowski
Autor opisuje co to są zagrożenia asymetryczne, jakie jest ich znaczenie we współczesnym świecie. Omawia także jak są one postrzegane przez pakt NATO oraz przez wybrane państwa takie jak Stany ...(Czytaj dalej)

2. Multimedialny trening decyzyjny >>MeToDa<< jako przykład wykorzystania w nauczaniu metod aktywizujących i twórczości własnej studentów
 • st. kpt. mgr inż. Marceli Sobol
Artykuł dotyczy metodycznych podstaw Multimedialnego Treningu Decyzyjnego >>MeToDa<< i twórczości własnej studentów. Skoncentrowano się na podstawowych informacjach na temat samego treningu, jak i uzasadniono oparcie jego konstrukcji na aktywizujących metodach ...(Czytaj dalej)

III. BADANIA I ROZWÓJ
1. Kryteria oceny ryzyka zagrożenia pożarowego lasu
 • dr inż. Ryszard Szczygieł
 • dr inż. Barbara Ubysz
 • dr inż. Józef Piwnicki
W pracy przedstawiono analizę meteorologicznych warunków występowania pożarów lasu, będących obok wilgotności materiału palnego podstawowymi kryteriami oceny zagrożenia pożarowego obszarów leśnych. Badania przeprowadzono na podstawie danych o 2911 pożarach z ...(Czytaj dalej)

2. Wpływ wielkości średnic kropli mgły wodnej na efektywność tłumienia pożarów i chłodzenie
 • st. kpt. mgr inż. Paweł Zbrożek
 • bryg. mgr inż. Jerzy Prasuła
W artykule przedstawiono ogólne informacje dotyczące właściwości i parametrów mgły wodnej istotne z uwagi na zastosowania gaśnicze. Wyjaśniono mechanizmy gaśnicze mgły wodnej i czynniki sprzyjające efektywności gaśniczej. Poddano analizie wpływ ...(Czytaj dalej)

IV. CERTYFIKATY, APROBATY I REKOMENDACJE
V. TECHNIKA I TECHNOLOGIA
1. Uniwersalne zasilanie urządzeń sygnalizacji i automatyki pożarowej z zasilaczy instalowanych poza centralą sygnalizacji pożarowej. Problemy i nowe możliwości.
 • mgr inż. Dariusz Cygankiewicz
 • dr inż. Witold Grabysz
 • Zdzisław Klimasara
Zasilacze sygnalizacji i automatyki pożarowej podlegają regulacjom zarówno europejskim jak i krajowym. Artykuł przedstawia te wymagania oraz sposób ich spełnienia w przypadku zasilacza maksymalnie uniwersalnego. W dalszej części zwraca się ...(Czytaj dalej)

VI. Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI
1. Działania ratownicze w ograniczonych przestrzeniach
 • kpt. mgr inż. Grzegorz Kozioł
Artykuł opisuje specyfikę działań ratowniczych prowadzonych w studniach, silosach oraz różnego rodzaju kanałach, czyli obiektach charakteryzujących się mocno ograniczona przestrzenią. Przedstawia zagrożenia, jakie mogą wystąpić w tych obiektach, sprzęt służący ...(Czytaj dalej)

2. Wykorzystanie węży tłocznych do zbudowania mobilnej zapory olejowej
 • bryg. mgr inż. Tomasz Krasowski
Artykuł opisuje sposób wykorzystania węży tłocznych do zbudowania mobilnej, tymczasowej zapory olejowej, którą można przygotować w sytuacjach zagrożenia ujęć wody pitnej.