Czasopismo naukowe "Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza/ Safety & Fire Technique"

 

O nas

Kwartalnik naukowy "Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza/ Safety & Fire Technique" jest pismem recenzowanym kierowanym do kadr kierowniczych ochrony przeciwpożarowej, pracowników jednostek administracji państwowej i samorządowej zajmujących się problematyką zarządzania kryzysowego, pracowników naukowych i dydaktycznych uczelni i instytutów badawczych zainteresowanych tematyką ochrony przeciwpożarowej, ochrony ludności i bezpieczeństwa powszechnego.

W ocenie czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Komunikat z dnia 18 grudnia 2015 r.) Kwartalnik otrzymał 13 punktów.

 


Misja

Uczestnictwo w procesie poprawy bezpieczeństwa państwa oraz skutecznej walki z zagrożeniami dzięki rozwiązaniom innowacyjnym.

 

Wizja

Status cenionego w Polsce oraz na międzynarodowej arenie naukowej czasopisma – agory wymiany informacji w obszarze bezpieczeństwa powszechnego, a w szczególności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego.

 

Priorytety

1. Wspieranie transferu wiedzy w Polsce i za granicą

2. Promowanie wyników badań oraz przedsięwzięć innowacyjnych

3. Edukacja na rzecz bezpieczeństwa

 

 


 

KOMITET REDAKCYJNY

 

bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski - Redaktor Naczelny


dr inż. Eugeniusz W. Roguski - Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego

/Redaktor Działu: Organizacja i Zarządzanie Strategiczne/

mł. bryg. dr inż. Joanna Rakowska

/Redaktor Działu: Badania i Rozwój/

nadbryg. Janusz Skulich

/Redaktor Działu: Studium Przypadku - Analiza Akcji/

nadbryg. w st. spocz. Maciej Schroeder

/Redaktor Działu: Z Praktyki dla Praktyki/

st. bryg. dr inż. Grzegorz Stankiewicz

/Redaktor Działu Szkolenia i Propagowanie Wiedzy/

dr Tomasz Węsierski

/Redaktor Działu:Technika i Technologia/

dr hab. Bernard Wiśniewski, prof. nadzw.

/Redaktor Działu Nauki Humanistyczne i Społeczne na Rzecz Bezpieczeństwa/

dr Tomasz Węsierski

/Redaktor Statystyczny/

bryg. dr inż. Jacek Zboina

/Redaktor Działu: Certyfikaty, Aprobaty i Rekomendacje/

st. bryg. mgr inż. Krzysztof Biskup

/Redaktor Działu: Partnerstwo dla Innowacyjności na Rzecz Bezpieczeństwa/ 

mgr inż. Jan Kielin

/Redaktor Działu: Postacie Pożarnictwa/

dr n. med. Magdalena Witt

/Redaktor Działu: Ratownictwo i Medycyna Katastrof/

dr inż. Dorota Brzezińska

/Redaktor Działu: Inżynieria Pożarowa/

mgr Julia Pinkiewicz

/Sekretarz Redakcji, redaktor językowy - język polski/

mgr inż. Yuliya Mazur

/redaktor językowy - język rosyjski/

mgr Jan Stanisław Łopata

/redaktor językowy - język angielski/

 

 

ISSN 1895 - 8443

    DOI: 10.12845   

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.

Wydawca:

Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej 

im. Józefa Tuliszkowskiego

Państwowy Instytut Badawczy

ul. Nadwiślańska 213 05-420 Józefów k/Otwocka

tel.: 022 769 32 00

www.cnbop.pl

e-mail: cnbop @ cnbop.pl

e-mail do Redakcji: kwartalnik @ cnbop.pl

 

Czasopismo jest w trakcie ewaluacji w bazach: Scopus, DOAJ oraz Compendex.

 

Zapraszamy do współpracy autorów zewnętrznych niezależnie od afiliacji.

Redakcja czasopisma nie pobiera opłat od Autorów za publikację.